Hotărârea nr. 164/2012

Acordul Consiliului Local pentru schimbarea destinatiei imobilului situat in Galati, str. Stiintei nr.26, aflat in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru, din unitate de invatamant in spatiu cu alta destinatie, precum si preluarea acestuia in administrarea Consiliului Local, dupa obtinerea avizului conform al ministrului Educatiei

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.164 din 22 11 2012

privind: acordul Consiliului Local pentru schimbarea destinatiei imobilului situat in Galati, str. Stiintei nr.26, aflat in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru, din unitate de invatamant in spatiu cu alta destinatie, precum si preluarea acestuia in administrarea Consiliului Local, dupa obtinerea avizului conform al ministrului Educatiei

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 175/1311 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2211 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 108 032/9 11 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108 034/9 11 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. 2 și alin. 6 din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 și alin. 2, lit. “c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în Galați, str. Științei nr. 26, aflat în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație.

Art.2 - Se aprobă preluarea imobilului de la art. 1 din administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Art.3 - Prevederile art. 1 și 2 intră în vigoare după obținerea avizului conform al Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei