Hotărârea nr. 170/2012

Modificarea si completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, concesionate prin Contractul de delegare catre S.C. Apa Canal S.A.Galati, aprobata prin art.4 la H.C.L. nr.310/2010 , cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.170

din 22 11 2012

privind: modificarea și completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin Contractul de delegare către S.C. Apă Canal S.A.Galați, aprobată prin art.4 la H.C.L. nr.310/2010 , cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:197/20 12 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.112 764/20 11 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.112 766/20 11 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.26 684/30 10 2012 a SC APA CANAL SA Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr.55/2008 privind aprobarea asocierii Consiliului

Local al municipiului Galați în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați” și aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.11, art.36, alin.1,alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 -Se aprobă radierea din lista bunurilor aparținând domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin Contractul de delegare către S.C. Apă Canal S.A.Galați, aprobată prin art.4 la H.C.L. nr.310/2010, conform anexei A și anexei B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA A La HCL 170/22 11 2012

CASĂRI MIJLOACE FIXE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT

S.C APĂ CANAL S.A. CE AU FOST ÎNLOCUITE PRIN PROGRAMELE DE INVESTIȚII I.S.P.A .

DEPARTAMENT APĂ CANAL EXTERIOARE

Nr. crt

Denumire mijloc fix

Nr inventar

Data PIF

Valoare inventar

Valoare ramasa de amortizat

1

Vana ovala D600 cu act.el

2210265

01/07/69

383.57

53.93

2

Vana ovala D600 cu act.el

2210266

01/07/69

383.57

53.93

3

Automatizare

2210278

01/12/69

7934.97

0

4

Cond. ref Serb.Dn 800 OL

2210445

01/07/69

23609.87

0

5

Inst. hidr. Stuturi leg.intr.

2214439

01/06/79

211.87

0

6

Camin BA pt debit cond ref

2214819

01/12/79

2649.42

0

7

Inst hidrau st pomp Serb ref

2214844

01/12/79

14518.03

6432.88

8

Automat st pomp Serb

2215314

01/12/80

201.63

0

9

Canaliz 6KV cablu

2215316

01/12/80

807.55

0

10

Instalatie electrica 6KV

2216101

01/02/97

48370.53

0

11

Instal electr de comanda suprav

2216102

01/02/97

10111.18

3058.18

12

Instal electr servicii cc

2216103

01/02/97

3928.93

2812.94

13

Instal electr (legare pamant)

2216104

01/02/97

20255.57

6130.08

14

Instal el iluminat G.E.

2216105

01/02/97

2855.72

2045.07

15

Instal alim cu energ electr

2216109

01/02/97

21824.53

0

16

Tablou joasa tensiune

3310286

01/07/69

58.96

0

17

Tablou distrib cc av. echip

3310287

01/07/69

67.84

0

18

Transf electrop 6000/400V

3310311

01/07/69

79.67

0

19

Ansamblu 3 panouri tabl TCSM

3310340

01/07/69

348.6

0

20

Contori trifazici

3310344

01/08/72

18.94

0

21

Tablou distr 7 cutii capsulate

3310789

01/09/74

106.15

0

22

Tablou distr 7 cutii capsulate

3310790

01/09/74

106.15

0

23

Autotransf. de pornire

3310877

01/02/97

23397.03

7400.05

24

Condens.TIP CM KE63/50-100

3310878

01/02/97

7979.81

0

25

Sursa de curent cont tron I

3311074

01/12/79

4.09

0

26

Cazan Aics pt lucr transf Serbesti

3312352

01/08/84

180.87

56.15

27

Cazan Aics pt lucr transf Serbesti

3312353

01/08/84

180.87

56.15

28

Cazan Aics pt lucr transf Serbesti

3312354

01/08/84

180.87

56.15

29

Cazan Aics -8 8=80000 KKal/h

3312355

01/08/84

233.5

62

30

Cazan Aics -8 8=80000 KKal/h

3312356

01/08/84

233.5

62

31

Cazan Aics -8 8=80000 KKal/h

3312357

01/08/84

233.5

62

32

Electropompa 14 NDS

3312471

01/09/95

4993.63

0

33

Electropompa lucr ext Serbesti

3411992

01/12/79

500.67

0

34

Electrop. R=2000mc/h Serbesti

3411993

01/12/79

500.67

0

35

Debitm. cu turbina inserata

4450529

01/02/97

558.01

0

36

Debitm. cu turbina inserata

4450530

01/02/97

656.99

0

37

Debitm. cu turbina inserata

4450531

01/02/97

706.48

0

Total gestiune Serbesti 199373.74 28341.51

Deșeuri fontă 3100 kg; deșeuri fier vechi 7500 kg.

Deșeuri cupru 400 kg; deșeuri aluminiu 150 kg.

DEPARTAMENT CANALIZARE

PROPUNERI CASARI 2012

MIJLOACE FIXE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT,

ÎNLOCUITE PRIN PROGRAMUL DE INVESTITII I.S.P.A.

Nr

crt

Denumire mijloc fix

Numar inventar

An PIF

Valoare inventar (lei)

Valore ramasa de

amortizat

30.04.2012

la

1

Retea canaliz. Str.Ghecet

11234

1925

20656.57

0

2

Retea canaliz.str. N.Balcescu

210932

1922

15.11

0

3

Retea canaliz. loc.str. N.Balcescu

213122

1976

12103.04

3364.57

4

Guri scurgere la rete canalizare

213123

1976

388.64

104.71

5

Guri scurgere la rete canalizare

213124

1976

388.64

104.71

6

Guri scurgere la rete canalizare

213125

1976

388.64

104.71

7

Guri scurgere la rete canalizare

213126

1976

388.64

104.71

8

Guri scurgere la rete canalizare

213127

1976

388.64

104.71

9

Guri scurgere la lucr. conexe

213235

1976

518.71

158.93

10

Guri scurgere la lucr. conexe

213240

1976

518.76

158.93

11

Guri scurgere la lucr. conexe

213237

1976

518.71

158.93

12

Guri scurgere la lucr. conexe

213236

1976

518.71

158.93

13

Guri scurgere la lucr. conexe

213237

1976

518.76

158.93

14

Guri scurgere la lucr. conexe

213238

1976

518.71

158.93

15

Guri scurgere la lucr. conexe

213244

1976

518.71

158.93

16

Guri scurgere la lucr. conexe

213245

1976

518.71

158.93

17

Retea canaliz. Str. ILCaragiale

110590

1920

128045.33

0

18

Retea canaliz. Str.C.Columb

110600

1920

183926.54

0

19

Retea canaliz.str.I.Creanga

11252

1948

26558.45

0

20

Retea canaliz.str.Ariesului

110616

1922

21246.76

0

21

Retea canaliz.str.Aleea Scolii

110612

1922

23607.51

0

22

Retea canaliz.str.M.Bravu

11237

1921

112087

0

23

Retea canaliz.str.Romulus

11228

1925

11803.76

0

24

Retea canaliz.str.Fraternitatii

110607

1920

13574.32

0

25

Retea canaliz.str.Albatrosului

110605

1920

27148.64

0

26

Retea canaliz.str.Labirint

110593

1921

94430.05

0

27

Retea canaliz.str.Meseriasilor

11247

1954

17705.63

0

28

Retea canaliz.str.Alex.cel Bun

11222

1956

92471.77

0

29

Retea canaliz.str.Venus

11220

1957

16525.26

0

30

Retea canaliz.str.Instructiei

210565

1961

97.61

0

31

Retea canaliz.str.Lugoj

110606

1920

8262.63

0

32

Retea canaliz.str.Dochiei

11251

1928

25968.26

0

33

Retea canaliz.str.Bravilor

11236

1939

80538.19

0

34

Retea canaliz.str. Romana

11230

1940

391041.35

0

35

Retea canaliz.str.Garii

11233

1908

91070.69

0

36

Retea canaliz.str.Garii

11229

1908

85577.23

0

37

Gura scurgere la cond DN20ST

214759

1979

836.76

364.07

38

Gura scurgere la cond DN20ST

214717

1979

836.76

364.07

39

Gura scurgere la cond DN20ST

214713

1979

836.76

364.07

40

Gura scurgere la cond DN20ST

214742

1979

836.76

364.07

41

Gura scurgere la cond DN20ST

214712

1979

836.76

364.07

42

Gura scurgere la cond DN20ST

214747

1979

836.76

364.07

43

Gura scurgere la cond DN20ST

214755

1979

836.76

364.07

44

Gura scurgere la cond DN20ST

214763

1979

836.76

364.07

45

Gura scurgere la cond DN20ST

214752

1979

836.76

364.07

46

Gura scurgere la cond DN20ST

214753

1979

836.76

364.07

47

Gura scurgere la cond DN20ST

214756

1979

836.76

364.07

48

Gura scurgere la cond DN20ST

214760

1979

836.76

364.07

49

Gura scurgere la cond DN20ST

214758

1979

836.76

364.07

50

Gura scurgere la cond DN20ST

214757

1979

836.76

364.07

51

Gura scurgere la cond DN20ST

214754

1979

836.76

364.07

52

Gura scurgere la cond DN20ST

214761

1979

836.76

364.07

53

Gura scurgere la cond DN20ST

214748

1979

836.76

364.07

54

Gura scurgere la cond DN20ST

214746

1979

836.76

364.07

55

Gura scurgere la cond DN20ST

214745

1979

836.76

364.07

56

Gura scurgere la cond DN20ST

214744

1979

836.76

364.07

57

Gura scurgere la cond DN20ST

214743

1979

836.76

364.07

58

Gura scurgere la cond DN20ST

214741

1979

836.76

364.07

59

Gura scurgere la cond DN20ST

214740

1979

836.76

364.07

60

Gura scurgere la cond DN20ST

214751

1979

836.76

364.07

61

Gura scurgere la cond DN20ST

214762

1979

836.76

364.07

62

Gura scurgere la cond DN20ST

214718

1979

836.76

364.07

63

Gura scurgere la cond DN20ST

214716

1979

836.76

364.07

64

Gura scurgere la cond DN20ST

214709

1979

836.76

364.07

65

Gura scurgere la cond DN20ST

214708

1979

836.76

364.07

66

Gura scurgere la cond DN20ST

214707

1979

836.76

364.07

67

Gura scurgere la cond DN20ST

214706

1979

836.76

364.07

68

Gura scurgere la cond DN20ST

214715

1979

836.76

364.07

69

Gura scurgere la cond DN20ST

214722

1979

836.76

364.07

70

Gura scurgere la cond DN20ST

214721

1979

836.76

364.07

71

Gura scurgere la cond DN20ST

214720

1979

836.76

364.07

72

Gura scurgere la cond DN20ST

214719

1979

836.76

364.07

73

Gura scurgere la cond DN20ST

214714

1979

605.48

264.23

74

Gura scurgere la cond DN20ST

214711

1979

836.76

364.07

75

Gura scurgere la cond DN20ST

214710

1979

836.76

364.07

76

Gura scurgere la cond DN20ST

214739

1979

836.76

364.07

77

Gura scurgere la cond DN20ST

214750

1979

836.76

364.07

78

Gura scurgere la cond DN20ST

214749

1979

836.76

364.07

79

Gura scurgere la cond DN20ST

214764

1979

836.76

364.07

TOTAL 1526304.08 20714.73

Presedinte de sedinta

Popa Florin

DEPARTAMENT APA

PROPUNERI CASARI MIJLOACE FIXE NEAMORTIZATE INTEGRAL, DOMENIUL PUBLIC

Nr.crt

Denumire reper

Nr. inventar

Val. Inventar

Val. Ram de amort

An PIF

UZINA DE APA NR 2 - SEF UZINA - MS. SEVERIN M - 43230/02

1

COMPENSATOR DN 1000X3 BUCLE

219437

1,803.04

913.98

1992

2

COMPENSATOR DN 1000X3 BUCLE

219443

1,510.95

766.19

1992

3

COMPENSATOR DN 1000X3 BUCLE

219444

1,510.95

766.19

1992

4

COMPENSATOR DN 1200X3 BUCLE

219445

1,056.32

537.81

1992

5

COMPENSATOR DN 1200X3 BUCLE

219446

1,056.26

537.79

1992

6

COMPENSATOR DN 1200X3 BUCLE

219447

1,056.26

537.79

1992

7

ROBINET FLUTURE DN 1200 MANUAL

219449

8,963.37

4,674.76

1992

8

ROBINET FLUTURE DN 1200 MANUAL

219450

8,963.31

4,674.76

1992

9

ROBINET FLUTURE DN 1200 MANUAL

219451

8,963.31

4,674.76

1992

10

ROBINET FLUTURE DN 1000

219458

14,523.86

7,574.73

1992

11

ROBINET FLUTURE DN 1000

219474

16,952.85

8,840.59

1992

12

PIESE SPECIALE RACORD DN 1000

219488

9,747.57

5,086.57

1992

13

PIESE SPECIALE RACORD DN 1000

219489

9,747.60

5,086.57

1992

14

PIESE SPECIALE RACORD DN 1000

219490

9,747.57

5,086.57

1992

15

PIESE SPECIALE RACORD DN 1200

219491

12,878.87

6,720.03

1992

16

PIESE SPECIALE RACORD DN 1200

219492

12,878.87

6,720.03

1992

17

PIESE SPECIALE RACORD DN 1200

219493

12,878.87

6,720.03

1992

18

CLAPET RETINERE DN 1000

219495

25,757.73

13,435.12

1992

19

CLAPET RETINERE DN 1000

219496

25,757.73

13,435.12

1992

20

COMPENSATOR -52 BUC

315064

3,889.80

2,295.76

1995

21

ROBINET RETINERE CU CLAPA HIDR DN 500

2216098

13,944.59

8,414.68

1997

STATIA POMPARE FILESTI - SEF STATIE - ING. MITREA V. - 4324002

1

VANA DN 800 MM CORP OVALCU FLANSE

210319

504.69

19.32

1969

2

VANA DN 800 MM CORP OVAL CU REDUCTOR

210320

504.69

19.32

1969

3

VANA DN 800 MM CORP OVAL CU REDUCTOR

210321

504.69

19.32

1969

4

VANA CORP OVAL CU REDUCTOR

210326

645.56

25.16

1969

SECTOR 4 SECTIA 2 APA - MELINTE I.-4344101

1

Hidrant subteran str. Posta Veche

215490

916.80

455.13

1981

2

Hidrant subteran str. Posta Veche

215491

916.80

455.13

1981

3

Hidrant gradina incinta loc Balcescu

213109

174.47

46.75

1976

4

Hidrant gradina incinta loc Balcescu

213110

174.47

46.75

1976

5

Hidrant gradina incinta loc Balcescu

213111

174.47

46.75

1976

SECTOR 2 SECTIA 2 APA - VARGOLICI N..-4342101

1

retea apa et 1 micro 38

212495

5,012.17

1,733.35

1974

2

retea apa micro 38

212766

20,965.16

6,235.32

1974

3

hidrant incendiu micro 38

213532

383.70

130.07

1977

4

hidrant incendiu micro 38

213531

383.70

130.07

1977

5

Hidrant incendiu micro 39B , bloc V1-V5

213969

373.75

150.58

1978

6

Hidrant incendiu micro 39B , bloc V1-V5

213970

373.75

150.58

1978

7

Hidrant incendiu micro 39A , bloc J8

213978

574.91

229.61

1978

8

Hidrant incendiu micro 39A , bloc J8

213979

574.91

229.61

1978

9

Hidrant incendiu micro 39A , bloc J8

213980

339.53

136.42

1978

10

Hidrant incendiu micro 39A , bloc J8

213981

339.53

136.42

1978

11

Hidrant incendiu Dn 70

213339

368.96

118.86

1977

12

Hidrant incendiu Dn 70

213344

368.96

118.86

1977

13

Hidrant incendiu Dn 70

213345

368.96

118.86

1977

14

Hidrant gradina Micro 39C

214510

769.56

320.34

1979

15

Hidrant gradina Micro 39C

214511

769.56

320.34

1979

16

Hidrant gradina Micro 39C

214512

769.56

320.34

1979

17

Hidrant gradina Micro 39C

214513

769.56

320.34

1979

18

Hidrant gradina Micro 39C

214514

769.56

320.34

1979

19

Hidrant gradina Micro 39C

214515

769.56

320.34

1979

20

Hidrant gradina Micro 39C

214516

759.29

315.83

1979

21

Hidrant gradina Micro 39C

214517

759.29

315.83

1979

22

Hidrant gradina Micro 39C

214518

759.29

315.83

1979

23

Hidrant gradina Micro 39C

214519

759.29

315.83

1979

24

Hidrant gradina Micro 39C

214520

759.29

315.83

1979

25

Hidrant gradina Micro 39C

214521

759.29

315.83

1979

26

Hidrant gradina Micro 39C

214522

759.29

315.83

1979

27

Hidrant gradina Micro 39C

214523

759.29

315.83

1979

28

Hidrant gradina Micro 39C

214524

759.29

315.83

1979

29

Hidrant gradina Micro 39C

214525

759.29

315.83

1979

30

Hidrant gradina Micro 39C

214526

759.29

315.83

1979

31

Hidrant gradina Micro 39C

214527

759.29

315.83

1979

32

Teava OL Dn 200 mm, 50ml

219071

11,552.01

6,006.46

1992

33

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214486

749.03

311.43

1979

34

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214487

749.03

311.43

1979

35

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214488

749.03

311.43

1979

36

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214489

749.03

311.43

1979

37

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214490

749.03

311.43

1979

38

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214491

749.03

311.43

1979

39

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214492

749.03

311.43

1979

40

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214493

749.03

311.43

1979

41

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214494

749.03

311.43

1979

42

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214495

749.03

311.43

1979

43

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214497

749.03

311.43

1979

44

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214498

749.03

311.43

1979

45

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214499

749.03

311.43

1979

46

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214500

749.03

311.43

1979

47

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214501

749.03

311.43

1979

48

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214502

749.03

311.43

1979

49

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214503

749.03

311.43

1979

50

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214504

749.03

311.43

1979

51

Hidrant gradina 2” Micro 13B

214505

749.03

311.43

1979

52

Hidrant incendiu Dn 70

213346

368.96

118.86

1977

53

Hidrant incendiu Dn 70

213347

368.96

118.86

1977

54

Hidrant incendiu Dn 70

213351

368.96

118.86

1977

55

Hidrant incendiu Dn 70

213651

364.16

117.39

1977

56

Hidrant incendiu Dn 70

213652

364.16

117.39

1977

57

Hidrant incendiu Dn 70

213653

364.16

117.39

1977

58

Hidrant incendiu V1-V5 Micro 39B

213963

373.75

150.58

1978

59

Hidrant incendiu V1-V5 Micro 39B

213964

373.75

150.58

1978

60

Hidrant incendiu V1-V5 Micro 39B

213965

373.75

150.58

1978

61

Hidrant incendiu V1-V5 Micro 39B

213966

373.75

150.58

1978

62

Hidrant incendiu V1-V5 Micro 39B

213967

373.75

150.58

1978

63

Hidrant incendiu V1-V5 Micro 39B

213968

373.75

150.58

1978

64

Hidrant incendiu Micro 39B bloc J5

213971

388.51

152.95

1978

65

Hidrant incendiu Micro 39B bloc J5

213972

388.51

152.95

1978

66

Hidrant incendiu Micro 39B bloc J5

213973

388.51

152.95

1978

67

Hidrant incendiu Micro 39B bloc J5

213974

339.53

136.42

1978

68

Hidrant incendiu Micro 39B bloc J5

213975

339.53

136.42

1978

69

Hidranti retea Y12-W8

213700

393.30

136.51

1977

70

Hidranti retea Y12-W8

213701

393.30

136.51

1977

71

Hidrant inc Micro 39A bloc N6-N7

213685

393.30

136.51

1977

72

Hidrant inc Micro 39A bloc N6-N7

213686

393.30

136.51

1977

73

Hidrant inc Micro 39A bloc N6-N7

213687

393.30

136.51

1977

74

Retea apa loc centru cart Aeroport

215939

109,859.03

4,185.78

1983

75

hidrant incendiu la retea apa

213533

383.70

130.07

1977

76

hidrant incendiu la retea apa

213534

383.70

130.07

1977

77

hidrant incendiu la retea apa

213535

383.70

130.07

1977

78

hidrant incendiu la retea apa

214508

769.56

320.34

1979

79

hidrant incendiu la retea apa

214509

769.56

320.34

1979

SECTOR 1 SECTIA 2 APA - NICULITA N .-4341101

1

Cond Fn 100 mm str. 11 Iunie

210963

174.13

55.55

1973

2

Cond Dn 100 mm str. Stefan cel Mare

210966

1,773.07

71.24

1953

3

Cond Fn 150 mm str. Transilvaniei

210973

829.60

156.42

1960

4

Cond. Dn 100 mm str. E. Doamna

210965

3,109.29

815.49

1964

5

Cond. Dn 100 mm str. M. Bravu

216338

32,567.06

9,654.35

1986

6

Retea apa Dn 100 mm Aleea T. Vladimirescu

216567

78,671.66

32,119.22

1988

7

Cond apa OL 100 mm str. Cerealelor

216083

16,511.64

2,482.19

1984

SECTOR 3 SECTIA 1 APA - STEFAN T. - 4333101

1

Retea ext Cinema Doina tiglina 3

211463

720.78

213.14

1969

2

Retea si brans apa bloc A18, B8-9, C6-C9 mc 16A

211499

304.71

33.30

1969

3

Retea apa zona bloc A1-A11,B1,B3 Micro 16

211533

52,119.25

3,351.14

1983

4

Hidrant incendiu diam 70 mm la ret ext A Marinescu

213862

832.61

315.20

1978

5

Hidrant incendiu diam 70 mm la ret ext A Marinescu

213863

832.61

315.20

1978

6

Hidrant incendiu diam 70 mm la ret ext A Marinescu

213864

832.61

315.20

1978

7

Hidrant incendiu diam 70 mm la ret ext A Marinescu

213865

832.61

315.20

1978

8

Hidrant incendiu diam 70 mm la ret ext A Marinescu

213866

832.61

315.20

1978

9

Hidrant incendiu diam 70 mm la ret ext A Marinescu

213867

832.61

315.20

1978

10

Hidrant incendiu diam 70 mm la ret ext A Marinescu

213868

835.14

316.13

1978

11

Hidrant incendiu diam 1” la ret ext A Marinescu

213869

543.62

205.50

1978

12

Hidrant incendiu la cond 100-150 bloc E1

214858

452.85

191.52

1979

13

Hidrant incendiu la cond 100-150 A. Marinescu

214859

452.85

191.52

1979

14

Hidrant incendiu Dn 100 bloc G6-G11 micro 18

214939

1,266.80

559.65

1980

15

Hidrant incendiu Dn 100 bloc G6-G11 micro 18

214940

1,266.80

559.65

1980

16

Hidrant incendiu Dn 100 bloc G6-G11 micro 18

214941

1,267.08

559.72

1980

17

Hidrant incendiu Dn 1” bloc G6-G11 micro 18

214942

380.08

170.36

1980

18

Hidrant Dn 100 le ret ext et 2B bloc B5-B8

215475

1,101.30

544.46

1981

19

Hidrant Dn 100 le ret ext et 2B bloc B5-B8

215476

1,101.30

544.46

1981

20

Hidrant incendiu bloc B9-C8 A. Marinescu

215593

1,053.75

529.81

1982

21

Hidrant incendiu bloc B9-C8 A. Marinescu

215594

1,053.75

529.81

1982

22

Hidrant incendiu bloc B9-C8 A. Marinescu

215595

1,053.75

529.81

1982

23

Hidrant incendiu bloc B9-C8 A. Marinescu

215596

1,053.75

529.81

1982

24

Hidrant subteran la ret ext apa et 1 A Marinescu

215675

527.03

268.33

1982

25

Hidrant subteran la ret ext apa et 1 A Marinescu

215676

527.03

268.33

1982

26

Hidrant subteran la ret ext apa et 1 A Marinescu

215677

527.03

268.33

1982

27

Hidrant subteran la ret ext apa et 1 A Marinescu

215678

527.03

268.33

1982

28

Hidrant subteran la ret ext apa et 1 A Marinescu

215679

527.03

268.33

1982

29

Hidrant subteran la ret ext apa et 1 A Marinescu

215680

527.03

268.33

1982

30

Hidrant subteran la ret ext apa et 1 A Marinescu

215681

527.03

268.33

1982

31

Hidrant subteran la ret ext apa et 1 A Marinescu

215682

527.03

268.33

1982

32

Hidrant subteran la SC21 Micro 17

215703

1,044.53

538.53

1982

33

Hidrant subteran la SC21 Micro 17

215704

1,044.53

538.53

1982

SECTOR 4 SECTIA 1 APA - IORDACHE C. - 4334101

1

Brans si retea apa bloc D7 micro 21

215954

7,980.13

503.89

1983

2

Hidrant incendiu Dn 65 bloc D7 micro 21

215957

1,081.89

585.33

1983

3

Hidrant incendiu Dn 65 bloc D7 micro 21

215958

1,081.89

585.33

1983

4

Hidrant subteran la ret ext bloc M3 micro 19

215608

601.05

303.16

1982

5

Hidrant subteran la ret ext bloc M3 micro 19

215609

601.05

303.16

1982

6

retea ext apa bloc G13 micro 21

2190283

50,198.44

4,653.26

1988

7

Retea apa et 1-2 micro 19

211468

4,076.69

267.47

1970

8

Hidr subteran Dn 100,micro 20, et 1982, F2,F3,B6

215815

1,149.58

603.37

1982

9

Hidrant subteran Dn 100 micro 20,et1982,F2,F3,B6

215816

1,149.58

603.37

1982

10

retea si brans micro 20, bloc C,E4,D3,D4,E6,B3,B4

215962

94,310.70

5,953.11

1983

11

retea si brans micro 20, bloc E4,E5,D5,D6,C2,C7

216016

58,448.30

5,126.85

1983

12

Hidrant inc si gradina micro 20 - 20 buc

216048

20,943.38

11,533.27

1983

13

ret si brans apa rece micro 21

216243

237,084.82

54,143.82

1985

14

ret apa si brans micro 21, 808 ap, bloc N5-C11

216417

9,096.41

2,766.67

1986

15

Retea ext apa rece micro 21, et.1982

215994

327,189.15

26,067.28

1983

SECTOR 1 SECTIA 1 APA - PETCU C. - 4331101

1

Retele apa bloc PS13A,PS13B

216150

212,730.45

37,795.67

1984

2

Retele apa bloc PS13C

216450

31,272.22

11,079.00

1987

3

Retele apa Mazepa 2 bloc DL1

216594

131,174.27

56,987.37

1989

4

Cond apa Fn Dn 100 bl P1-P12

211457

6,182.88

1,622.04

1965

5

Hidrant inc la retea apa bloc DJ

215776

1,249.07

651.52

1982

UZINA DE APA NR. 2 - SEF UZINA - MS. SEVERIN M - 4323002

1

Instal hidraulica din tevi OL pt aer si apa

220031

1995

valoare inventar

506,777.68

procent propus casare

30%

valoare propusa casare

152,033.30

valoare ramasa in inventar/amort

354,744.38

255,714.33

SECTOR 2 SECTIA 1 APA - IANCU J - 4332101

1

Cond apa str. Logofat Tauatu

216424

1986

valoare inventar

51,572.45

procent propus casare

65%

valoare propusa casare

33,522.09

valoare ramasa in inventar/amort

18,050.36

5,636.05

DEPARTAMENT APA

PROPUNERI CASARI - MIJLOACE FIXE DOMENIUL PUBLIC - AMORTIZATE INTEGRAL

Nr.crt.

Denumire reper

Nr. inventar

Val. Inventar

Val. Amortizata

An PIF

UZINA DE APA NR. 1 - SEF UZINA - SING. BA DA LUT A V. - 4322002

1

BUTOI CLOR 800 L

912267

2,676.22

2,676.22

1993

2

BUTOI CLOR 800 L

912268

2,676.22

2,676.22

1993

3

BUTOI CLOR 800 L

912269

2,676.22

2,676.22

1993

4

BUTOI CLOR 800 L

912270

2,676.22

2,676.22

1993

5

BUTOI CLOR 800 L

912271

2,676.22

2,676.22

1993

6

BUTOI CLOR 800 L

912272

2,676.22

2,676.22

1993

7

BUTOI CLOR 800 L

913358

4,868.86

4,868.86

1987

8

BUTOI CLOR 800 L

913360

4,868.86

4,868.86

1987

9

BUTOI CLOR 800 L

913361

4,868.86

4,868.86

1987

STATIA POMPARE FILESTI - SEF STATIE - ING. MITREA V. - 4324002

1

INST. CLORINARE ADVANCE 275

315219

32,930.13

32,930.13

1997

2

INST. CLORINARE ADVANCE 275

315220

32,930.13

32,930.13

1997

3

INST. CLORINARE ADVANCE 275

315225

34,455.96

34,455.96

1997

4

INST. CLORINARE ADVANCE 275

315226

34,455.96

34,455.96

1997

5

POMPA CENTRIFUGA 18 NDS

410145

27.74

27.74

1969

6

ELECTROPOMPA 14NDS

33124711

4,993.63

4,993.63

2002

7

POMPA CENTRIFUGA 12 NDS

410144

27.74

27.74

1969

8

POMPA CENTRIFUGA 18 NDS ST 630

410150

51.54

51.54

1969

9

ELECTROPOMPA 18NDS

411990

1,336.71

1,336.71

1979

10

ELECTROVANA DN 800MM OVALA

211589

67.72

67.72

1969

11

ROBINET RETINERE CU CLA PET DN 800

214843

9,161.75

9,161.75

1979

UZINA DE APA NR.2-SEF UZINA - MS. SEVERIN M. - 4323002

1

INST. CLORINARE ADVANCE 275

315221

32,930.13

32,930.13

1997

2

INST. CLORINARE ADVANCE 275

315227

34,455.96

34,455.96

1997

3

DEBITMETRU CU ULTRASUNETE

415708

4,660.00

4,660.00

1995

4

POMI FRUCTIFERI 400 buc.

612034

1,776.36

1,776.36

1997

5

DISTRIB. ELECTROMAG. PILOT CU 2-6 bc

315065

4,077.04

4,077.04

1995

6

TELEINDICA TOA RE DE NIVEL TNTR

315067

11,471.13

11,471.13

1995

7

VENTILATOR V 40 1xx1500

415590

4.48

4.48

1993

8

DEBITMETRU

416011

15,770.40

15,770.40

1998

9

CELULA ALIM. TIP CIL S

3310279

75.01

75.01

1969

10

PUPITRE COMANDA 16 BUC

73

20,305.97

20,305.97

1995

11

TABLOU BLOCAJ POMPE TBP

313266

2,820.85

2,820.85

1992

12

TABLOU MASURA TEMP MOTOR TTM

313270

2,820.72

2,820.72

1992

13

MOTOR ELECTRIC TIP MAB 2 1250

313291

30,529.14

30,529.14

1992

14

MOTOR ELECTRIC TIP MAB 2 1250

313292

30,529.14

30,529.14

1992

15

MOTOR ELECTRIC TIP MAB 2 1250

313293

30,529.17

30,529.17

1992

16

POMPA 24 NDS 4000MC/H

415447

548.47

548.47

1992

17

POMPA 24 NDS 4000MC/H

415448

548.47

548.47

1992

18

POMPA 24 NDS 4000MC/H

415449

548.47

548.47

1992

19

CUPLAJ POMPE CEB 15MP

415460

158.08

158.08

1992

20

ELECTROPOMPA 14NDS

3411991

816.42

816.42

1979

SECTOR 3 SECTIA 2 APA - CIMPOAIE A. -4343101

1

Cond. apa str. I.I. De la Brad

11080

68,946.49

68,946.49

1925

2

Cond. apa str. Tusnad

11101

22,098.23

22,098.23

1925

3

Cond. apa str. Bucurestii Noi

11103

33,252.84

33,252.84

1952

4

Cond. apa str. Clabucet

11105

9,753.52

9,753.52

1952

5

Cond. apa Dn 50 mm str. E. Racovita

210990

4.48

4.48

1952

6

Cond. Apa str. Drumul Viilor

11097

66,505.67

66,505.67

1925

SECTOR 3 SECTIA 2 APA - CIMPOAIE A. -4343101

1

Cond. apa str. I.I. De la Brad

11080

68,946.49

68,946.49

1925

2

Cond. apa str. Tusnad

11101

22,098.23

22,098.23

1925

3

Cond. apa str. Bucurestii Noi

11103

33,252.84

33,252.84

1952

4

Cond. apa str. Clabucet

11105

9,753.52

9,753.52

1952

5

Cond. apa Dn 50 mm str. E. Racovita

210990

4.48

4.48

1952

6

Cond. Apa str. Drumul Viilor

11097

66,505.67

66,505.67

1925

SECTOR 4 SECTIA 2 APA - MELINTE I.-4344101

1

Cond. Str. Craiului(Columb)

11171

77,725.19

77,725.19

1929

2

Cond. Apa str. Livezeni

11173

7,772.52

7,772.52

1900

3

Cond. Apa str. Cometei

11175

38,862.60

38,862.60

1945

4

Cond. Apa str. Aleea Scolii

11176

8,867.42

8,867.42

1928

5

Cond. Apa str. Plantelor

11179

7,071.43

7,071.43

1919

6

Cond Apa Str. Razboieni

11212

19,431.30

19,431.30

1965

7

Cond apa str. I.L. Caragiale

211573

64.91

64.91

1965

8

Cond. Apa Fn 150 str. Posta Veche

215489

176,937.68

176,937.68

1981

9

Camin la retea apa str. Posta Veche

215492

1,300.39

1,300.39

1981

10

Camin la retea apa str. Posta Veche

215493

1,300.39

1,300.39

1981

11

Camin la retea apa str. Posta Veche

215494

1,300.39

1,300.39

1981

SECTOR 2 SECTIA 2 APA - VARGOLICI N..-4342101

1

Retea apa Micro 39A bloc W1-N21

213530

15,248.12

15,248.12

1977

2

Retea ext. Micro 39A etapa 2

213338

51,883.44

51,883.44

1977

3

Bransament apa micro 39

213702

7,775.71

7,775.71

1977

4

Retea apa rece Micro 13B

214465

37,199.20

37,199.20

1979

5

Bransament apa micro 13B

214528

16,759.14

16,759.14

1979

6

Retea apa micro 13B

214529

7,713.85

7,713.85

1979

7

bransament apa et 2 micro 13B

214530

6,142.60

6,142.60

1979

8

Retea apa micro 39B Y12-Y18

213695

10,651.61

10,651.61

1977

9

Retea apa micro 39B bloc J5

213976

12,329.83

12,329.83

1978

10

Retea apa micro 39B - 39A et. 2

213536

22,686.41

22,686.41

1977

11

Bransament apa micro 39B bloc J5

213977

3,955.64

3,955.64

1978

12

Retea si bransamente micro 39C

215671

444,096.09

444,096.09

1982

SECTOR 1 SECTIA 2 APA - NICULITA N .-4341101

1

Cond Apa Str. Libertatii

11186

3,694.76

3,694.76

1962

2

Cond apa str. Afinului

11208

19,917.08

19,917.08

1972

3

Cond Fn Dn 50 mm str. Dr. Neculuta

210957

40.93

40.93

1954

4

Cond Dn 100 mm str. Rizer(Traian- E. Doamna)

210970

4.30

4.30

1928

5

Cond OL Dn 50 mm str. Florilor

211007

3.08

3.08

1952

6

Cond OL Dn 50 mm str. Aprod Purice

211010

6.78

6.78

1953

7

Cond. OL Dn 100 mm str. Al. Cel Bun

211019

18.19

18.19

1952

8

Cond. OL Dn 100 mm str. Lozoveni

211025

29.63

29.63

1964

9

Cond OL Dn 50 mm str. Tunelului

211061

5.35

5.35

1962

10

Cond apa Dn 250 Cosbuc(tr Kogalniceanu-A. Vlaicu)

211064

216.35

216.35

1965

11

Cond. Fn 50 str. Bourului

211426

10.24

10.24

1962

12

retea apa str. Unirii

212662

100.73

100.73

1974

13

Cond Apa Str. Parcului

11182

16,906.10

16,906.10

1954

14

Cond Apa Str. Razboieni

11185

90,152.14

90,152.14

1965

15

Cond. OL Dn 100 mm str. Stiintei

211026

76.36

76.36

1960

16

Retea apa str. Tractoristilor

215465

40,010.79

40,010.79

1981

17

Cond apa Fn Dn 50 Bourului

219064

2.07

2.07

1925

18

Cond. Dn 100 mm str Florilor (E. Doamna- Galfirtex)

210967

967.51

967.51

1950

19

Retea apa str. Mineralelor

215825

20,881.09

20,881.09

1982

20

Retea apa str. Vegetalelor

215871

20,014.53

20,014.53

1982

21

retea apa str. Al. Cel Bun

215849

42,054.13

42,054.13

1982

SECTOR 2 SECTIA 1 APA - IANCU J - 4332101

1

Cond Apa Str. V. Lupu

11065

44,196.47

44,196.47

1921

2

Cond apa str. C. Boliac

11067

76,017.92

76,017.92

1921

3

Cond Apa Str. Sindicatelor

11070

97,232.23

97,232.23

1925

4

Cond Apa Str. Canalului

11072

22,628.59

22,628.59

1925

5

Cond apa str. Farului

11077

58,339.34

58,339.34

1908

6

Cond apa str. Tauni

11089

57,233.61

57,233.61

1908

7

Cond apa str. Rasaritului

11090

22,982.16

22,982.16

1911

8

Cond apa str. Banului

11093

76,017.92

76,017.92

1908

9

Cond Apa Str. Apollon

11115

47,732.18

47,732.18

1919

10

Cond. Apa str. C. Davila

211572

158.06

158.06

1963

11

Cond. Dn 100 mm str. Avantului

210969

496.77

496.77

1950

SECTOR 3 SECTIA 1 APA - STEFAN T. - 4333101

1

Cond apa str. Vadeni

11107

46,635.12

46,635.12

1925

2

Cond apa str. Arges

11112

31,821.46

31,821.46

1925

3

Cond. Distr apa Dn 150 mm str. Cosminului

110585

10,814.88

10,814.88

1925

4

Cond apa Fn str. Cozimana

219048

3.88

3.88

1925

5

Cond apa str. Frunzei

11060

16,228.81

16,228.81

1925

6

Cond apa str. Turturelelor

11061

44,691.99

44,691.99

1925

7

cond. Apa str. Prisaca

11110

3,535.72

3,535.72

1925

8

Cond apa str Prunari

11111

10,607.15

10,607.15

1925

9

Cond distributie Dn 50 Aleea Prunari

110587

4,413.65

4,413.65

1925

10

Cond apa Fn Dn 100 str. Scanteii

211456

17.69

17.69

1956

11

Brans apa et. 2 micro 17, tiglina 3

211469

919.67

919.67

1969

12

Ret ext apa si brans et. 1 micro 17

211481

11,213.23

11,213.23

1969

13

Retea apa si brans micro 17 et. 1

211482

2,537.37

2,537.37

1969

14

brans apa zona bloc A1-A11,B1,B3

211498

14.78

14.78

1968

15

Retea apa bloc C1-C7, B4-B7,F1-F3 tiglina 3

211534

888.81

888.81

1968

16

Retea si brans. Apa bloc B6,B1-B3,F4,F5 micro 16A

211535

271.46

271.46

1968

17

Retea apa blocA22,27,B10,12,C11 micro 16-16A

211537

439.69

439.69

1968

18

Bransament apa micro 16-16A tiglina 3

211538

171.10

171.10

1968

19

Bransament apa bloc A12,A16,A19,A21,E micro 16A

211549

141.46

141.46

1968

20

bransament si retea apa bloc A18,B8-9,B14 micro 16

211550

958.83

958.83

1969

21

cond apa bloc A19-20-21-22,B8 micro 16 tiglina 3

211551

4,791.76

4,791.76

1971

22

retea ext zona bloc L micro 16-16A

211552

4.40

4.40

1969

23

Deviere retea apa str. Frunzei

213775

89.94

89.94

1977

24

Deviere retea apa str. Frunzei cond OL

213776

12.25

12.25

1977

25

Cond apa rece in tunel la ret Ada Marinescu

213861

34,328.92

34,328.92

1978

26

Bransament apa rece la retea ext et. 1 SC 52

213870

601.42

601.42

1978

27

Retea apa la hidrofor bloc G1-5

213871

7,142.26

7,142.26

1978

28

retea ext apa rece de la hidrofor A. Marinescu

214156

5,278.88

5,278.88

1979

29

retea ext apa rece de la hidrofor A. Marinescu

214349

12,139.10

12,139.10

1979

30

Cond. Dn 100-150mm si brans apa A. Marinescu

214857

3,716.81

3,716.81

1979

31

Retea si brans. Apa bloc G6-G11 micro 18

214938

28,692.50

28,692.50

1980

32

Cond apa rece in tunel bloc B9-C8 et. 1

215592

120,128.15

120,128.15

1982

33

Cond apa Fn str. Vrancei

219052

3.14

3.14

1925

34

Cond apa Fn str. Frunzei

219054

16.12

16.12

1925

35

Cond apa Fn str. Casin

219056

7.44

7.44

1925

36

Cond apa Fn Dn 80 mm str. Casin

219058

37.66

37.66

1925

37

Cond apa Fn Dn 80 mm str. Frunzei

219060

18.18

18.18

1925

38

Retea apa rece SC21 micro 17 bloc S1-S2

215701

35,719.28

35,719.28

1982

39

Retea apa de la hidrofor si brans

215702

19,963.74

19,963.74

1982

SECTOR 4 SECTIA 1 APA - IORDACHE C. - 4334101

1

Retea ext bloc M3 micro 19

215607

57,313.08

57,313.08

1982

2

brans si retea apa rece bloc P1,P2,P3

211562

438.44

438.44

1973

3

ret ext SC 36 si bloc A1-A5 micro 20

214927

33,522.70

33,522.70

1980

4

ret ext SC 36 si bloc A1-A5 micro 20

215191

4,534.79

4,534.79

1980

5

Ret apa rece bloc J5, A6-A7 micro 20

215234

33,903.86

33,903.86

1980

6

Ret apa rece bloc J5, A6-A7 micro 20

215235

40,189.05

40,189.05

1980

7

retea apa rece de la hidrofor SC 44

214849

5,843.28

5,843.28

1979

8

Retea si brans micro 20,et 1982, bloc F2,F3,B6

215814

187,306.93

187,306.93

1982

SECTOR 1 SECTIA 1 APA - PETCU C. - 4331101

1

Cond apa bloc E5-E6-C21 Tiglina 1

11132

5,407.44

5,407.44

1967

2

Cond apa bloc E6-E7-C31 Tiglina 1

11131

6,387.66

6,387.66

1967

3

Cond apa bloc C27-C28 Tiglina 1

11133

18,838.41

18,838.41

1968

4

Cond apa bloc E7-I4 Tiglina 1

11137

3,604.96

3,604.96

1967

5

Cond apa bloc D4- E9 Tiglina 1

11138

3,244.46

3,244.46

1967

6

Cond apa bloc C15, scoala generala , Tiglina 1

11139

18,024.80

18,024.80

1968

7

Cond bloc E5-E7 Tiglina 1

11141

27,037.20

27,037.20

1967

8

Cond apa PT 8- Tiglina 1

11150

4,506.20

4,506.20

1968

9

Cond apa bl E5, C21,C22 Tiglina 1

11152

46,553.97

46,553.97

1967

10

Cond apa bl C20 Tiglina 1

11156

5,172.66

5,172.66

1968

11

Cond apa bl C25 Tiglina 1

11157

69,395.48

69,395.48

1965

12

Cond apa bl. C1,C2 str. Saturn, Tiglina 1

11160

12,617.36

12,617.36

1967

13

Cond apa scoala gen 8 Tiglina 1

11162

9,606.38

9,606.38

1967

14

Cond apa bloc I5,I6 Tiglina 1

11163

10,345.33

10,345.33

1967

15

Cond apa Cinema tiglina 1- restaurant

11164

8,867.42

8,867.42

1967

16

Cond apa Regiment 11 Siret - Complex Tiglina 1

11165

10,160.59

10,160.59

1968

17

Cond apa bl D1,D2 PT 1- Tiglina 1

11166

31,543.40

31,543.40

1967

18

Cond apa bloc I2,D3,D4,D5 Tiglina 1

11195

93,910.73

93,910.73

1968

19

Cond apa bl D1,D2 Siderurgistilor

11125

10,814.88

10,814.88

1968

20

Cond apa bl D3,D4 Siderurgistilor

11126

10,814.88

10,814.88

1968

21

Cond apa bl D5,D6 Siderurgistilor

11127

12,617.36

12,617.36

1968

22

Cond apa bl D7,D8 Siderurgistilor

11128

10,814.88

10,814.88

1968

23

Cond apa bloc D3 Tiglina 2

11130

3,604.96

3,604.96

1968

24

retele apa bloc B3-F1 Tiglina 2

211495

29.66

29.66

1966

25

Cond apa zona F1-B3 Tiglina 2

211519

23.36

23.36

1966

26

alimentare cu apa Tiglina 2 bloc C16

211523

35.67

35.67

1966

27

Cond apa str. Romulus

11200

13,601.91

13,601.91

1950

28

brans apa Mazepa bloc B1,B7

211513

43.42

43.42

1967

29

Retele apa Mazepa bloc C5

211514

73.31

73.31

1967

30

Cond apa Mazepa bloc C1,C2,C3,C4

211515

96.45

96.45

1967

31

Retele apa Mazepa bloc B4

211543

174.54

174.54

1969

32

Cond apa bloc B1 Saturn Tiglina 1

11123

7,389.52

7,389.52

1967

33

Cond apa bloc B3 Saturn Tiglina 1

11124

7,389.52

7,389.52

1967

34

Cond apa bloc A6,A7 Brailei, Tiglina 1

11134

9,581.49

9,581.49

1965

35

Cond apa bloc A4,A5 Brailei, Tiglina 1

11135

5,911.62

5,911.62

1965

36

Cond apa bloc A2,A3,A4,A5 , Tiglina 1

11136

6,620.02

6,620.02

1965

37

Cond apa bloc E1 Tiglina 1

11140

2,216.86

2,216.86

1968

38

Cond apa bloc E3 Tiglina 1

11142

5,911.62

5,911.62

1967

39

Cond apa PT4 Tiglina 1

11146

3,694.76

3,694.76

1968

40

Cond apa PT1 Tiglina 1

11148

2,216.86

2,216.86

1967

41

Cond apa bloc A2,A3, PTTR , Tiglina 1

11149

8,111.16

8,111.16

1967

42

Cond apa Prel Traian bloc W11

11151

11,084.28

11,084.28

1966

43

Cond apa bloc E4 Tiglina 1

11153

5,911.62

5,911.62

1967

44

Cond apa Regiment 11 Siret c/c G. Cosbuc

11154

63,876.61

63,876.61

1965

45

Cond apa bloc W12, W12 bis Centru

11155

5,024.87

5,024.87

1966

46

Cond. Apa bloc C9,C10 Tiglina 1

11158

7,209.92

7,209.92

1969

47

Cond. Apa bloc C3, C4 Tiglina 1

11159

7,389.52

7,389.52

1967

48

Cond. Apa bloc C5, C6 Tiglina 1

11161

13,518.60

13,518.60

1967

49

Cond apa Saturn bloc I7 Tiglina 1

11167

61,284.32

61,284.32

1967

50

Cond. Apa bloc A1,A8 Tiglina 1

11199

60,966.24

60,966.24

1964

51

Retele ext apa bloc GS1

211500

32.44

32.44

1969

52

Ret apa la lucr ext bloc 24 ap

211504

37.09

37.09

1970

53

Retele apa bloc C9-I2, E5, B2

211507

15.92

15.92

1967

54

Ret ext apa rece bloc C37 Tiglina 1

211558

575.20

575.20

1970

55

retele ext apa la PT 3 Tiglina 1

211560

537.58

537.58

1972

56

Cond apa OL 500 M. Kogalniceanu

211563

155.55

155.55

1965

57

Cond apa OL 600 Siderurgistilor

211565

121.88

121.88

1964

58

Cond blocuri Centru ,str Instructiei- Armeana

211571

11.09

11.09

1962

59

Retele apa OL la Cresa 10 Tiglina 1

212657

141.49

141.49

1974

60

Retea apa bloc G1-G2 Tiglina 1

212714

19.57

19.57

1974

61

Retele apa bloc C13-C14 Tiglina 1

212772

261.81

261.81

1975

62

Retea alim apa bloc D4-D5-D6 tiglina 1

213098

42,880.36

42,880.36

1976

63

Retele apa bloc P2- Brailei

213142

1,969.44

1,969.44

1976

64

Retea ext apa bloc 20 ap

214541

2,393.42

2,393.42

1979

65

Cond apa str. Romulus bloc B4 Mazepa 1

11144

5,911.62

5,911.62

1966

66

Retele apa bloc G1-G4, C1-C4,SC3

211494

1,408.10

1,408.10

1966

67

retele apa bloc B1,B2,B6,B7,C5-C6

211510

12.64

12.64

1967

68

Brans apa bloc B3-B8-C9 mazepa

211511

28.03

28.03

1967

69

retele apa SC 13, SC14 Mazepa

211531

50.49

50.49

1965

70

Brans apa bloc C9 Mazepa

211542

97.50

97.50

1969

71

Cond, brans OL SC1-SC3 Tiglina 2

211524

349.70

349.70

1966

72

Cond apa OL Scoala 16 clase Tiglina 1

211527

2.12

2.12

1965

73

Retea si brans apa bloc DJ Tiglina 2

215775

326,684.82

326,684.82

1982

74

Retea si brans zona 2

215779

1,177,086.63

1,177,086.63

1982

75

Ret ext apa bl BR16A,BR16B,BR16C

215782

61,878.29

61,878.29

1982

SECTOR 2 SECTIA 1 APA - IANCU J - 4332101

1

Cond apa str. Dacului

11114

1919

valoare inventar

15,910.73

procent propus casare

60%

valoare propusa casare

9,546.44

valoare ramasa in inventar/amort

6,364.29

6,364.29

TOTAL VALOARE INVENTAR/ AMORTIZATA

5,539,821.99

Cantitate deseuri valorificabile estimata a se recupera (kg) Fe Fonta Cupru

46740

14500

1190


ANEXA B

RETELE APA

PROPUNERI CASARI ETAPA 2 / 2012

RETELE APA - INTEGRAL AMORTIZATE , INLOCUITE PRIN REABILIT. ISPA

Nr. crt

Denumire reper

Nr. inventar

Val. Inventar

Val.Ramasa

AnPIF

SECTOR 3 SECTIA 2 APA

1

Cond. Fn 50 mm A.Iulia

210952

3,62

0

1925

SECTOR 4 SECTIA 2 APA

2 Br. apa exec div strazi

213883

10,91

0

1978

SECTOR 1 SECTIA 2 APA

3 Br. apa exec div strazi

212820

1.631,06

0

1975

SECTOR 2 SECTIA 2 APA

4

Br. APA BL. A1 - A4, B. C2 Micro 40

211575

1,56

0

1952

5

Br. bl. G Micro 40

211576

0,27

0

1952

SECTOR 4 SECTIA 1 APA

6

Ret apa Micro 21 bl. C10-11, L6, M4-8

215944

146.976,04

0

1983

SECTOR 2 SECTIA 1 APA

7

Br. apa exec div strazi

212950

83,97

0

1975

8

Br. apa exec div strazi

213079

162,17

0

1976

SECTOR 1 SECTIA 1 APA

9

Ret ext apa gradinita 112 locuri Mazepa

211490

24,53

0

1972

10

Ret apa bl. E1-2, C5-6 Tiglina 2

211506

7,99

0

1967

11

Ret apa blocuri cu structura inalta Tiglina 2

211509

20,24

0

1966

12

Ret apa blocuri cu structura inalta Tiglina 2

211522

102,53

0

1967

13

Ret apa bl.C16 - 21 E6,E7 , B4 Tigl.2

211539

698,44

0

1968

14

Retea extindereindesire Tiglina 2

211545

63,64

0

1969

15

Bransamente apa exec div strazi

212491

0,24

0

1974

16

Bransamente apa exec div strazi

212532

0,82

0

1974

17

Bransamente apa exec div strazi

212563

1,14

0

1974

18

Bransamente apa exec div strazi

213099

0,24

0

1974

19

Bransamente apa exec div strazi

213130

0,50

0

1974

20

Bransamente apa exec div strazi

213133

0,23

0

1974

21

Bransamente apa exec div strazi

213276

1,93

0

1977

22

Bransamente apa exec div strazi

215236

0,32

0

1975

23

Bransamente apa exec div strazi

215416

0,30

0

1975

24

Bransamente apa exec div strazi

215445

0,28

0

1975

25

Bransamente apa exec div strazi

219061

457,54

0

1978

STATIA POMPARE FILESTI

26

Instal electrica forta inalta tensiune

210346

260,93

0

1969

27

Transformator trifazat 160 KVA

310359

57,89

0

1968

28

Transformator trifazat 160 KVA

310360

57,89

0

1968

29

Celula de transf. CIL 10-01-14

310361

79,09

0

1968

30

Celula de transf. CIL 10-01-14

310362

79,09

0

1968

31

Celula pt masura CIM 10-01, 600A

310363

41,43

0

1968

32

Celula pentru separator CIS 10-03

310364

34,54

0

1968

33

Celule prefabricate CIL 10-01-14

310381

87,30

0

1969

34

Celule prefabricate CIL 10-01-14

310382

87,30

0

1969

35

Celule prefabricate CIL 10-01-14

310383

87,30

0

1969

36

Celula tip CIM 10 KV, 600 A

310384

55,16

0

1969

37

Celule prefabricate CIL 10, 600 A

310385

90,92

0

1969

38

Celule prefabricate CIL 10, 600 A

310386

90,92

0

1969

39

Celule prefabricate CIL 10, 600 A

310387

90,92

0

1969

40

Celule prefabricate CIL 10, 600 A

310388

90,92

0

1969

41

Celule prefabricate CIL 10, 600 A

310389

90,92

0

1969

42

Instal electrica inalta tensiune

310390

30,71

0

1969

43

Ansamblu de panouri pt tablou

310400

481,42

0

1969

44

Celula prefabricate CIL M 630 la lucr ext Stat

311075

240,11

0

1979

TOTAL VALOARE INVENTAR / AMORTIZATA

152.385,27

0

CANTITATI ESTIMATE - DESEURI VALORIFICABIL

MAT.

U.M.

CANTITATE

Fe

kg

3600

aluminiu

kg

60

Cu

kg

50

RETELE APA NEAMORTIZATE INTEGRAL

Nr. crt

Denumire reper

Nr. inventar

Val. Inventar

Ramasa de am

An pif

SECTOR 4 SECTIA 2 APA

1

Br. apa exec div strazi

219011

12.483,64

1.635,62

1984

SECTOR 1 SECTIA 1 APA

2

Retea a.r. Mazepa 2 , etapa 1, zona 1

216021

155.832,64

6.971,52

1983

3

Brans. a.r. Mazepa 2, etapa 1

216260

97,43

20,58

1985

4

Retea ext Mazepa 2, etapa 2

216278

19.500,16

4.180,60

1985

SECTOR 2 SECTIA 1 APA

5

Retea si bransament zona 3 (partial)

219030 *

5.647,27 *

2.590,43*

1991

procent propus casare 25%

OBSERVATII :

Val.de inv. a retelei ram.

In functiune

16.941,80 lei ;

Val. ramasa de amortizat

7.771,28 lei

SECTOR 3 SECTIA 1 APA

6

Retea si bransament apa Micro 16-16A (pa

216032 *

145.644,13*

6.516,24*

1983

procent propus casare 50%

OBSERVATII :

Val.de inv. a retelei ram.

I

In functiune

145.644,13 lei

Val ramasa de amortizat

6.516,23 lei

7

Ret. Si brans. Apa Micro 16- 16A (partial )

216141*

6.516,23 lei

32166,32*

1984

procent propus casare 50%

OBSERVATII :

Val.de inv. a retelei ram.

In functiune

234.268,90 lei

val. Ramasa de amortizat

32.166,32 lei

UZINA DE APA NR. 2

8 Robinet fluture Dn 1000 act. Electrica

315061

3.095,78

1.766,01

1995

VALOARE TOTALA PROPUSA LA CASARE 576.569,95       55.847,32

Nota : Cu * s-au evidentiat tronsoanele de retea propuse la casare .

CANTITATE DEȘEURI ESTIMATE A SE RECUPERA - 350 KG FONT

PROPUNERI CASARI RETELE APA INTEGRAL AMORTIZATE , INLOCUITE PRI ETAPA 2 - 2012

Nr. crt

DENUMIRE REPER

NR. INV.

VAL INVENT.

VAL. RAMA

SAN PIF

1

19 camine vizit. canal- retea canaliz.

210548

231.11

0

1956

2

Retea canalizare str. Brigadierilor

110615

15.411,96

0

1922

3

Retea canalizare str. Stelei

213246

327.720,92

0

1976

4

Retea canalizare str. Bucovinei

11238A

120.807,28

0

1942

5

Retea canalizare str. Libertatii

10216A

181.210,92

0

1960

6

Retea canalizare str. Libertatii

11215

35.027,19

0

1960

7

Retea canalizare str. Unirii

11257A

20.656,57

0

1938

8

Retea canalizare str. Serei

11214A

87.567,96

0

1961

9

Retea canalizare str. Basarabiei

11242A

528.420,96

0

1921

SUBTOTAL 1 VAL. PROP. LA CASARE

1.317.054,87

0

Nr. crt

DENUMIRE REPER

NR. INV.

VAL INVENT.

VAL. RAMAS

AN PIF

10

Retea canalizare strada Bucovinei

210559

436,30

132,73

1962

11

Retea canalizare strada Al. I. Cuza

213247

192.492,14

53.558,21

1976

12

Retea canalizareCentru , bl V3-V4

110604

34.492,93

7.041,24

1964

SUBTOTAL 2 VAL. PROP. LA CASARE

227.421,37

60.732,18

TOTAL VALOARE PROPUSA -CANAL

1.544.476,24

60.732,18

TOTAL VALOARE INVENTAR/ RAMASA DEAMORTIZAT


1,992,971.24


687,645.31


Cantitate deseuri valorificabile estimata a se recupera (kg)


Fe

Fonta


2900

12950


RETELE CANALIZARE

CARACTERISTICI TEHNICE

colector ingropat DN 300, L= 200ml

colector ovoid Ov 60 / 90

colector ingropat DN 500mm L= 450 ml

colector ingropat DN 300mm

colector ingropat DN 300mm

colector ingropat DN 300mm L= 900 ml

colector ingropat DN 400mm L= 250 ml

canal colec. ingropat OV 60 / 90

canal colec DN 500- 1000mm; L= 600ml

CARACTERISTICI TEHNICE_______

colector ingropat DN 300mm L= 400 ml colector ingropat DN 400mm L= 400 ml colector ingropat DN 300mm L= 100 ml

CONTORI


AMC 1


PROPUNERI DE CASARE

MIJLOACE FIXE, AMORTIZATE, DOM. PUBLIC 2012

Nr.crt.

Denumire reper

Nr. inventar

Val. Inventar

Val. Ramasa

An PIF

SECTOR 1 A.M.C.- COD 1014 /20531

1

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316028

970.85

0

2001

2

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316058

970.85

0

2001

3

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316059

970.85

0

2001

4

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316060

970.85

0

2001

5

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316061

970.85

0

2001

6

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316063

970.85

0

2001

7

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316064

970.85

0

2001

8

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316065

970.85

0

2001

9

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316066

970.85

0

2001

10

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316067

970.85

0

2001

11

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316068

970.85

0

2001

12

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316069

970.85

0

2001

13

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316070

970.85

0

2001

14

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316071

970.85

0

2001

15

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316072

970.85

0

2001

16

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316073

970.85

0

2001

17

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316074

970.85

0

2001

18

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316075

970.85

0

2001

19

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316076

970.85

0

2001

20

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316077

970.85

0

2001

21

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316078

970.85

0

2001

22

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316079

970.85

0

2001

23

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316080

970.85

0

2001

24

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316081

970.85

0

2001

25

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316082

970.85

0

2001

26

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316083

970.85

0

2001

27

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316084

970.85

0

2001

28

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316085

970.85

0

2001

29

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316086

970.85

0

2001

30

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316087

970.85

0

2001

31

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316088

970.85

0

2001

32

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316089

970.85

0

2001

33

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316090

970.85

0

2001

34

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316091

970.85

0

2001

35

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316092

970.85

0

2001

36

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316093

970.85

0

2001

37

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316094

970.85

0

2001

38

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316095

970.85

0

2001

39

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316096

970.85

0

2001

40

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316097

1,368.36

0

2001

41

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316098

1,368.36

0

2001

42

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316099

1,368.36

0

2001

43

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316100

1,368.36

0

2001

44

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316101

1,368.36

0

2001

45

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316102

1,368.36

0

2001

46

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316103

1,368.36

0

2001

47

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316104

1,368.36

0

2001

48

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316105

1,368.36

0

2001

49

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316106

1,368.36

0

2001

50

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316107

970.85

0

2001

51

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316108

970.85

0

2001

52

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316109

970.85

0

2001

53

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316110

970.85

0

2001

54

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316111

970.85

0

2001

55

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316112

970.85

0

2001

56

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316113

970.85

0

2001

57

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316114

970.85

0

2001

58

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316115

970.85

0

2001

59

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316116

970.85

0

2001

60

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316117

970.85

0

2001

61

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316118

970.85

0

2001

62

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316119

970.85

0

2001

63

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316120

970.85

0

2001

64

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316121

970.85

0

2001

65

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316122

970.85

0

2001

66

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316123

970.85

0

2001

67

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316124

970.85

0

2001

68

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316125

970.85

0

2001

69

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316127

970.85

0

2001

70

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316128

970.85

0

2001

71

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316129

970.85

0

2001

72

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316130

970.85

0

2001

73

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316131

970.85

0

2001

74

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316132

970.85

0

2001

75

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316133

970.85

0

2001

76

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316134

970.85

0

2001

77

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316135

970.85

0

2001

78

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316136

970.85

0

2001

79

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316137

970.85

0

2001

80

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316138

970.85

0

2001

81

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316139

970.85

0

2001

82

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316140

970.85

0

2001

83

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316141

970.85

0

2001

84

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316142

970.85

0

2001

85

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316144

970.85

0

2001

86

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316145

970.85

0

2001

87

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316146

970.85

0

2001

88

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316205

937.14

0

2001

89

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316206

937.14

0

2001

90

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316207

937.14

0

2001

91

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316208

937.14

0

2001

92

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316209

937.14

0

2001

93

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316210

937.14

0

2001

94

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316211

937.14

0

2001

95

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316212

937.14

0

2001

96

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316213

937.14

0

2001

97

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316214

937.14

0

2001

98

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316215

937.14

0

2001

99

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316216

937.14

0

2001

100

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316217

937.14

0

2001

101

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316218

937.14

0

2001

102

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316219

937.14

0

2001

103

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316220

937.14

0

2001

104

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316221

937.14

0

2001

105

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316222

937.14

0

2001

106

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316223

937.14

0

2001

107

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316224

937.14

0

2001

108

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316225

937.14

0

2001

109

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316226

937.14

0

2001

110

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316227

937.14

0

2001

111

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316228

937.14

0

2001

112

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316229

937.14

0

2001

113

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316230

937.14

0

2001

114

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316231

937.14

0

2001

115

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316232

937.14

0

2001

116

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316233

937.14

0

2001

117

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316234

937.14

0

2001

118

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316235

970.85

0

2001

119

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316236

970.85

0

2001

120

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316237

970.85

0

2001

121

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316238

970.85

0

2001

122

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316239

970.85

0

2001

123

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316240

970.85

0

2001

124

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316241

970.85

0

2001

125

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316242

970.85

0

2001

126

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316243

970.85

0

2001

127

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316244

970.85

0

2001

128

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316245

937.14

0

2001

129

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316246

937.14

0

2001

130

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316247

937.14

0

2001

131

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316248

937.14

0

2001

132

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316249

937.14

0

2001

133

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316250

937.14

0

2001

134

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316251

937.14

0

2001

135

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316252

937.14

0

2001

136

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316253

937.14

0

2001

137

CONTOR APA RECE DN 40.

316254

937.14

0

2001

138

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316255

937.14

0

2001

139

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316256

937.14

0

2001

140

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316257

937.14

0

2001

141

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316259

937.14

0

2001

142

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316260

937.14

0

2001

143

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316261

937.14

0

2001

144

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316262

937.14

0

2001

145

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316263

937.14

0

2001

146

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316264

937.14

0

2001

147

CONTOR APA RECE DN 40.

316265

1,405.70

0

2000

148

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316266

1,405.70

0

2000

149

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316267

937.14

0

2001

150

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316268

937.14

0

2001

151

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316269

937.14

0

2001

152

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316270

937.14

0

2001

153

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316271

937.14

0

2001

154

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316272

937.14

0

2001

155

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316273

937.14

0

2001

156

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316274

937.14

0

2001

157

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316275

937.14

0

2001

158

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316276

937.14

0

2001

159

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316277

937.14

0

2001

160

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316278

937.14

0

2001

161

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316279

937.14

0

2001

162

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316280

937.14

0

2001

163

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316281

937.14

0

2001

164

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316282

937.14

0

2001

165

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316283

937.14

0

2001

166

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316284

937.14

0

2001

167

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316285

970.85

0

2001

168

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316286

970.85

0

2001

169

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316287

970.85

0

2001

170

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316288

970.85

0

2001

171

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316289

970.85

0

2001

172

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316290

970.85

0

2001

173

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316291

970.85

0

2001

174

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316292

970.85

0

2001

175

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316293

970.85

0

2001

176

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316294

970.85

0

2001

177

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316295

970.85

0

2001

178

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316296

970.85

0

2001

179

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316297

970.85

0

2001

180

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316298

970.85

0

2001

181

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316299

970.85

0

2001

182

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316300

970.85

0

2001

183

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316301

970.85

0

2001

184

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316302

970.85

0

2001

185

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316303

970.85

0

2001

186

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316304

970.85

0

2001

187

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316305

970.85

0

2001

188

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316306

970.85

0

2001

189

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316307

970.85

0

2001

190

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316308

970.85

0

2001

191

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316309

970.85

0

2001

192

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316310

970.85

0

2001

193

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316311

970.85

0

2001

194

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316312

970.85

0

2001

195

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316313

970.85

0

2001

196

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316314

970.85

0

2001

197

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316315

970.85

0

2001

198

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316316

970.85

0

2001

199

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316317

970.85

0

2001

200

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316318

970.85

0

2001

201

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316319

970.85

0

2001

202

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316320

970.85

0

2001

203

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316321

970.85

0

2001

204

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316322

970.85

0

2001

205

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316323

970.85

0

2001

206

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316324

970.85

0

2001

207

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316325

1,368.36

0

2001

208

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316326

1,368.36

0

2001

209

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316327

1,368.36

0

2001

210

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316328

1,368.36

0

2001

211

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316329

1,368.36

0

2001

212

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316330

1,368.36

0

2001

213

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316331

1,368.36

0

2001

214

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316332

1,368.36

0

2001

215

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316333

1,368.36

0

2001

216

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316334

1,368.36

0

2001

217

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316468

967.79

0

2001

218

CONTOR APA RECE TIP N DN 40.

316478

967.79

0

2001

219

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316484

967.79

0

2001

220

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316485

967.79

0

2001

221

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316486

967.79

0

2001

222

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316487

967.79

0

2001

223

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316488

967.79

0

2001

224

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316489

967.79

0

2001

225

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316490

967.79

0

2001

226

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316491

967.79

0

2001

227

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316492

967.79

0

2001

228

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316493

967.79

0

2001

229

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316494

967.79

0

2001

230

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316495

967.79

0

2001

231

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316496

967.79

0

2001

232

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316497

967.79

0

2001

233

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316499

1,368.36

0

2001

234

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316500

1,368.36

0

2001

235

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316501

970.85

0

2001

236

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316502

970.85

0

2001

237

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316503

970.85

0

2001

238

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316504

970.85

0

2001

239

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316505

970.85

0

2001

240

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316506

970.85

0

2001

241

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316507

970.85

0

2001

242

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316508

970.85

0

2001

243

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316509

970.85

0

2001

244

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316510

970.85

0

2001

245

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316512

970.85

0

2001

246

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316513

970.85

0

2001

247

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316514

970.85

0

2001

248

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316515

970.85

0

2001

249

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316516

970.85

0

2001

250

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316517

970.85

0

2001

251

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316518

970.85

0

2001

252

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316519

970.85

0

2001

253

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316520

970.85

0

2001

254

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316521

970.85

0

2001

255

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316522

970.85

0

2001

256

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316523

970.85

0

2001

257

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316525

970.85

0

2001

258

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316526

970.85

0

2001

259

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316527

970.85

0

2001

260

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316528

970.85

0

2001

261

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316529

970.85

0

2001

262

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316530

970.85

0

2001

263

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316531

970.85

0

2001

264

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316532

970.85

0

2001

265

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316533

970.85

0

2001

266

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316535

970.85

0

2001

267

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316536

970.85

0

2001

268

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316537

970.85

0

2001

269

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316538

970.85

0

2001

270

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316539

970.85

0

2001

271

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316573

967.79

0

2001

272

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316574

967.79

0

2001

273

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316575

967.79

0

2001

274

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316576

967.79

0

2001

275

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316577

967.79

0

2001

276

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316578

967.79

0

2001

277

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316579

967.79

0

2001

278

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316580

967.79

0

2001

279

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316591

1,368.36

0

2001

280

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316592

1,368.36

0

2001

281

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316593

1,368.36

0

2001

282

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316594

1,368.36

0

2001

283

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316595

1,368.36

0

2001

284

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316596

1,368.36

0

2001

285

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316598

1,368.36

0

2001

286

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316599

1,368.36

0

2001

287

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316601

1,368.36

0

2001

288

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316602

1,368.36

0

2001

289

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316603

1,368.36

0

2001

290

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316605

1,368.36

0

2001

291

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316629

1,368.36

0

2001

292

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316630

1,368.36

0

2001

293

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316631

967.79

0

2001

294

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316632

967.79

0

2001

295

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316633

967.79

0

2001

296

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316634

967.79

0

2001

297

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316635

967.79

0

2001

298

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316636

967.79

0

2001

299

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316637

967.79

0

2001

300

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316638

967.79

0

2001

301

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316639

967.79

0

2001

302

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316640

967.79

0

2001

303

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316641

967.79

0

2001

304

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316642

967.79

0

2001

305

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316643

967.79

0

2001

306

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316646

967.79

0

2001

307

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316647

967.79

0

2001

308

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316648

967.79

0

2001

309

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316649

967.79

0

2001

310

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316650

967.79

0

2001

311

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316651

967.79

0

2001

312

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316652

1,368.36

0

2001

313

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316653

1,368.36

0

2001

314

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316654

1,368.36

0

2001

315

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316655

1,368.36

0

2001

316

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316656

1,368.36

0

2001

317

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316657

1,368.36

0

2001

318

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316804

1,910.83

0

2001

319

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316806

1,487.92

0

2001

320

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316807

1,487.92

0

2001

321

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316886

1,270.23

0

2002

322

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316954

1,326.64

0

2002

323

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316955

814.37

0

2002

324

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316957

1,207.30

0

2002

325

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316958

983.43

0

2002

326

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316959

1,154.57

0

2002

327

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

3162591

937.14

0

2001

TOTAL VALOARE INVENTAR/ AMORTIZATA

335,514.77

0.00

BC.

MAT.

U.M.

CANTITATE

DESEURI VAL ORIFICABILE

FONTA

KG

1300

CORPURI CONTORI DN 40 MM ; DN 50 MM

CONTORI AMC 2

PROPUNERI DE CASARE- ETAPA 2 / 2012

MIJLOACE FIXE, AMORTIZATE, DOM. PUBLIC

Nr.crt.

Denumire reper

Nr. inventar

Val. Inventar

Val. Ramasa

An PIF

SECTOR 2 A.M.C. - COD 1014/20532

1

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316029

970.85

0

2001

3

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316031

970.85

0

2001

4

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316032

970.85

0

2001

5

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316033

970.85

0

2001

6

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316034

970.85

0

2001

7

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316035

970.85

0

2001

8

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316036

970.85

0

2001

9

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316037

970.85

0

2001

10

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316038

970.85

0

2001

11

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316039

970.85

0

2001

12

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316040

970.85

0

2001

13

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316041

970.85

0

2001

14

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316042

970.85

0

2001

15

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316043

970.85

0

2001

16

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316044

970.85

0

2001

17

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316045

970.85

0

2001

18

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316046

970.85

0

2001

19

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316047

970.85

0

2001

20

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316048

970.85

0

2001

21

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316049

970.85

0

2001

22

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316050

970.85

0

2001

23

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316051

970.85

0

2001

24

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316052

970.85

0

2001

25

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316053

970.85

0

2001

26

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316054

970.85

0

2001

27

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316055

970.85

0

2001

28

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316056

970.85

0

2001

29

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316057

970.85

0

2001

30

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316062

970.85

0

2001

31

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316126

970.85

0

2001

32

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316143

970.85

0

2001

33

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316147

1,368.36

0

2001

34

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316149

970.85

0

2001

35

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316150

970.85

0

2001

36

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316151

970.85

0

2001

37

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316152

970.85

0

2001

38

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316153

970.85

0

2001

39

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316154

970.85

0

2001

40

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316155

970.85

0

2001

41

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316156

970.85

0

2001

42

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316157

970.85

0

2001

43

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316158

970.85

0

2001

44

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316159

970.85

0

2001

45

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316160

970.85

0

2001

46

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316161

970.85

0

2001

47

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316162

970.85

0

2001

48

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316163

970.85

0

2001

49

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316164

970.85

0

2001

50

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316165

970.85

0

2001

51

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316166

970.85

0

2001

52

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316167

970.85

0

2001

53

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316168

970.85

0

2001

54

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316169

970.85

0

2001

55

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316170

970.85

0

2001

56

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316171

970.85

0

2001

57

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316172

970.85

0

2001

58

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316173

970.85

0

2001

59

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316174

970.85

0

2001

60

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316175

970.85

0

2001

61

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316176

970.85

0

2001

62

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316177

970.85

0

2001

63

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316178

970.85

0

2001

64

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316179

970.85

0

2001

65

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316180

970.85

0

2001

66

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316181

970.85

0

2001

67

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316182

970.85

0

2001

68

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316183

970.85

0

2001

69

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316184

970.85

0

2001

70

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316185

970.85

0

2001

71

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316186

970.85

0

2001

72

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316187

970.85

0

2001

73

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316188

970.85

0

2001

74

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316189

970.85

0

2001

75

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316190

970.85

0

2001

76

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316191

970.85

0

2001

77

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316192

970.85

0

2001

78

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316193

970.85

0

2001

79

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316194

970.85

0

2001

80

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316195

970.85

0

2001

81

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316196

970.85

0

2001

82

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316197

970.85

0

2001

83

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316198

970.85

0

2001

84

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316199

970.85

0

2001

85

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316200

970.85

0

2001

86

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316201

970.85

0

2001

87

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316202

970.85

0

2001

88

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316203

970.85

0

2001

89

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316204

970.85

0

2001

90

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316335

970.85

0

2001

91

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316336

970.85

0

2001

92

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316337

970.85

0

2001

93

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316338

970.85

0

2001

94

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316339

970.85

0

2001

95

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316340

970.85

0

2001

96

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316341

970.85

0

2001

97

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316342

970.85

0

2001

98

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316343

970.85

0

2001

99

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316344

970.85

0

2001

100

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316345

970.85

0

2001

101

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316346

970.85

0

2001

102

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316347

970.85

0

2001

103

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316348

970.85

0

2001

104

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316349

970.85

0

2001

105

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316350

970.85

0

2001

106

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316351

970.85

0

2001

107

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316352

970.85

0

2001

108

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316353

970.85

0

2001

109

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316354

970.85

0

2001

110

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316355

970.85

0

2001

111

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316356

970.85

0

2001

112

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316357

970.85

0

2001

113

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316358

970.85

0

2001

114

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316359

937.14

0

2001

115

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316360

937.14

0

2001

116

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316361

937.14

0

2001

117

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316362

937.14

0

2001

118

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316363

937.14

0

2001

119

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316364

937.14

0

2001

120

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316365

937.14

0

2001

121

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316366

937.14

0

2001

122

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316367

937.14

0

2001

123

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316368

937.14

0

2001

124

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316369

937.14

0

2001

125

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316370

937.14

0

2001

126

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316371

937.14

0

2001

127

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316372

937.14

0

2001

128

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316373

937.14

0

2001

129

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316374

937.14

0

2001

130

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316375

937.14

0

2001

131

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316376

937.14

0

2001

132

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316377

937.14

0

2001

133

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316378

937.14

0

2001

134

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316379

937.14

0

2001

135

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316380

937.14

0

2001

136

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316381

937.14

0

2001

137

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316382

937.14

0

2001

138

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316383

937.14

0

2001

139

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316384

937.14

0

2001

140

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316385

937.14

0

2001

141

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316386

937.14

0

2001

142

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316387

937.14

0

2001

143

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316388

937.14

0

2001

144

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316389

937.14

0

2001

145

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316390

937.14

0

2001

146

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316391

937.14

0

2001

147

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316392

937.14

0

2001

148

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316393

937.14

0

2001

149

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316394

937.14

0

2001

150

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316395

937.14

0

2001

151

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316396

937.14

0

2001

152

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316397

937.14

0

2001

153

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316398

937.14

0

2001

154

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316434

970.85

0

2001

155

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316435

970.85

0

2001

156

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316436

970.85

0

2001

157

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316437

970.85

0

2001

158

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316438

970.85

0

2001

159

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316439

970.85

0

2001

160

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316440

970.85

0

2001

161

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316441

970.85

0

2001

162

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316442

970.85

0

2001

163

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316443

970.85

0

2001

164

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316444

970.85

0

2001

165

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316445

970.85

0

2001

166

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316446

970.85

0

2001

167

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316447

970.85

0

2001

168

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316448

970.85

0

2001

169

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316449

970.85

0

2001

170

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316450

970.85

0

2001

171

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316451

970.85

0

2001

172

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316452

970.85

0

2001

173

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316453

970.85

0

2001

174

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316454

970.85

0

2001

175

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316455

970.85

0

2001

176

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316456

970.85

0

2001

177

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316457

970.85

0

2001

178

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316458

970.85

0

2001

179

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316459

970.85

0

2001

180

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316460

970.85

0

2001

181

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316461

970.85

0

2001

182

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316462

970.85

0

2001

183

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316463

970.85

0

2001

184

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316464

970.85

0

2001

185

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316465

970.85

0

2001

186

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316466

970.85

0

2001

187

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316467

970.85

0

2001

188

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316469

970.85

0

2001

189

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316470

970.85

0

2001

190

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316471

970.85

0

2001

191

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316472

970.85

0

2001

192

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316473

970.85

0

2001

193

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316474

967.79

0

2001

194

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316475

967.79

0

2001

195

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316476

967.79

0

2001

196

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316477

967.79

0

2001

197

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316479

967.79

0

2001

198

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316480

967.79

0

2001

199

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316481

967.79

0

2001

200

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316482

967.79

0

2001

201

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316483

967.79

0

2001

202

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316511

970.85

0

2001

203

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316524

970.85

0

2001

204

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316534

970.85

0

2001

205

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316541

970.85

0

2001

206

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316542

970.85

0

2001

207

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316543

970.85

0

2001

208

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316544

970.85

0

2001

209

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316545

967.79

0

2001

210

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316546

967.79

0

2001

211

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316547

967.79

0

2001

212

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316548

967.79

0

2001

213

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316549

967.79

0

2001

214

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316550

967.79

0

2001

215

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316551

967.79

0

2001

216

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316552

967.79

0

2001

217

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316553

967.79

0

2001

218

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316554

967.79

0

2001

219

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316555

967.79

0

2001

220

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316556

967.79

0

2001

221

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316557

967.79

0

2001

222

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316558

967.79

0

2001

223

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316559

967.79

0

2001

224

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316560

967.79

0

2001

225

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316561

967.79

0

2001

226

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316562

967.79

0

2001

227

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316563

967.79

0

2001

228

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316564

967.79

0

2001

229

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316565

967.79

0

2001

230

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316566

967.79

0

2001

231

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316567

967.79

0

2001

232

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316568

967.79

0

2001

233

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316569

967.79

0

2001

234

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316570

967.79

0

2001

235

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316571

970.85

0

2001

236

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316572

970.85

0

2001

237

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316581

967.79

0

2001

238

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316582

967.79

0

2001

239

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316583

967.79

0

2001

240

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316584

967.79

0

2001

241

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316585

967.79

0

2001

242

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316586

967.79

0

2001

243

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316587

967.79

0

2001

244

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316588

967.79

0

2001

245

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316589

967.79

0

2001

246

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316590

967.79

0

2001

247

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316597

1,368.36

0

2001

248

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316600

1,368.36

0

2001

249

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316604

1,368.36

0

2001

250

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316606

967.79

0

2001

251

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316607

967.79

0

2001

252

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316608

967.79

0

2001

253

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316609

967.79

0

2001

254

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316610

967.79

0

2001

255

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316611

967.79

0

2001

256

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316612

967.79

0

2001

257

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316613

967.79

0

2001

258

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316614

967.79

0

2001

259

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316615

967.79

0

2001

260

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316616

967.79

0

2001

261

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316617

967.79

0

2001

262

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316618

967.79

0

2001

263

CONTOR APA RECE TIP N 40.

316619

967.79

0

2001

264

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316644

967.79

0

2001

265

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316645

967.79

0

2001

266

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316658

967.79

0

2001

267

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316659

967.79

0

2001

268

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316660

967.79

0

2001

269

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316661

967.79

0

2001

270

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316662

967.79

0

2001

271

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316663

967.79

0

2001

272

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316664

967.79

0

2001

273

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316665

967.79

0

2001

274

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316666

967.79

0

2001

275

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316667

967.79

0

2001

276

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316668

967.79

0

2001

277

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316669

967.79

0

2001

278

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316670

967.79

0

2001

279

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316671

967.79

0

2001

280

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316672

967.79

0

2001

281

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316673

967.79

0

2001

282

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316674

967.79

0

2001

283

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 40.

316675

967.79

0

2001

284

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316709

1,368.36

0

2001

285

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316711

1,368.36

0

2001

286

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316803

1,992.01

0

2001

287

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316805

1,992.01

0

2001

288

CONTOR APA RECE FLOSTAR DN 50.

316956

1,073.20

0

2002

TOTAL VALOARE INVENTAR/ AMORTIZATA

282,544.39

0.00

DESEURI VALORIFICABILE

FONTA

KG

1,100.00

CORPURI CONTORI DN 40 ; 50 MM

Presedinte de sedinta

Popa Florin