Hotărârea nr. 143/2012

Modificarea si completarea Regulamentului pentru pentru constatarea, stabilirea, incasarea si utilizarea taxei speciale pentru sustinerea activitatii de ecarisaj, aprobat in anexa la HCL nr. 640/22.12.2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.143

din 22 11 2012

privind: modificarea și completarea Regulamentului pentru pentru constatarea, stabilirea, încasarea si utilizarea taxei speciale pentru susținerea activității de ecarisaj, aprobat în anexa la HCL nr. 640/22.12.2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:159/6 11 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.106 652/6 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.100 674/22 10 2012, al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.6, alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.282 din Legea nr.571/2003 privin d Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului pentru pentru constatarea, stabilirea, incasarea si utilizarea taxei speciale pentru susținerea activității de ecarisaj, aprobat în anexa la HCL nr. 640/22.12.2009, după cum urmeză:

Art.3 al Regulamentului se modifică și va avea următorul cuprins:

„Declarația pentru stabilirea acestei taxe din care rezultă numărul total de persoane ce gospodăresc împreună la aceiași adresă de domiciliu/reședință se întocmește de către contribuabil, pe propria răspundere. ”

Art.11 al Regulamentului, pct.11-1 se revocă.

Art.11 al Regulamentului, pct.11-2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Direcția Impozite, taxe și alte venituri locale asigură:

  • a) înregistrarea în evidența fiscală a declarațiilor întocmite de către contribuabili;

  • b) încasarea taxei speciale pentru susținerea activității de ecarisaj prin modalitățile prevăzute de OG nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei