Hotărârea nr. 144/2012

Aprobarea criteriilor si procedurilor necesare organizarii concursului la Cantina de Ajutor Social Galati, pentru functia de administrator

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.144 din 22 11 2012

privind: aprobarea criteriilor și procedurilor necesare organizării concursului la Cantina de Ajutor Social Galați, pentru funcția de administrator

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:157/6 11 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.106 502/6 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.106 504/6 11 2012, al Biroului Management, Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.1, alin.1 și art.14 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă criteriile și procedurile necesare organizării concursului la Cantina de Ajutor Social Galați, pentru funcția de administrator.

Criteriile și procedurile sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Art.8, al Statutului Cantinei de Ajutor Social, anexă la HCL nr.66/31 07 1992 privind înființarea instituției de asistență socială de interes local, „Cantina de ajutor social”, va avea următorul cuprins:

„ Art.8 - Conducerea cantinei este asigurată de către administrator și contabil șef. Administratorul și contabilul șef sunt numiți de primar.”

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Președinte de ședință

Popa Florin


ANEXĂ

La HCL 144/22 11 2012

CRITERII PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ADMINISTRATOR

LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL GALAȚI

 • - studii superioare de lungă durată sau echivalent;

 • - experiență managerială;

 • - capacitatea de analiză și sinteză;

 • - abilitățile impuse de funcție;

 • - motivația candidatului;

 • - comportamentul în situațiile de criză;

 • - capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

 • - exercitarea controlului decizional;

- elaborarea unor propuneri de strategii pe termen mediu de dezvoltare a institutiei;

 • - capacitatea managerială;

 • - aptitudini legate de procesul decizional si experienta in activitatea de conducere;

- capacitatea de a gândi strategic;

 • - capacitatea de a conduce și de a implementa schimbările atunci când circumstanțele se schimbă;

 • - capacitatea de a se adapta;

- capacitatea de a identifica și monitoriza factorii de risc;

Pentru a demonstra abilitățile de management se iau în considerare următoarele:

 • -  comunică bine;

 • -  organizează oamenii, echipa, departamentele;

 • -  experința profesională;

 • -  capacitatea de a lucra în echipă.

Procedura de angajare va fi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.