Hotărârea nr. 151/2012

Modificarea si completarea anexei la HCL 121/2011 referitoare la aprobarea lucrarilor de investitii propuse a se finanta printr-un imprumut bancar

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.151 din 22 11 2012

privind: modificarea și completarea anexei la HCL 121/2011 referitoare la aprobarea lucrărilor de investiții propuse a se finanța printr-un împrumut bancar

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:181/19 11 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.108 382/12 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.108 384/12 11 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.3, alin.4 din NORME SI PROCEDURI privind autorizarea contractarii sau garantarii de finanțări rambursabile de catre unitatile administrativ-teritoriale, aprobate prin HG nr.9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1— Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL 121/2011, după cum urmează :

-a) includerea obiectivului “Modernizare bd. Otelarilor, str. Stadionului, Frunzei si Gh. Asachi” cu suma de 4.000.000 lei, după cum urmează:

Proiectul de modernizare propus cuprinde Strada Stadionului, bd. Otelarilor, str. Fruzei si str. Gh. Asachi in scopul asigurarii conditiilor normale de desfasurare a traficului auto si tramvaie.

Strada Stadionului este situata in cartierul Micro19, are 4 benzi de circulatie , inclusiv liniile de tramvai si o lungime de 550ml.

Aceasta strada asigura circulatia intre Combinatul Siderurgic, zona industriala Nord si cartierul Dunarea, cat si accesul locuitorilor din partile de Nord si Vest la zona de agrement de la Dunare.

Strada Otelarilor are 6 benzi de circulatie , inclusiv liniile de tramvai si o lungime de 960ml si face legatura intre Combinatul Siderurgic , zona industriala Nord si cartierul Dunarea, asigura si accesul locuitorilor din partile de Nord si vest din Galati la zona de agrement de la Dunare .

Strazile Frunzei si Gh. Asachi dispun de 2 benzi de circulatie, respectiv 4 benzi de circulatie , inclusiv liniile de tramvai si au o lungime de 1.560ml.

Strazile fac legatura intre Combinatul Siderurgic , zona industriala Nord si cartierul Dunarea, asigura si accesul locuitorilor din partile de Nord si Vest din Galati la zona de agrement de la Dunare.

Prin proiect se vor realiza urmatoarele lucrari:

-inlocuirea liniilor de tramvai cu linie de tramvai cu sina tip canal (tip Tv60) pe traverse de beton si pavaj din dale de beton rutier intre sine

-inlocuirea partiala a stilpilor care sustin linia de contact -inlocuirea partiala a conductelor de apa si canalizare afectate

-reabilitarea caminelor de apa si canalizare

-refacerea asfaltului la carosabil

-refacerea partiala a trotuarelor, spatiilor verzi

-reabilitarea utilitatilor existente, afectate de lucrari

-demontarea liniilor de tramvai, refacere ainfrastructurii si repozarea cailor de rulare

-desfacerea si refacerea retelei de alimentare cu energie electrica (cablu de contact)

-imbracaminte asfaltica pe benzile laterale si la trotuare

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 50.630.088 lei

din care C+M:            43.005.369 lei

capacitati: - strada Frunzei L=720 ml, str. Gh. Asachi L=840 ml

-suprafata drum modernizate-S=14.160mp

-cale dubla tramvai L=1.560 ml

-retea apa , L=440m, fonta ductila Dn 400mm, Dn800mm -camine vizitare 16 buc

-retea canalizare L=1.480m, tuburi PAFSIN Dn 800mm

-camine vizitare 12 buc

-guri de scurgere:12 buc

capacitati: -str. Stadionului -Suprafata drum modernizate-S=3300mp

-cale dubla tramvai L=550m

-retea apa L=1.200ml, fonta ductila

-retea canalizare L=1.200 ml, tuburi PAFSIN

capacitati: -str. Otelarilor-lungime strada L=960 ml

-suprafata drum modernizata-S=5.760mp

-cale dubla tramvai L=960 ml

-retea apa , L=970 m, fonta ductila Dn 300mm -bransamente Dn 50mm, L=80m;Dn90mm, L=130ml -camine vizitare:14 buc

-retea canalizare L=970m, tuburi PAFSIN Dn970mm

-camine vizitare 20 buc; guri de scurgere 38 buc

statie redresare S3:- suprafata Ad=140mp

-instalatii electrice

Durata de realizare a investitiei : 24 luni

Sursele de finantare: 85% fonduri structurale-Ministerul De Dezvoltare Regionala

13% buget de stat 2% fonduri locale

-b) finantarea din creditul contractat de catre municipiul Galati a lucrarii “Modernizare strada Traian intre strada Brailei si Metro” cu suma de 25.954.375,09 lei;

- c) actualizarea valorilor obiectivelor de investitii finantate din credit, in functie de valorile contractelor la care se adauga cele doua comisioane eligibile, respectiv comision Inspectoratul de stat in Constructii si comision Casa Sociala a Constructorilor,

conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA A

La HCL nr.151/22 11 2012

Obiectivul de investiții

Valoare aprobată

prin HCL 121

Propunere

Modernizare străzi valea orașului

8,000,000.00

5,002,226.55

Modernizare strada A. Ipătescu

8,000,000.00

5,353,173.90

Modernizare străzi în municipiul Galați - asfaltare

31,486,599.00

18,163,689.76

Modernizare străzi cartier str. Traian, etapa II

6,500,000.00

2,513,133.70

Modernizare strada Traian între Brăilei - Metro

7,000,000.00

25,954,375.09

Modernizare(linii tramvai) str. Stadionului, Oțelarilor,

Gh. Asachi - Frunzei

4,000,000.00

Total

60,986,599.00

60,986,599.00

Președinte de ședință

Popa Florin