Hotărârea nr. 135/2012

Rectificarea bugetului local de functionare al municipiului Galati, pe anul 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.135 din 14 11 2012

privind: rectificarea bugetului local de funcționare al municipiului Galați, pe anul 2012

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 178/1411 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 14 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 109 234/14 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 109 236/14 11 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art. 39, alin. 2 și 4 și excepția prevăzută de art. 44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările;

Având în vedere prevederile OUG 61/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă rectificarea bugetului local de funcționare al municipiului Galați, după cum urmeză:

Veniturile bugetului local de funcționare se suplimentează in suma de 4.900,00 mii urmare a rectificarii a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Cheltuielile de funcționare   de la bugetul local pe anul 2012 se

suplimenteaza tot in suma de 4.900,00 mii lei.

i.Combustibil si energie-Cap.81.02..............................................4.900,00 mii lei

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei