Hotărârea nr. 17/2012

Modificarea si completarea HCL nr.462/2011 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.17 din 31 01 2012

privind: modificarea și completarea HCL nr.462/2011 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 10/17 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.4866/16 01 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.4868/16 01 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. VI din OUG nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”b” și alin.4, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin. 2, lit. ”c” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I. - Se aprobă modificarea și completarea anexei 1 din HCL nr.462/2011, la punctul 1.3 - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT - Art.263 alin(4) -Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare 12 tone și alin.5 - Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare 12 tone, conform prevederilor din anexa A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II -Se aprobă modificarea și completarea art.5 din HCL 462/2011, care va avea următorul cuprins:

“Art.5. -(1) Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice, pentru anul 2012, în baza prevederilor art. 286 alin. (1) ,(2) , (3), (8) și (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ArtJH. - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa A

La HCL 17/31 01 2012

Impozitul pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul

(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sisitem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2 axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

5

Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

3 axe

II

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7

Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472

III

4 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

6

Masa de cel puțin 32 tone

1.545

2.291

Impozitul pentru combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sisitem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

9

Masa de cel puțin 28 tone

747

1.310

II

2+2 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

9

Masa de cel puțin 38 tone

1.984

3.012

III

2+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

3

Masa de cel puțin 40 tone

2.197

2.986

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

4

Masa de cel puțin 44 tone

2.679

3.963

V

3+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

4

Masa de cel puțin 44 tone

1.434

2.283

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Anexa B

la HCL nr. 17/31 01 2012

PROCEDURA

privind acordarea facilitatilor fiscale prevazute de dispozitiile art.286 alin.1, 2, 3, 8, 9 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

 • I. Potrivit dispozitiilor art.286 alin.1, 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Consiliul Local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit.

Astfel, pentru stimularea realizarii reparatiilor la imobilele apartinand persoanelor fizice, reparatii de natura celor care se pot executa fara autorizatie de construire, facilitatea pentru anul 2012 consta in scutirea de la plata impozitului pe cladiri datorat de contribuabilii persoane fizice in cazul in care acestia locuiesc efectiv in imobilul la care se efectueaza reparatia.

Conditiile de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri sunt urmatoarele:

 • A.. Lucrările de reparații să fie de natura celor care se pot realiza fără autorizație de construire și anume:

 • 1. Reparații de acoperișuri, învelitori sau terase (toată suprafața), atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

 • 2. Termoizolarea conductelor din subsol și, după caz, înlocuirea coloanelor, armăturilor și a robineților cu pierderi, precum și a conductelor de distribuție a apei menajere până la limita apartamentului;

 • 3. Corectarea pantelor la subsolurile blocurilor de locuit;

 • 4. Realizarea aerisirilor la subsolurile la care acestea nu există;

 • 5. Realizarea de reparații la tencuielile subsolurilor;

 • 6. Desfacerea si refacerea pardoselilor, execuția săpăturilor și a umpluturilor, lucrări executate în vederea reparării conductelor purtătoare de apă, la blocurile fără subsol tehnic sau canivouri tehnice, deci la acelea la care instalațiile sunt îngropate direct în pământ, sau în canivouri pentru repararea conductelor purtătoare de apă;

 • 7. Zugrăveli și vopsitorii exterioare (fațadă în totalitate), dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;

 • 8. Reparații și înlocuiri la finisajele exterioare - tencuieli, placaje și alte asemenea;

 • 9. Reparații și înlocuire la trotuare, la zidul de sprijin și la scări de acces;

 • 10. Inlocuirea tâmplăriei exterioare, la spatiile de locuit ( dormitoare, sufragerii, bucatarii ) la apartamente.

 • 11. Reparatii si igienizari la casa scarii ( schimbarea tanplariei, reparatii tencuieli, zugraveli, vopsitorii, reparatii la trepte, reparatii la mana curenta, etc.)

Dacă lucrările prevazute mai sus se execută la construcții reprezentând monumente istorice, inclusiv anexele acestora sau la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, este obligatoriu obținerea avizului de la Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național Galați și/sau emiterea autorizației de construire”.

 • B. In cazul in care cota-parte ce revine contribuabilului este mai mica decat cuantumul impozitului pe cladiri datorat, scutirea se acorda in limita sumei cu care s-a contribuit la realizarea lucrarii, suma comunicata organului fiscal de catre Asociatia de proprietari.

 • C. Contribuabilii proprietari, persoane fizice, cat si membrii familiei sale si alte persoane care domiciliaza la acea adresa sa nu aiba datorii fiscale restante catre bugetul local Galati.

 • D. De aceasta facilitate nu beneficiaza contribuabilii, persoane fizice, care sunt scutiti integral de la plata impozitelor si taxelor locale potrivit dispozitiilor art. 284 al. 1 - 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat si completat ulterior.

Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri

 • 1 - Contribuabilii, persoane fizice, vor depune direct sau prin Asociatiile de Proprietari, la Directia Tehnica din cadrul Primariei mun. Galati, o cerere prin care isi declara intentia de a efectua in cursul anului 2012 o lucrare din cele mentionate lalit. A pct. 1-11; Cererea va fi insotita, de proces verbal de necesitate a lucrarilor, semnat de catre Comitetul Asociatiei de Proprietari si de un tabel care sa ateste faptul ca proprietarii sunt de acord sa suporte cheltuielile necesare realizarii lucrarilor.

 • 2 - Cererile se depun in cursul anului 2012, astfel incat pana la data de 30.oct. 2012, lucrarea sa fie finalizata si receptionata.

Pentru lucrările începute în anul 2011 si finalizate în anul 2012 se pot depune cereri de acordare ascutirii dacă nu s-a beneficiat de aceasta facilitate în cursul anului 2011.

 • 3 - Directia Tehnica din cadrul Primariei mun. Galati, ca urmare a cererii contribuabililor, va verifica in teren necesitatea efectuarii lucrarii. Nu se va aviza favorabil efectuarea lucrarii de catre Directia Tehnica daca nu este respectata ordinea prevazuta la pct. A, exceptie facand doar lucrarile de la pct. 10 care nu sunt conditionate de respectarea ordinii prevazuta la pct. A. De exemplu: daca sunt necesare lucrarile de la lit. A pct. 1 nu se poate aviza favorabil executarea lucrarilor prevazute la lit.A pct. 2-11

 • 4 - Contribuabilul, persoana fizica, are obligatia ca la finalizarea lucrarii ce a facut obiectul cererii de la art.1, sa anunte Directia Tehnica, care va efectua verificarea in teren si va intocmi procesul verbal de finalizare a lucrarii;

 • 5 - Dosarul complet alcatuit din :

 • - cererea contribuabilului avizata favorabil de catre Directia Tehnica;

 • - procesul verbal de finalizare a lucrarii;

 • - situatia de lucrari si documentele de plata va fi inaintat Directiei Impozite, taxe si alte venituri locale in termen de max. 15 zile pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladire pentru anul 2012;

 • 6 - Lucrarile vor fi executate de societatile autorizate, care vor raspunde de calitatea materialelor folosite si de calitatea executiei.

 • 7 - Obiectiunile si contestatiile la modul de rezolvare a solicitarilor contribuabililor se solutioneaza cf.disp. OG nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala si a disp. HG nr. 1050/2004 privind Normele de aplicare a codului de procedura fiscala.

II. In conformitate cu dispozitiile art.286 alin.3 din Legea nr.571/2003 “consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim pe economie ori constau in exclusivitate din ajutor de somaj si / sau pensii de asistenta sociala”.

De asemenea, in conformitate cu dispozitiile HG nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr.571/2003, facilitatile fiscale pot fi acordate prin hotarari ale consiliilor locale adoptate in cursul anului pe baza criteriilor si procedurilor stabilite de catre acestea. Pentru anul 2012 facilitatea consta in:

A. Reducerea cu 100% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren aferent cladirilor datorat de catre contribuabilii persoane fizice numai in cazurile:

A1). imobilul este utilizat ca domiciliu de catre solicitantul facilitatii ;

A2). contribuabilul sa nu depaseasca in luna anterioara cererii un venit mediu pe membru de familie de 200 lei;

A3). contribuabilii sau membrii de familie sa nu detina mijloace de transport cu tractiune mecanica cu exceptia celor destinate transportului persoanelor cu handicap si care sunt adaptate acestui scop;

A4). contribuabilii sau membrii de familie sa nu detina mai multe cladiri / terenuri in municipiul Galati sau in alte localitati, indiferent de utilizarea acestora.

B. Reducerea cu 55% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren aferent cladirilor datorat de catre contribuabilii persoane fizice numai in cazurile:

B1). imobilul este utilizat ca domiciliu de catre solicitantul facilitatii;

B2). contribuabilul sa nu depaseasca in luna anterioara cererii un venit mediu pe membru de familie cuprins intre 201 lei si 300 lei;

B3). contribuabilii sau membrii de familie sa nu detina mijloace de transport cu tractiune mecanica cu exceptia celor care sunt destinate transportului persoanelor cu handicap si care sunt adaptate acestui scop;

B4). contribuabilul sau membrii de familie sa nu detina mai multe cladiri / terenuri in municipiul Galati sau in alte localitati, indiferent de utilizarea acestora.

Contribuabilul va completa si depune pe propria raspundere, sub sanctiunea dispozitiilor art.292 Cod penal, cererea-declaratie prevazuta la modelul B, anexa la prezenta Procedura, pusa la dispozitie gratuit de catre Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale.

In cazul in care, din analiza efectuata rezulta ca solicitantul nu indeplineste vreuna din conditiile impuse de prezenta Procedura, dosarul se claseaza. Clasarea si motivele acesteia vor fi comunicate in scris solicitantului in termenul prevazut de dispozitiile OG nr.27/2002 privind solutionarea petitiilor, modificata si completata ulterior.

In situatia in care sunt indeplinite cumulativ toate conditiile impuse de prezenta Procedura,contribuabilului i se acorda facilitatea incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii la Registratura Directiei Impozite, Taxe si Alte Venituri.

Reducerea cu 100%, respectiv 55% de la impozitului pe cladiri si a terenului aferent cladirii se acorda numai proprietarului pentru bunurile proprii si comune sotilor, stabilite potrivit Codului familiei.

 • III. In conformitate cu dispozitiile art.286 alin.8 din Legea 571/2003 -privind Codul fiscal, “ Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011”.

Pentru contribuabilii proprietari de imobile, ce se incadreaza in prevederile art 286 alin 8 din Legea 571/2003 -privind Codul fiscal, facilitatea fiscala consta in scutirea impozitului pe cladiri.

Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri (art.286 alin.8)

De scutirea impozitului pe clădiri beneficiază persoanele fizice sau juridice care dețin în Municipiului Galati apartamente în blocurile de locuințe și imobile la care s-au realizat lucrări în condițiile O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată.

Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele fizice sau juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • - să realizeze lucrările de intervenție prevăzute în O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată;

 • - lucrările de intervenție realizate la clădiri trebuie să fie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

 • - din procesul -verbal de recepție la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au realizat lucrările recomandate de către auditorul energetic;

 • - au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie;

 • - pe durata derulării înlesnirii, beneficiarul acesteia să achite la scadență toate obligațiile față de bugetul local pentru care nu beneficiază de înlesnire;

 • - proprietarul imobilului să achite integral toate obligațiile față de bugetul local, calculate până la data depunerii cererii de înlesnire.

Scutirea de la plata impozitului pe cladire se va face cu incepere de la intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor, pe o perioada de 7 ani, pe baza unui dosar depus la Directia Tehnica, alcatuit din:

- cererea contribuabilului persoana juridica /persoana fizica. In cazul Asociatiilor de Proprietari cererea va fi insotita de tabel nominal cu proprietarii care au sustinut financiar lucrarile si de hotararea adunarii generale a proprietarilor prin care se hotaraste efectuarea lucrarilor.

- extras de carte funciara, actualizat;

- copie dupa Autorizatia de Construire;

- copie dupa raportul de audit energetic cu masurile recomandate de auditor;

- copie dupa contractul de lucrari;

- copie dupa certificatul energetic emis dupa executia lucrarilor;

- copie dupa certificatul de garantie a lucrarilor executate;

- copie dupa documentele de plata: facturi, chitante.

In cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

Directia Tehnica va inainta Directiei Impozite,Taxe si alte venituri locale, dosarul complet in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii la Primaria municipiului Galati.

 • IV. In conformitate cu dispozitiile art.286 alin.9 din Legea 571/2003 -privind Codul fiscal , “Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor."

Pentru contribuabilii proprietari de imobile, ce se incadreaza in prevederile art 286 alin 9 din Legea 571/2003 -privind Codul fiscal, facilitatea fiscala consta in scutirea impozitului pe cladiri .

Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri (art 286 alin.9)

De scutirea impozitului pe clădiri beneficiază proprietarii care dețin în Municipiului Galați clădiri la care s-au realizat lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele fizice sau juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • - să realizeze lucrările prevăzute de Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor.;

 • - din procesul -verbal de recepție la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au realizat lucrările recomandate în nota tehnică de constatare;

 • - pe durata derulării înlesnirii, beneficiarul acesteia să achite la scadență toate obligațiile față de bugetul local pentru care nu beneficiază de înlesnire;

 • - proprietarul imobilului să achite integral toate obligațiile față de bugetul local, calculate până la data depunerii cererii de înlesnire.

Scutirea se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare pe baza unui dosar depus Directia Tehnica, alcatuit din:

 • -  cererea contribuabilului persoana juridica /persoana fizica .In cazul asociatiilor de proprietari cererea va fi insotita de tabel nominal cu proprietarii care au sustinut financiar lucrarile si de hotararea adunarii generale a proprietarilor prin care se hotaraste efectuarea lucrarilor.

 • -  extras de carte funciara;

 • -  copie dupa Autorizatia de Construire sau Aviz Tehnic emis de institutia Arhitect Sef, dupa caz;

 • -  copie dupa contractul de lucrari

 • -  copie dupa certificatul de garantie a lucrarilor executate;

 • -  copie dupa documentele de plata: facturi, chitante.

In cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar.

Direcția Tehnica va inainta Direcției Impozite,Taxe si alte venituri locale, dosarul complet in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii la Primaria municipiului Galati

Președinte de ședință

Manoliu Mihai