Hotărârea nr. 153/2012

Aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Sogitour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 75 din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.153 din 22 11 2012

privind: aprobarea redevenței datorate în anul 2013 de către SC Sogitour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 75 din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 164/1311 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 108 334/12 11 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108 336/12 11 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile cap. IV din contractul de delegare a serviciului de transport nr. 55 936/7 05 2010;

Având în vedere prevederile art. 30, alin. 6 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”d” și alin.6, lit.”a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă redevența ce trebuie plătită în anul 2013 de către SC Sogitour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 75 din municipiul Galați, în sumă de 5 715 lei/vehicul activ/an.

Art.2 - Plata redevenței se va face conform clauzelor din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 55 936/7 05 2010.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei