Hotărârea nr. 168/2012

Schimbarea regimului juridic a unor spatii comune situate la parterul blocurilor S10 si S14 - cartier Dimitrie Cantemir, in locuin?e

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.168

din 22 11 2012

privind: schimbarea regimului juridic a unor spații comune situate la parterul blocurilor S10 și S14 - cartier Dimitrie Cantemir, în locuințe

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:183/19 11 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.110 058/15 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.110 060/15 11 2012, al Direcției Fond Locativ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile 36 alin. 1, alin. 2 lit b, d, al. 6 lit. a pct. 11 și 17 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă schimbarea regimului juridic a unor spații comune situate la parterul blocurilor S10 și S14 - cartier Dimitrie Cantemir, în locuințe.

Spațiile comune ce urmează a se transforma în locuințe sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei