Hotărârea nr. 171/2012

Atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in Galati, str. A. I. Cuza nr. 30 Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.171 din 22 11 2012

privind: atribuirea în folosință gratuită a imobilului situat în Galați, str. A. I. Cuza nr. 30 Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 198/2011 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.113 272/20 11 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 113 274/20 11 2012, al Direcției Fond Locativ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.1080/IX/1/2012 a Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Galați;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a imobilului situat în Galați, str. A. I. Cuza nr. 30, Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Galați, pe o durată de 5 ani.

Imobilul aparține proprietății private a municipiului Galați, cu nr. de inventar 14487, având o suprafață construită de 385,30 m.p. și valoare de inventar.de 458o2o.o6lei.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei