Hotărârea nr. 138/2012

Cooperarea municipiului Galati cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale in domeniul serviciilor de tehnologia informatiei si de comunicatii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.138

din 22 11 2012

privind: cooperarea municipiului Galați cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în domeniul serviciilor de tehnologia informației și de comunicații

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:209/22 11 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.113 692/21 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.113 694/21 11 2012, al Direcției Economice, Direcției Sisteme Informatice și Comunicații, Direcției Programe și Proiecte Europene, Serviciului Juridic și Biroului pentru Situații de Urgență;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.11, lit.”l” din Legea nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomuncații Speciale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă cooperarea municipiului Galați cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în domeniul serviciilor de tehnologia informației și de comunicații.

Art.2 — Se aprobă Protocolul de colaborare între municipiul Galați și Serviciul de Telecomunicații Speciale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.138/22 11 2012

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

9                                                                                                                                                  9

Nr. _________ din ______ 2012


Nr. _________ din _______2012


P R O T O C O L

În temeiul Legii nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. e) și alin (7) lit. a) și art. 62 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în baza Hotărârii nr....... /............2012 privind.........a Consiliului Local al Municipiului

Galați

s-a încheiat prezentul protocol de cooperare,

Art. 1 - PĂRȚI

9

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 38, reprezentat legal prin domnul primar STAN MARIUS, denumit în continuare Municipiu, și

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE, cu sediul în București,        str.

Splaiul Independentei nr. 323A, reprezentat prin domnul director gl. ing. MARCEL OPRIȘ, denumit în continuare STS.

Art. 2 - OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul prezentului protocol îl constituie crearea cadrului general de cooperare dintre Municipiu și STS, fără a se constitui o nouă persoană juridică, pentru finanțarea și realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații necesare desfășurării activității curente specifice fiecărei părți.

Art. 3 - APORTUL PĂRȚILOR

9

 • 3.1. Aportul Municipiului:

 • (1) - Municipiul permite STS să utilizeze cu titlu gratuit infrastructura municipală de fibră optică pentru a cărei dezvoltare STS asigură serviciile de consultanță și asistență tehnică de specialitate. STS va putea asigura astfel conectarea altor instituții publice de pe raza municipiului Galați la rețelele și serviciile de comunicații pe care le administrează și furnizează conform legii.

 • (2) - Municipiul asigură resursele financiare, in limita bugetelor aprobate, necesare pentru achiziționarea serviciilor de comunicație de buclă locală.

 • 3.2. Aportul STS

 • (1) - STS asigură, cu titlu gratuit, în limita resurselor proprii deținute și în conformitate cu solicitările Municipiului, următoarele categorii de servicii:

 • a) servicii de comunicații securizate de arie extinsă, de tip Intranet VPN;

 • b) servicii de comunicații de cooperare cu alte instituții și structuri ale statului (interconectare);

 • c) servicii de radiocomunicații furnizate de Platforma Comună în tehnologie TETRA (PCT);

 • d) servicii Internet;

 • e) servicii de securitate asociate serviciilor de comunicații și tehnologia informațiilor furnizate în baza prezentului protocol;

 • f)  servicii de administrare tehnică a echipamentelor;

 • g) servicii de consultanță și asistență tehnică de specialitate pentru proiectele de comunicații derulate de Municipiu, inclusiv pentru proiectul „Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației și a prevenirii criminalității”;

 • h) servicii de certificare a utilizării terminalelor și aplicațiilor destinate Municipiului în cadrul PCT;

 • i)  servicii de certificare a terminalelor de abonat pentru a fi utilizate în cadrul rețelei de acces radio de bandă largă, în tehnologie WIMAX, administrată de STS.

 • (2) - Să asigure sub-licențierea Municipiului pentru utilizarea algoritmului TEA2 în vederea asigurării accesului la serviciile de radiocomunicații furnizate prin PCT.

Art. 4 DURATA PROTOCOLULUI

 • (1) - Durata cooperării este de 10 ani de la data semnării prezentului protocol, cu drept de prelungire, cu acordul de voință al părților, exprimat în scris.

 • (2) - Cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al protocolului oricare dintre asociați poate notifica celuilalt intenția sa cu privire la prelungirea termenului protocolului. În lipsa acestei notificări, protocolul se consideră încetat prin ajungerea la termen.

Art. 5 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9                            9

5.1 Obligațiile Municipiului:

 • (1) - Să asigure accesul personalului STS și condițiile tehnico-organizatorice adecvate pentru instalarea, funcționarea și protecția echipamentelor și serviciilor STS, în sediile ce vor fi conectate la rețeaua de comunicații, acolo unde este cazul.

 • (2) - Să încheie procese-verbale de predare-primire/contracte de comodat (împrumut de folosință)/contracte de depozit între reprezentanții părților, în cazul în care STS instalează echipamente proprietatea sa în spațiile structurilor administrației publice locale ce vor fi conectate la rețea. Echipamentele rămân în proprietatea STS, Municipiul răspunzând de ele în calitate de depozitar/comodatar.

 • (3) - Să semneze „Acordul de confidențialitate privind informațiile referitoare la algoritmul de criptare TEA2” în scopul emiterii licenței de utilizarea a acestuia;

 • (4) - Să achiziționeze, în cadrul proiectelor realizate pe baza prezentului protocol, si in limita bugetelor aprobate, următoarele:

 • a) echipamentele terminale pentru rețelele de comunicații de date;

 • b) echipamentele, aparatura și lucrările de comunicații necesare pentru accesul la infrastructura STS;

 • c) terminalele radio TETRA și aplicațiile de transmisii de date pentru conectarea la PCT;

 • (5) - Să respecte cerințele, specificațiile și standardele tehnice comunicate de STS, la achiziția echipamentelor, astfel încât să fie asigurată compatibilitatea acestora cu infrastructura și serviciile asigurate de STS;

 • (6) - Să asigurare din bugetul local, in limitele aprobate, resursele financiare necesare pentru achiziționarea serviciilor de comunicații de buclă locală;

 • (7) - Să transmită în scris către STS solicitările de servicii, însoțite de următoarele detalii:

 • a) adresa / adresele în care se dorește asigurarea serviciilor;

 • b) tipurile de servicii solicitate;

 • c) caracteristicile tehnice ale serviciului/serviciilor solicitate;

 • d) alte date necesare instalării serviciilor.

 • 5.2 - Obligațiile STS:

 • (1) - Să asigure buna funcționare și protecția serviciilor de comunicații furnizate, în conformitate cu proiectul tehnic convenit;

 • (2) - Să asigure condițiile necesare implementării și administrării serviciilor și să aloce resursele de comunicații necesare, în limita resurselor proprii disponibile;

 • (3) - Să asigure suportul și consultanța tehnică de specialitate, în toate etapele de derulare a proiectelor de comunicații, la solicitarea Municipiului;

 • (4) - Să asigure administrarea rețelei de comunicații a Municipiului, ce urmează a fi realizată în baza prezentului Protocol;

 • (5) - Să aloce resursele proprii pentru conectarea punctelor terminale ale rețelei de tip Intranet VPN a Municipiului la sediul O.J.T.S. Galați sau la orice alt punct de prezență al STS, în funcție de posibilitățile și resursele tehnice administrate de STS;

 • (6) - Să asigure punerea în funcțiune a serviciilor, în baza solicitărilor Municipiului, la adresele, la termenele și cu parametrii solicitați de Municipiu, în limitele resurselor proprii ale STS.

 • 5.3 Termenul de punere în funcțiune a serviciilor se stabilește de comun acord între STS și Municipiu, în funcție de complexitatea lucrărilor aferente.

Art. 6 - SUBLOCAȚIUNEA ȘI ÎNCHIRIEREA

Este strict interzisă cesiunea obligațiilor ce decurg din prezentul protocol.

Art. 7 - ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

 • (1) - Prezentul protocol încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenția unei instanțe arbitrale sau judecătorești, în următoarele situații:

 • a)  ajungerea la termen;

 • b)   acordul de voință al părților, exprimat în scris;

 • c)  rezilierea pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul protocol;

 • (2) - Încetarea protocolului, în oricare din situațiile menționate, nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale părților.

Art. 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

f

 • (1) - Pentru fiecare proiect de comunicații, părțile stabilesc de comun acord termenul fezabil pentru asigurarea serviciilor, graficul de implementare a proiectelor, numărul de sedii și adresele poștale ale acestora, caracteristicile tehnice ale serviciilor solicitate, etc.

 • (2) - În cadrul proiectelor realizate, pe baza prezentului Protocol, STS nu are nici o responsabilitate în situația în care:

 • a) Municipiul a transmis către STS informații eronate privind natura serviciilor solicitate, caracteristicile tehnice ale acestora, locul în care trebuie puse în funcțiune serviciile sau alte neconcordanțe.

 • b) echipamentele proprii ale Municipiului, necesare pentru furnizarea serviciilor, au defecțiuni, vicii de fabricație sau deteriorări produse din cauza manevrării necorespunzătoare sau din alte cauze ce nu pot fi imputate STS.

 • (3) - Modalitatea de furnizare a serviciilor va fi stabilită de comun acord, prin proiecte tehnice stabilite de către părți sau orice alte documente similare.

 • (4) - În baza prezentului Protocol, părțile vor încheia proceduri de lucru pentru îndeplinirea obiectului Protocolului, documente în care se vor stabili toate detaliile privind:

a) Procedura de lucru pentru fiecare proiect în parte;

b) Procedura de implementare a proiectului, în toate etapele sale;

 • c) Alte detalii, dacă este cazul.

 • (5) - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul protocol, partea în culpă datorează celeilalte părți daune, care vor fi determinate în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnică.

 • (6) - Niciuna dintre părțile protocolului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care îi revine în baza prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege, cu condiția notificării în termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 9 - FORȚA MAJORĂ

f

 • (1) - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • (2) - Forța majora exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul protocol, pe toata perioada în care aceasta acționează.

 • (3) - Îndeplinirea Protocolului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • (4) - Partea care invocă forță majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în maxim 24 ore, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • (5) - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului Protocol, fără ca vreuna dintre părți se poate pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 10 - COMUNICĂRI

(1) - Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmisă în scris, la datele de contact din Anexa 1.

(2) - Orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin poștă/curierat rapid, sub formă de scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax.

 • (3) - Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate în termen de 24 ore prin modalitatea prevăzute mai sus.

 • (4) - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (5) - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau email, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 11 - DISPOZIȚII FINALE

f

 • (1) - Modificarea prezentului protocol se poate face numai cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

 • (2) - Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătura cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din Galați.

 • (3) - Prezentul protocol de cooperare s-a încheiat astăzi _____________, în două

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

DIRECTORUL

PRIMARUL

MUNICIPIULUI GALAȚI

9


MARIUS STAN


SERVICIULUI DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE General

ing. MARCEL OPRIȘ

Președinte de ședință

Popa Florin