Hotărârea nr. 173/2012

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public "ECOSAL"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.173

din 22 11 2012

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public „ECOSAL”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:180/15 11 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.109 616/15 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.109 618/15 11 2012, al Biroului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.III din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a” și alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă organigrama pentru Serviciul Public „ECOSAL”, prevăzută în anexa 1 și statul de funcții pentru Serviciul Public „ECOSAL”, prevăzut în anexa 2.

Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - HCL nr.384/30 08 2011 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public „ECOSAL” se revocă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei