Hotărârea nr. 175/2012

Atribuirea apartamentului nr.3, bloc S2, str. Berlin nr. 25, - locuinta sociala, familiei Tanasa Olga, evacuata din imobilul situat in str. Sf.Spiridon nr. 38 si revocarea HCL 106/29.04.2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.175 din 22 11 2012

privind: atribuirea apartamentului nr.3, bloc S2, str. Berlin nr. 25, - locuință socială, familiei Tănasă Olga, evacuată din imobilul situat în str. Sf.Spiridon nr. 38 și revocarea HCL 106/29 04 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 185/19 11 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 110 062/15 11 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 110 064/15 11 2012, al Direcției Fond Locativ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL 594/23 11 2006 privind atribuirea de locuințe din fondul ANL persoanelor evacuate din locuințe ca urmare a retrocedărilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.1 lit a din OUG nr.68/13.09.2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin program la nivel național;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 și alin. 2, lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă revocarea HCL nr.106/29 04 2010 privind atribuirea ap.13, bloc S4, cartier Dimitrie Cantemir, familiei Tănasă.

Art.2 - Se aprobă atribuirea apartamentului nr.3, bloc S2, str. Berlin nr. 25, - locuință socială, familiei Tănasă Olga, evacuată din imobilul situat în str. Sf.Spiridon nr. 38.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei