Hotărârea nr. 147/2012

Modificarea si completarea art. 1 din H.C.L nr. 185/17.03.2005 privind concesionarea fara licitatie publica, domnului Mitrea Constantin Viorel ...

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.147 din 22 11 2012

privind: modificarea și completarea art. 1 din H.C.L nr. 185/17.03.2005 privind concesionarea fara licitație publica, domnului Mitrea Constantin Viorel, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 30,51 mp si suprafata de 24,81 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 18 ani si 2 luni, incepand cu data de 01.04.2005, cu specialitatea ORL, amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, tronson II, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 24,81 mp la 5,88 mp

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:151/23 07 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.67 034/13 07 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.67 036/13 07 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile HCL 126/18 10 2012 referitoare la modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 118/06.04.2006 privind atribuirea in folosinta gratuita pe termen de 10 ani Universitatii “Dunarea de Jos” Galati - Facultatea de Medicina a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1— Se aprobă modificarea și completarea art.1 al H.C.L nr. 185/17.03.2005, în sensul diminuării cotei părți indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului de la 24, 81 mp la 5,88 mp.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei