Hotărârea nr. 162/2012

Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2013 de S.C Gospodarire Urbana S.R.L. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.162 din 22 11 2012

privind: stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2013 de S.C Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 173/1311 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2211 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 108 306/12 11 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108 308/12 11 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului nr. 112 124/1 10 2010;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 2 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată de Legea nr. 22/2007;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 și art. 123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2013 de S.C Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați, în sumă de 10 496 lei/lună.

Art.2 - Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întîrziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei