Hotărârea nr. 166/2012

Transmiterea imobilului situat in Galati, str. Traian nr.246, din domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.166

din 22 11 2012

privind: transmiterea imobilului situat in Galati, str. Traian nr.246, din domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 186/19 11 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 112 406/19 11 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 112 408/19 11 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.23 320/15 11 2012 a Guvernului României;

Având în vedere prevederile HCL nr.165/22 11 2012 privind preluarea imobilului situat in Galati str. Traian nr.246 din administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si schimbarea destinatiei acestuia din unitate de invatamant in sediu al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Galati;

Având în vedere prevederile art.9, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietaea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 și alin. 2, lit. “c”, alin.5, lit.a, art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă transmiterea imobilului situat in Galati, str. Traian nr.246, din domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pe o durată de 20 ani.

Imobilul este individualizat în planul de situație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

□      WJciW ck                       GcJ^

/


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL

SCARA: 1:500

Județul: Galați,

Teritoriu administrativ: Galați, Cod SIRUTA: 17-75105, ADRESA:

Strada Traian, nr. 203 si 246 Grup Școlar Traian

Suprafața conslruita la sol corp C1-...+C11  4583,78 mp

repartizata astfel:

Suprafața construita corp CI (Centrala termica + cos de litm) * 24133 mp

Suprafața construita corp C2 (Săli de sport - Club) ~ 788,53 mp

Suprafața construita corp C3 (Chioșc) • 4,52 mp

Suprafiita construita corp C4 (Cabina poarta) ” 3,26 mp

Suprafața construita corp C5 (Diroctiunoa; Sal ide clasa) (P+l) ' 924,01 mp

Suprafața construita corp C6 (Ateliere școala) = 1055,13 mp

■Suprafața construita corp C7 (Post trafo) » 35,85 mp

Suprafața construita corp C8 (Școala profesionala "Htare") (P+4)   511,91 mp

Suprafața construita corp C9 (Cămin internat) (P+3) ■“ 854,16 mp

Suprafața construita corp CIO (Boci) ” 132,46 mp

Suprafața construita corp Ci 1 (Magazie) ■' 32,62 mp

Suprafața totala incinta (Cc) “ 4703,12 mp

din care:

Suprnfata conslruita la sol corp C12+...+C18 - 1641,06 mp repartizata astfel:

Suprafața construita corp CI2(Săli declasa, Izibomtoaro) (P>2) - 776,82 mp SU|>rafata construita corp CI 3 (Centrala termica - dezafectata) ~ 9,73 mp Suprafața construita corp CI 4 (Sera) “ 41,26 mp

Suprafața construita corp CI 5 (Panou gaze - dezafectat) -■ 4,84 mp

Suprafața construita corp C16 (Magazie) “ 51,55 mp

Suprafața construita corp CI 7 (Atelier școala) - 131,08 mp

Suprafața construita corp C18 (Teren de sport) ” 625,78 mp


"CERTIFICAT           ______

/                   Verificat:           ^jIORI ,

’ AUTORIZA» ing.tiolianGRORGESaw Gl 09

SERIA B Nr 402  3         5 R. C\ /

CLASA m S.QjGEOCAJFlJ.S.R.r n jull \ o,âc.«T^K,,72,*GeoR^

f'-aisj