Hotărârea nr. 140/2012

Aprobarea sumei ce trebuie achitata pentru trim. II, III si IV-2012, de catre SC Apaterm SA Galati, pentru utilizarea bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.140 din 22 11 2012

privind: aprobarea sumei ce trebuie achitată pentru trim. II, III și IV-2012, de către SC Apaterm SA Galați, pentru utilizarea bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 154/6 11 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 105 628/5 11 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 105 630/5 11 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 1345 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” și alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare ;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă suma ce trebuie achitată de către SC Apaterm SA Galați pentru trim. II, III și IV-2012, respectiv de 158.931 lei (52.977 lei/trimestru), pentru utilizarea bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați.

Art.2 - Suma se face venit la bugetul local și se achită până la data de 15 decembrie 2012.

Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei