Hotărârea nr. 163/2012

Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2013 de catre S.C Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.163 din 22 11 2012

privind: stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2013 de către S.C Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 174/1311 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2211 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 108 302/12 11 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108 304/12 11 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 1 din HCL nr. 70/11 06 1998 privind înființarea Societății Comerciale “Administrația Piețelor Agroalimentare” SA Galați, prin reorganizarea RA Administrația Piețelor Comerciale Galați;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 2 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată de Legea nr. 22/2007;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 și art. 123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă redevența lunară în anul 2013, ce trebuie plătită de SC

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați, pentru concesionarea bunurilor

ce aparțin domeniului public al municipiului Galați, astfel:

  • - teren și construcții aferente Piața Centrală

  • - teren și construcții aferente Piața Micro 20

  • - teren și construcții aferente Piața Calea Basarabiei

  • - terenuri aferente piețelor

  • - grup sanitar Piața Micro 40

  • - teren și construcții aferente Piața Mazepa I

  • - teren și construcții aferente Piața Țiglina I

12.876 lei/lună;

1.486 lei/lună;

1.214 lei/lună;

2.282 lei/lună;

133 lei/lună;

932 lei/lună;

9.562 lei/lună.

Art.2 - Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întîrziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei