Hotărârea nr. 133/2012

Preluarea in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local a mijloacelor fixe realizate in cadrul Masurii ISPA 2004/RO/16/PE/P/PE/005 "Modernizarea sistemelor de apa potabila si canalizare si construirea unei noi statii noi de epurare a apelor uzate in Galati, Romania"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.133

din 8 11 2012

privind: preluarea în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local a mijloacelor fixe realizate în cadrul Măsurii ISPA 2004/RO/16/PE/P/PE/005 ”Modernizarea sistemelor de apă potabilă și canalizare și construirea unei noi stații noi de epurare a apelor uzate în Galați, România”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:162/7 11 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 8 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 107 904/8 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.107 906/8 11 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului și Concesionări Bunuri Patrimoniale;

Având în vedere prevederile art. 39, alin. 2 și 4 și excepția prevăzută de art. 44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările;

Având în vedere prevederile art.44, alin.3 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă preluarea în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local a mijloacelor fixe realizate în cadrul Măsurii ISPA 2004/RO/16/PE/P/PE/005 ”Modernizarea sistemelor de apă potabilă și canalizare și construirea unei noi stații noi de epurare a apelor uzate în Galați, România”, identificate în anexele 1, 2,3,4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA 1 la HCL 133/8 11 2012

Masura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PA/005-001

Mijloace fixe -Echipamente

Nr cr

Denumire bunuri

LEI

1

Statie grafica Arcgis serie 000-0001

9,229.00

2

Statie grafica modelare hidraulica

9,229.00

3

Plotter Hp 510 PB AO CJ 997A

12,268.91

4

Prelevator portabil BL 100,52,11

9,817.88

5

Prelevator portabil BL 100,52,11

9,817.88

6

Prelevator portabil BL 100,52,11

9,817.88

7

Prelevator portabil BL 100,52,11

9,817.88

8

Prelevator portabil BL 100,52,11

9,817.88

9

Prelevator portabil BL 100,52,11

9,817.88

10

Prelevator portabil BL 100,52,11

9,817.88

11

Sitem Loger ptr. detectarea aud a pierderilor

74,958.62

12

Sistem detectie ( leptop, imprimante plus unitate corelatoare)

33,017.49

13

Echipament pentru detectarea pierderilor

8,923.64

14

Sistem localizare feromagnetic

3,078.66

15

Sistem localizare pentru conducte si cabluri metalice

14,724.00

16

Sistem Localizare

6,692.75

17

Sistem de date cu transducer

1,944.84

18

Sistem de date cu transducer

1,944.84

19

Sistem de date cu transducer

1,944.84

20

Sistem de date cu transducer

1,944.84

21

Debitmetru de retea ADM 6725

38,032.07

22

Debitmetru de retea ADM 6725

38,032.07

23

Debitmetru de retea ADM 6725

38,032.07

24

Debitmetru de retea ADM 6725

38,032.07

25

Debitmetru de retea ADM 6725

38,032.07

26

Aqua probe II ABB

19,016.04

27

Aqua probe II ABB

19,016.04

28

Renault Master Utilitar Furgon -echipament pentru detec a pierderilor

107,083.77

29

Soft achizitii date pentru modelare hidraulica

86,831.81

30

Gis software

25,765.92

Total mijloace fixe puse in functiune

696,500.52

31

Loger de date cu canal de presiune- 125 buc obiecte de inventar

113,072.50

TOTAL GENERAL

809,573.02

Presedinte de sedinta Popa Florin

ANEXA 2

la HCL 133/8 11 2012

Masura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PA/005-02

Lucrări de reabilitare retele de distribuție apa potabila apa si canalizare in municipiul Galati

NR

COD

LUCRARE

UM

Cantitate

TOTAL

lei

0 1 2

3

4

5

A.Reabilitare conducte aductiune

1

ND 800 MM

1.1.

D.01

Zona Agromec Sendreni ND 800 MM

1,709,105.51

Conducta DN 800 mm FD

ml

660

camine

buc

4

vana fluture Dn 800 mm

buc

6

1.2.

D.02

Zona Tirighina ND 800 MM

335,758.43

Conducta DN 800 mm FD

ml

118

camine

buc

1

vana fluture Dn 800 mm

buc

1

1.3

D.03

Zona Catusa ND 800 MM

578,965.26

Conducta DN 800 mm FD

ml

201

camine

buc

2

vana fluture Dn 800 mm

buc

3

1.4.

D.04

Statia Serbesti-Traian ND 800 MM

2,151,732.15

Conducta DN 800 mm FD

ml

987.30

camine

buc

5.00

vana fluture Dn 800 mm

buc

8.00

1.5.

D.05

Zona Movileni ND 800 MM

929,205.68

Conducta DN 800 mm FD

ml

473.50

camine

buc

2.00

vana fluture Dn 800 mm

buc

1.00

2

ND 1000 MM

2.1.

C.01

Balta Malina ND 1000 MM

2,368,383.22

Conducta DN 1000 mm FD

ml

1,021.00

camine

buc

2.00

vana fluture Dn 1000 mm

buc

2.00

2.2.

C.02

Tirighina ND 1000 MM

492,594.30

Conducta DN 1000 mm FD

ml

119.50

camine

buc

1.00

vana fluture Dn 1000 mm

buc

1.00

2.3.

C.03

Zona Barbosi ND 1000 MM

2,021,332.74

Conducta DN 1000 mm FD

ml

597.20

camine

buc

4.00

vana fluture Dn 1000 mm

buc

5.00

2.4.

C.04

Statia Serbesti-Traian ND 1000 MM

3,209,314.68

Conducta DN 1000 mm FD

ml

1,126.50

camine

buc

5.00

vana fluture Dn 1000 mm

buc

8.00

2.5.

C.05

Zona Siret-Serbanesti (Liesti) ND 1000 MM

1,910,241.86

Conducta DN 1000 mm FD

ml

795.50

camine

buc

2.00

vana fluture Dn 1000 mm

buc

3.00

2.6.

C.06

Sat Vasile Alecsandri ND 1000 MM

298,735.82

Conducta DN 1000 mm FD

ml

10.00

camine

buc

1.00

vana fluture Dn 1000 mm

buc

2.00

2.7.

C.07

Sat Independenta ND 1000 MM

332,784.00

Conducta DN 1000 mm FD

ml

31.00

camine

buc

1.00

vana fluture Dn 1000 mm

buc

2.00

2.8.

C.08

Sat Vames ND 1000 MM

299,214.70

Conducta DN 1000 mm FD

ml

10.00

camine

buc

1.00

vana fluture Dn 1000 mm

buc

2.00

2.9.

C.09

Sat T.Vladimirescu ND 1000 MM

299,214.75

Conducta DN 1000 mm FD

ml

10.00

camine

buc

1.00

vana fluture Dn 1000 mm

buc

2.00

2.10.

C.10

Traversare Calmatui - Hanu - Conachi ND 1000 MM

2,514,477.13

Conducta DN 1000 mm FD

ml

937.70

camine

buc

2.00

vana fluture Dn 1000 mm

buc

3.00

2.11.

C.11

Traversare Valea Gerului - Vames ND 1000 MM

1,160,464.88

Conducta DN 1000 mm FD

ml

202.20

camine

buc

3.00

vana fluture Dn 1000 mm

buc

4.00

2.12.

C.12

Traversare CF Hanu Conachi ND 1000 MM

1,997,678.43

Conducta DN 1000 mm FD

ml

483.00

camine

buc

3.00

vana fluture Dn 1000 mm

buc

4.00

3

Fronturi captare Dn 600 mm

3.1.

A.1.

Front captare Vadu Rosca

2,970,427.41

Conducta DN 600 mm FD

ml

2,362.70

camine

buc

3.00

vana fluture Dn 600 mm

buc

4.00

3.2.

B.1.

Front captare Salcia Liesti

1,344,142.23

Conducta DN 600 mm FD

ml

1,014.50

camine

buc

2.00

vana fluture Dn 600 mm

buc

3.00

TOTAL ACTIVITATE A -

26,923,773.19

B.

Reabilitare conducte apa

—1

Cartier Aurel Vlaicu

1

V.01

Alba lulia , Nae Leonard, Tusnad

291,841.09

Cuprinde:

Reabilitare conducta Dn 100 mm ingr op PEID

ml

370

vana golire Dn 50 mm

buc.

2

vana ovala Dn 100 mm

buc.

3

reabilitare camin existent

buc.

2

camin nou tip III

buc.

1

2

V.03

Bucureștii Noi

1,340,646.01

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm ingrop PEID

ml

675

vana ovala Dn 100 mm

buc.

3

camin nou tip I

buc.

1

buc.

1

4

V.02

Clăbucet

209,995.45

intre Str. Cercului B1.K2

Reabilitare conducta apa Dn 100mm ingrop PEID

ml

296

vana golire Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala Dn 100 mm

buc.

4

camin nou tip I

buc.

1

camin nou tip II

buc.

1

5

X.02

Emil Racoviță

260,636.60

intre Str. I.I.de la Brad si Str. Pictor Iser

Reabilitare conducta apa , ingropata Dn 100 mm PEID

ml

275

vana golire Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala Dn 80 mm

buc.

2

vana ovala Dn 100 mm

buc.

5

reabilitare camin existent

buc.

1

camin nou tip I

buc.

2

7

X.01

Ion Ionescu de la Brad

333,202.69

intre Str. Panait Istrate

Reabilitare conducta apa , ingropata Dn 100 mm PEID

ml

462

vana ovala Dn 100 mm

buc.

2

camin nou tip II

buc.

1

camin nou tip III

buc.

1

CARTIER CENTRU

8

U.05

Brateș

646,521.89

intre Str. Lacului si inainte de Str. Tunelului CVG2

Reabilitare conducta apa tun.teh.nev, Dn 100 mm FD

ml

530

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata, Dn 100 mm PEID

ml

200

vana clapet cu actionare manuala , Dn 32 mm

buc.

35

vana clapet cu actionare manuala , Dn 50 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala , Dn 65 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala , Dn 100 mm

buc.

5

9

U.02

Bravilor

459,591.20

intre Str.Al.cel Bun si Str.Domneasca

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm in tunel neviz. FD

ml

381

vana clapet de golire Dn 32 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 32 mm

buc.

39

vana clapet cu actionare manuala , Dn 65 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala , Dn 100 mm

buc.

6

vana ovala cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

reabilitare camine existente

buc.

3

10

U.04

Mihai Bravu (între Basarabiei și Vasile Alecsandri)

744,194.33

Reabilitare conducta apa , ingropata Dn 100 mm , in tunel tehnic nevizitabil FD

ml

538.6

vana clapet de golire Dn 65 mm

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

4

vana clapet cu actionare manuala , Dn 32 mm

buc.

38

vana clapet cu actionare manuala , Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala , Dn 80 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala , Dn 100 mm

buc.

6

camin nou tip II

buc.

2

11

U.03

Tudor Vladimirescu

1,019,725.24

intre Str. Domneasca - Str.Lacului

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm in tunel tehnic nevizitabil FD

ml

168

Reabilitare conducta Dn 100 mm ingropata PEID

ml

20

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel tehnic nevizitabil FD

ml

506

vana clapet cu actionare manuala , Dn 32 mm

buc.

84

vana clapet cu actionare manuala , Dn 65 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala , Dn 80 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

13

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

reabilitare camine existente

buc.

11

12

U.20

Aleea Pietii

281,790.58

intre Str.Traian si Str. Eroilor

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm ingrop PEID

ml

296

vana cu sertar cauciucat cu mufa , cu actionare manuala Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala Dn 100 mm , cu actionare manuala

buc.

4

camin nou tip I

buc.

1

camin nou tip II

buc.

3

13

U.14

Cristofor Columb

997,949.26

intre Str. Tecuci si Str. Smardan

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm ingropata PEID

ml

748,02

vana cu sertar cauciucat cu mufa , cu actionare manuala Dn 50 mm .

buc.

2

vana ovala cu actionare manuala Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

9

reabilitare camine existente

buc.

2

camine noi tip I

buc.

1

camin nou tip III

buc.

2

14

U.16

I.L. Caragiale

1,277,908.88

intre General Al.Cernat si Str.Brailei

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata PEID

ml

860.98

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

10

reabilitare camin existent

buc.

1

camin nou tip III

buc.

2

ALEEA SCOLII

Reabilitare conducta apa Dn 50 mm , ingropata PEID

ml

35

Reabilitare conducta apa Dn 100mm , ingropata PEID

ml

252

vana de golire Dn 50 mm , cu sertar cauciucat cu mufa , cu actionare manuala

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

15

U.15

Plantelor

182,324.50

intre Str. I.L.Caragiale si Str. M.Eminescu

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

153

vana de golire Dn 50 mm , cu sertar cauciucat cu mufa , cu actionare manuala

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

16

U.30

Afinului

69,934.75

intre Str. Domneasca si Str.Stiintei

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

135

vana de golire, cu sertar cauciucat cu mufa , cu actionare manuala , Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

camin nou tip II

buc.

1

17

U.08

Aleea Florilor

49,414.72

Reabilitare conducta apa Dn 50 mm , ingropata PEID

ml

80

vana clapet cu actionare manuala , Dn 32 mm

buc.

1

camin nou tip I

buc.

1

18

U.25

Alexandru cel Bun

1,075,618.26

intre Str. Prundului (Ciobanului) si Str. Radu Negru

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

667

vana cu sertar cauciucat cu mufa cu actionare manuala Dn 50

buc.

2

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

7

camine noi tip II

buc.

4

camine noi tip III

buc.

1

19

U.22

Bourului

184,546.87

intre Str.Brates si Str. Lacului

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

196

vana cu sertar cauciucat cu mufa , cu actionare manuala Dn 50 mm .

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

camin nou tip II

buc.

1

reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata

ml

19

20

U.21

Cerealelor

149,372.12

intre Str. Traian si Dr. Carnabel

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, ingropata PEID

ml

137.1

vana cu sertar cauciucat cu mufa cu actionare manuala Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

reabilitari camine existente

buc.

1

21

U.23

Dr. Carnabel (Tronson Eroilor - Basarabiei)

442,651.90

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm ingropata PEID

ml

555.6

vana cu sertar cauciucat cu mufa , cu actionare manuala Dn 50 mm .

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

8

reabilitari camine existente

buc.

1

camin nou tip I

buc.

2

camin nou tip III

buc.

1

22

U.09

ELENA DOAMNA (intre Str. Domneasca si Str. Florilor)

135,560.26

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

245

vana cu sertar cauciucat cu mufa , cu actionare manuala Dn 50 mm

buc.

2

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

3

camin nou tip II

buc.

2

23

24

U.07

Florilor (între Domnească și GALFIRTEX)

112,735.61

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

165

vana ovala , cu actionare manuala Dn 50 mm

buc.

1

camine noi tip I

buc.

1

U.24

Aleea Parcului

80,253.69

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

144

vana cu clapet , cu actionare manuala , Dn 32 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

1

camine noi tip II

buc.

1

25

U.27

Tunelului

414,151.48

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

733

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

10

camine noi tip II

buc.

7

camine noi tip III

buc.

1

24

U.11

Bucovinei

1,103,170.73

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

1200

vana cu sertar cauciucat , cu actionare manuala Dn 50 mm

2

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

13

camin nou tip II

buc.

2

camin nou tip III

buc.

2

25

U.10

Dr.Neculuta

294,104.90

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

206

0.00

vana cu sertar cauciucat , cu actionare manuala Dn 50 mm

buc.

1

0.00

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

4

0.00

camin nou tip III

buc.

2

0.00

0.00

0.00

26

U.13

Libertății (între Basarabiei și Stelei)

985,263.16

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

657

vana cu sertar cauciucat , cu actionare manuala Dn 50 mm

buc.

5

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

8

camin nou tip III

buc.

3

27

U.29

Lozoveni (între Bucovinei și Coșbuc - Al.Măcelaru)

2,348,891.20

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

1675

vana cu sertar cauciucat , cu mufa , cu actionare manuala Dn 50 mm

buc.

6

vana clapet cu actionare manuala Dn 32 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala , Dn 80 mm

buc.

2

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

16

camin nou tip III

buc.

5

28

U.17

Mineralelor

219,784.21

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

172.6

vana cu sertar cauciucat , cu mufa , cu actionare manuala ,

Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

camine noi tip III

buc.

1

31

U.28

Rizer

748,795.40

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, ingropata PEID

ml

1062

vana cu sertar cauciucat , cu mufa , cu actionare manuala ,

Dn 50 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala , Dn 32 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

3

vana fluture cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

15

reabilitare camine existente

buc.

10

camine noi tip I

buc.

3

camine noi tip III

buc.

2

32

U.32

Stefan cel Mare (între Aprodul Purice și Arcașilor)

316,597.80

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

305

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

5

camin nou tip III

buc.

2

33

U.12

Transilvaniei

481,821.94

intre Traian si G. Cosbuc

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

497.1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

14

reabilitare camine existente

buc.

1

camin nou tip III

buc.

2

34

U.19

Unirii

1,490,669.84

(intre Str. Stelei si Prel Prundului-Lozoveni)

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

1534

vana cu sertar cauciucat , cu mufa , cu actionare manuala ,

Dn 50 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala , Dn 32 mm

buc.

3

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

10

reabilitari camine existente

buc.

1

camin nou tip I

buc.

3

camin nou tip II

buc.

2

camin nou tip III

buc.

1

35

U.18

Vegetalelor

124,231.41

intre Str. Razboieni si Str. N.Alexandrescu

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

172.9

vana cu sertar cauciucat , cu mufa , cu actionare manuala ,

Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

camine noi tip I

buc.

1

camine noi tip III

buc.

1

reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

8.9

36

U.01

George Coșbuc (între M. Kogaln. - A.Vlaicu)

1,678,010.36

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel tehnic nev FD

ml

8

Reabilitare conducta apa Dn 250 mm , neingropata , in tunel the nev FD

ml

1665

vana clapet cu actionare manuala , Dn 65 mm

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 250 mm

buc.

2

reabilitare camine existente

buc.

4

37

U.26

Bloc N1 - N6

181,523.02

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

295

vana cu sertar cauciucat , cu mufa , cu actionare manuala , Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala, cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

7

vana ovala, cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

38

U.31

Gamulea (Avantului)

123,044.84

intre Al.I.Cuza si Domneasca

Reabilitare conducta apa , Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

122

vana cu sertar cauciucat , cu mufa , cu actionare manuala , Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

camine noi tip II

buc.

2

38bis

U.06

ELENA DOAMNA (intre Str. Stiintei si Str. Rizer)

435,674.72

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel tehnic nev

ml

344

vana clapet cu actionare manuala , Dn 32 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala , Dn 32 mm

buc.

44

vana clapet cu actionare manuala , Dn 100 mm

buc.

5

reabilitare camine existente

buc.

2

39

Q.10

Alimentare Blocuri P1-P12

379,085.30

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm tunel tehnic nev FD

ml

643

vana clapet cu actionare manuala , Dn 32 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 32 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

18

vana clapet cu actionare manuala , Dn 100 mm

buc.

3

40

Q.09

Alimentare Bloc 24 apt.

79,876.35

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata

ml

95

vana clapet cu actionare manuala Dn 32 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

1

CARTIER Mazepa 1

41

Q.01

SC15-R3-R4

188,958.60

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , tunel viz FD

ml

262

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet , cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

3

vana clapet , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

42

Q.02

bl.C1-C2-C3-C4-B2

220,691.92

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm tunel viz FD

ml

221

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

4

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

43

Q.03

bl.B7-C5-C6-C7-C8-Dispensar

299,043.30

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm tunel viz FD

ml

311

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

vana clapet , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

44

Q.04

Salcia1-Salcia2-bl.D2

189,525.95

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm in tunel viz

ml

185

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

4

vana fluture cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

2

45

Q.05

bl.B8-C9-C10-C12-B4-B5

344,581.88

Reabilitare conducta apa Dn 150mm in tunel viz FD

ml

360

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm de golire

buc.

1

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

7

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

46

Q.06

bl.G1-G2-G3-G4

292,522.37

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm in tunel viz FD

ml

416

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

4

vana clapet , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

3

47

Q.07

Aleea - bl.B6

121,235.94

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm in tunel viz

ml

164

vana clapet , cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

1

vana clapet , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

48

Q.08

Prelungirea Traian

364,734.03

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm in tunel tehnic viz FD

ml

384

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

8

vana clapet , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

3

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

3

49

Q.11

Prelungirea Traian (alimentare Bloc W11, W12 - Școala Gen. Nr.26)

66,777.44

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

125,30

vana cu sertar cauciucat , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Cartier Mazepa 2

50

R.02

bl.DL3-DL2-DL1

127,034.58

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel tehn viz FD

ml

224

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

8

vana clapet , cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

5

vana clapet , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

51

R.01

bl.P4-P3-P2-P1

442,271.83

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel viz FD

ml

389

vana clapet , cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

9

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

52

R.03

bl.L4-M8-M15-M10-M11

348,556.45

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel FD

ml

341

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

13

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

2

53

R.04

Armata Poporului bl.L4-L5

48,941.06

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel viz, FD

ml

88

vana clapet , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

1

54

R.05

bl. BR16a - BR16b

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

313,384.61

tehnic vizitabil, FD

ml

213

vana clapet , cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

9

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

55

R.06

bl.E1-E2-E3

187,023.09

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

297

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65mm

buc.

9

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

56

R.07

bl.LC1-LC2-LC3-LC4-LC7-LC9

242,736.62

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

183

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65mm

buc.

19

vana clapet , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Cartier Micro 13 B

57

K.01

bl.D2-D3-E-C8-C7

607,536.69

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

504

vana clapet cu actionare manuala Dn 65mm , de golire

buc.

3

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

18

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

3

58

K.02

bl.C7-SC10-C6

194,721.64

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

155

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

5

vana clapet , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

59

K.03

bl.C7-C8-C4A-C3-B2-SC9-C1-V-B

892,366.15

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

812

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

22

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

3

60

K.04

bl.B3-A1-C5

258,915.84

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

223

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , neingropata , in tunel

tehnic vizitabil

ml

6

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata , in tunel

tehnic vizitabil

ml

14

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

9

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

61

K.05

bl.A1-A2-A3-B4

246,094.46

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

291

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

54

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm,de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

8

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

3

vana fluture , cu actionare manuala Dn

buc.

1

62

K.06

bl. C10

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

114,544.56

tehnic vizitabil FD

ml

119

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

4

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Cartier Micro 16

63

E.11

Anghel Saligny, Prunari, Casin

755,715.63

Include:

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

1136.2

vana cu sertar cauciucat , cu actionare manuala Dn 50 mm

buc.

3

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

14

camine noi tip I

buc.

6

camine noi tip III

buc.

3

64

E.01

bl.Nufar9-Bujor1-5-Nufar 5

897,578.68

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

864

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

5

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

37

vana fluture cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

6

65

E.02

bl.A6-B1-B5-F3-C7-A12

691,591.25

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

689

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

300

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

14

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

3

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

4

66

E.03

bl.C5-B7-F1-G-F3

239,883.16

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

27

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

5

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

214

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

50

67

E.04

bl.B10-A22-A25-A23-complex Siret-A19-L

721,688.98

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

620

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

5

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

11

vana fluture cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

6

68

E.05

bl.F4-F5-B8-E3

446,929.65

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

18

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

403

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

6

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

vana fluture cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

5

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel

tehnic nevizitabil FD

ml

18

69

E.06

bl.E3-Complex Siret

166,691.78

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

138

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

2

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

14

70

E.07

bl.A18-E3-H-B14-C11

415,291.02

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

649

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

13

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

3

71

E.08

bl.H-E4-complex Siret

154,931.47

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

194

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

2

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

72

E.09

bl.4A-4B-4C-4D-3G

211,917.66

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

153

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

98

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

10

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

73

E.10

bl.5A-5B-4A-4B-4C-3A-3E

533,584.98

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

8

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

410

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

80

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

14

vana fluture cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

2

reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel

tehnic nevizitabil FD

ml

8

Cartier Micro 17

74

F.10

Frunzei (din Prelungirea Brăilei în Brăilei)

609,734.51

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

645

vana ovala , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

5

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

camine noi tip I

buc.

4

camine noi tip III

buc.

1

75

F.09

Turturelelor

200,655.94

intre Str. Jiului si imobilul cu nr.29

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

239.7

vana cu sertar cauciucat , cu actionare manuala Dn 50 mm

buc.

2

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

camine noi tip III

buc.

1

76

F.01

bl.K1-B1-B2

104,033.41

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

95

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

5

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

77

F.02

bl.K2-SC23-N1-H

239,481.85

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

366

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

6

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

78

F.03

bl.K2-N2

145,099.83

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

191

vana clapet , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

5

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

79

F.04

Prelungirea Brailei-bl.C1-C2-F-Sc. Gen.-E3-E2-SC21

268,264.77

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel tehnic

vizitabil

ml

276

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

4

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

5

80

F.05

SC21-O-G1-G4-S1-S2-T-U

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

349,951.07

tehnic vizitabil FD

ml

507

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

6

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic nevizitabil FD

ml

8

81

F.06

SC21-G2-G4-S1-S2-T-U

153,787.91

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

305

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

4

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

42

82

F.07

bl.N2-M1-B5-B6

193,374.06

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

253

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

5

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

9

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

1

83

F.08

bl.K3-R-B7-Sc.gen 9

250,552.36

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

421

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

6

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

Cartier Micro 18

84

G.01

bl.A1-SC53

163,338.44

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

135

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

3

vana fluture cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

3

85

G.02

bl.D1-C7-D5-E2-SC26

116,141.97

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

168

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

7

86

G.03

SC53-F5-F1-E7-E4-SC26

217,023.35

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

349

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

87

G.04

SC52-C6-C1-B10-B8

241,087.39

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

361

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

11

88

G.05

SC52-B5

190,792.29

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

vizitabil FD

ml

444

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

89

G.06

SC53-F5-F1-E7-E4

283,506.47

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

318

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

90

G.07

SC53-G1-G11

244,878.32

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

261

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

12

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

91

G.08

SC53-G2-G11

57,116.34

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

93

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm in tunel

tehnic vizitabil

ml

21

92

G.09

SC26-D5-D1-E1

227,646.03

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

248

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

9

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Cartier Micro 19

93

H.01

bl.M2-M3-Sc50

106,779.07

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

138

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

94

H.02

SC34-BLO6-O5-O4-O3

210,872.43

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

385

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

4

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

95

H.03

bl.I3-I2-I1-P1

141,793.95

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

149

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

18

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

4

96

H.04

SC31-I3-M1-P1

83,604.73

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

72

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , neingropata ,in tunel

tehnic vizitabil

ml

115

97

H.05

SC31-P2

188,087.50

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

287

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

CARTIER MICRO 20

98

I.01

B4 - E6

297,063.10

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

11

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

4

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm

in tunel tehnic vizitabil FD

ml

259

99

I.02

SC37-B3-D3-D6

359,191.24

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm

in tunel tehnic vizitabil FD

ml

338

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

9

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

100

I.03

D4-D5-C6-C4-C3-C1

784,551.04

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm

in tunel tehnic vizitabil FD

ml

650

vana clapet cu actionare manuala Dn 65mm

buc.

29

101

I.04

SC.GEN.43-J5-G4

180,532.16

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil, FD

ml

263

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

102

I.05

SC36-A5-B1-A6-A7

231,790.14

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

327

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

8

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

103

I.06

BL.B5A-F1-F2-F3-B6

339,394.41

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

290

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

10

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

3

104

I.07

SC35; BL.J3, E1 SC1, A2 SC2, B5, A1-SC35-B1, J4, D1

378,515.17

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

381

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

10

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

3

105

I.08

Bd-ul Dunarea-B1

128,076.74

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

96

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana fluture cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

2

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm,in tunel

tehnic vizitabil

ml

6

106

I.09

BL.E1-B1-A6-A7-G4

395,380.93

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

164

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

344

107

I.10

PT SC36-BL.A5-SC3-8

198,900.20

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

154

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

7

108

I.11

SC36-E1-A4-A5-A3

263,493.65

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

231

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

14

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

16

Cartier Micro 21

109

J.01

SC43-G13

201,606.33

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

216

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

7

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

18

110

J.02

D9E-D8-N6-N5-C10

467,796.48

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm ,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

84

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

15

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

2

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

354

111

J.03

N5-C10-C11-M4-L6

241,812.50

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

244

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

11

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

3

112

J.04

D7-D8

124,255.43

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

95

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

113

J.05

D9-D10-K12-D11

188,009.41

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil

ml

351

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

114

J.06

K12-D11-K13-D9-D10-D3E

400,833.00

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

330

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

15

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

4

115

J.07

N7-PR4-G24-N8

394,176.85

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

102

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

259

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

9

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

405.44

116

J.08

N7-E9-E10-E11-E12

189,738.45

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

178

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

23

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

8

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

7

117

J.09

R7-N11-R6

298,707.92

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

63

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

7

vana fluture cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

195

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

118

J.10

G22-G23-N9-SC45-N8

358,427.32

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

93

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

177

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

9

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

119

J.11

G23-G22-R3-R4-R5-R8-G25

387,830.66

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

38

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

348

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

7

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

1

120

J.12

G25-R5-R6-R7

294,104.23

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

66

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

215

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

7

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

2

Cartier Micro 38

121

L.09

str.Milcov

286,935.32

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm,in tunel

tehnic nevizitabil FD

ml

547

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 32 mm

buc.

1

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

4

122

L.01

J2-L7-N13-L9-N11-Z5-N9-J1-Y1

496,269.63

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

557

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

5

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

24

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

8

123

L.02

N18-K5-U2

66,115.92

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

98

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

124

L.03

N20-N19-N18-K5-N17-Y7-N16-Y5-Y6

671,556.71

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

151

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

427

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm ,de golire

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

27

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

125

L.04

T7-T6

215,434.98

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

290

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

6

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

3

126

L.05

Y1-Y2-N10-N12-N14-T5

445,616.85

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

395

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

4

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

9

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

7

127

L.06

Y8-N17-N16-K1-N15-T7

339,783.29

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

330

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

9

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

4

128

L.07

N19-N20-Z2-Z16-SC5-Z3-T5-L7

752,484.40

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

622

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

15

129

L.08

Z5-L8-O3-N10-N15

290,853.23

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

23

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

5

vana fluture cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

4

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm in tunel

vizitabil FD

ml

265

Cartier Micro 39A

130

M.02

Z7-W3-W2

73,534.99

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

113

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

6

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

131

M.03

Z7-W4

60,967.84

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

75

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

132

M.01

Z3-Z6-W1-Y15-J8

217,669.03

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

238

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

9

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

133

M.04

T10-Y9-N22-Y10-Z15-SC33

381,300.02

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

541

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

7

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

4

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

19

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

4

134

M.05

N22-T9-Y16-T10-Y17

259,076.80

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

174

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

4

vana fluture cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

1

135

M.06

Y17-SC6-Cresa-Camin IMH

160,118.93

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

255

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

4

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

19

136

M.07

T10-T9-Y16-Y17-Z10-Z11-Z12-Z13-Z9-Y14-K6-N21

747,233.02

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

660

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

22

vana clapet cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

Cartier Micro 39 B

137

N.01

Traian Vuia

909,018.93

Reabilitare conducta apa Dn 600 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

405

vana fluture cu actionare manuala Dn 600 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 600 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

29

vana fluture cu actionare manuala Dn 600 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

5

vana ovala , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

138

N.02

J4-T12-T11-V5-K8-Y19

424,123.94

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

24

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

384

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

14

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

3

139

N.03

J10-J5-J11-V4

391,326.50

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

344

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

75

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

4

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

12

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

3

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

140

N.04

Traian Vuia-SC7-Z14-K7

271,051.14

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

194

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

80

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

7

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

1

141

N.05

B1-Y24-SC34-Camin ITA

140,029.60

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

166

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

5

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

7

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

1

142

N.06

Bl.J4-K10-Y22-K9-Y20-W8-W5-V3

787,617.38

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

fd

833

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

27

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

Cartier Micro 39 C

143

O.01

Bl. B5-B6

108,826.93

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

131

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

144

O.02

C120

168,431.01

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

188

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

6

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

7

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

145

O.03

A3-A4-B5-A5-A6

477,850.58

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

562

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

28

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

3

146

O.04

C6-C7-B7-A7-C8

290,276.31

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

0.00

tehnic vizitabil FD

ml

475

0.00

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

0.00

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

17

0.00

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

0.00

0.00

0.00

147

O.05

C8-B9-A9-G-C9

290,991.42

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

154

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

145

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

5

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

12

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

3

148

C9-G

0

0

149

O.06

B3-C2-A2-C1-B1-A1

587,743.45

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

473

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

20

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

1

Cartier Micro 40

150

P.01

bl.N1-S1-Sc2-M2-M

184,951.68

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

100

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata PEID

ml

83

vana cu sertar cauciucat , cu actionare manuala , Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

8

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

vana ovala , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

camin nou tip I

buc.

1

camin nou tip III

buc.

1

151

P.02

bl.L4-L5-O2-O1

288,760.10

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata PEID

ml

272

vana cu sertar cauciucat , cu actionare manuala , Dn 50 mm ,

de golire

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

6

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

5

vana ovala , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

camin nou tip I

buc.

4

camin nou tip II

buc.

1

camin nou tip III

buc.

1

152

P.03

bl.G1

91,773.46

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata PEID

ml

79

vana cu sertar cauciucat , cu actionare manuala , Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

camin nou tip II

buc.

1

153

P.04

bl.S2-T2

33,630.94

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

22

vana cu sertar cauciucat , cu actionare manuala , Dn 50 mm ,

de golire

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

2

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

camine noi tip I

buc.

1

154

P.05

Complex-Farmacie-PTTR

93,507.24

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

134

vana cu sertar cauciucat , cu actionare manuala , Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana ovala , cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

camin nou tip II

buc.

1

155

P.06

bl.B-A1-A2-A3-A4-Naruja

283,546.04

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata PEID

ml

154

vana ovala , cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

13

vana ovala , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

3

vana ovala , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

4

camin nou tip I

buc.

2

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , ingropata PEID

ml

225

Cartier Tiglina 1

156

S.01

PS12

188,193.72

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

7

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

39

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

160

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

4

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

2

157

S.02

PS12 -PS 14

80,402.88

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

70

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

1

158

S.03

PS12 -PS 11

134,697.87

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

51

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

1

159

S.04

D4-D5-D6

607,893.84

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

28

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil

ml

168

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel

tehnic vizitabil

ml

502

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

6

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana ovala , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

1

160

S.05

PS11-PS11A-PS11B-PS10

231,946.94

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

185

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

8

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

2

161

S.06

BLOC PS9-PS10-PS11

599,580.80

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

629

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

39

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

20

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

4

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

1

162

S.07

PS14A-PS14B

73,483.55

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

85

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

163

S.08

PS14B-PS14C

54,227.71

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

67

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

164

S.09

BRAILEI G-D1-D2

300,554.53

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil si ingropata FD

ml

22

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

518

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

9

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

165

S.10

Saturn C2-C1-B2-D2

226,433.14

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

155

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

12

vana clapet cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

2

166

S.11

Partizanilor A1-Cinema-Complex Comercial

143,930.24

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

179

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm,de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

167

S.12

Partizanilor C9-C10-C11-C12-C13-C14

255,291.23

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

439

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

10

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

168

S.13

D4-E9-C23-C24

130,257.91

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

164

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

13

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

169

S.14

D5-T7-Cresa-C16

292,213.64

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

286

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

5

vana clapet cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

4

170

S.15

E2-E3-C16

159,090.55

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

204

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm,de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

10

vana fluture, cu actionare manuala , Dn 150 mm

buc.

1

171

S.16

C35-I4

678,863.33

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

6

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata

ml

923

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

5

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

12

vana fluture, cu actionare manuala , Dn 150 mm

buc.

7

172

S.17

PT8

98,700.34

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

6

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil

ml

56

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture, cu actionare manuala , Dn 150 mm

buc.

1

173

S.18

C2

74,762.91

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

87

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

174

S.19

C4

83,853.41

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

87

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

175

S.20

B4

113,732.37

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

119

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

12

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

176

S.21

PTO- PS10-PS9

88,844.92

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

98

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

177

S.22

PTO-I7-I6-I5

82,012.68

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

122

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

178

S.23

PT7-C21-C22

130,691.91

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

108

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

179

S.24

C13

70,333.96

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

64

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

180

S.25

PT9-G1-G2

198,344.81

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil si ingrop. FD

ml

404

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

181

S.26

C6-C5-D3

260,978.05

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm, in tunel

tehnic vizitabil si ingrop FD

ml

351

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

5

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

182

S.27

PS13A-PS13B

293,949.62

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm, in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

460

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

9

183

S.28

str Saturn-Complex Com.-bl.C18-C8-C7

146,021.41

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata FD

ml

317

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

10

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

1

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

184

S.29

bl.C14-C13-SC6-C32

155,712.37

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

230

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

2

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

3

Reabilitare camine existente

buc.

1

185

S.30

str.Partizanilor bl.E1-E2-C15 SC.GEN.2

147,675.42

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata

ml

246

vana clapet cu actionare manuala Dn 32 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 32 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

4

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

3

reabilitare camine existente

buc.

2

186

S.31

bl.E3-E4-C17-PT5-C16-SC2

198,323.23

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

436

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

4

187

S.32

str.Saturn-bl.B1

55,905.22

vana clapet cu actionare manuala Dn 32 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

7

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata FD

ml

115

188

S.33

bl. C1

74,684.96

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata FD

ml

107

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

189

S.34

bl.C3

42,205.90

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata FD

ml

76

190

S.35

bl C5-C6

88,466.86

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata FD

ml

62

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

6

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Reabilitare camine existente

buc.

1

camine noi tip I

buc.

6

191

S.36

bl. G

28,993.60

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata FD

ml

41

192

S.37

bl. E1

52,645.62

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata FD

ml

111

193

S.38

bl. E4

46,799.98

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm ingropata FD

ml

84

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

5

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

194

S.39

bl. C11

32,383.98

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata FD

ml

65

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

195

S.40

bl. C20

s-a executat de Primaria Galati inainte de demararea lucrarilor ISPA

196

S.41

SATURN Bl. B3

58,316.93

vana clapet cu actionare manuala Dn 32 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

7

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata FD

ml

115

197

S.42

SATURN Bl. C4-C3

56,050.30

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata FD

ml

123

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

198

S.43

Partizanilor (ROMTELECOM-E7)

438,592.59

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

73

vana cu sertar cauciucat , cu actionare manuala, Dn 50 mm

buc.

2

vana ovala cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

1

vana ovala cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

3

vana ovala cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

1

camin nou tip II

buc.

1

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , ingropata

ml

600

vana fluture cu actionare manuala , Dn 200 mm

buc.

3

199

S.44

A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8- Brailei A5, Kogalniceanu Brailei A6-A7-A8; A5-PT Brailei A2-A3 Of Postal Partizanilor

750,285.77

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata PEID

ml

1195

vana cu sertar cauciucat , cu operare manuala , Dn 50 mm

buc.

1

vana ovala cu actionare manuala , Dn 65 mm

buc.

8

vana ovala cu actionare manuala , Dn 100 mm

buc.

9

vana clapet cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

13

camine noi tip II

buc.

2

camin nou tip III

buc.

4

200

S.45

str.Partizanilor bl.I3-Cinema

198,084.79

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

23

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata PEID

ml

182

vana ovala cu actionare manuala , Dn 65 mm

buc.

2

vana ovala cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

vana ovala cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

reabilitare camine existente

buc.

3

201

S.46

str.Brailei-Saturn bl. I7-C18-C8

419,305.93

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

65

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

24

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata PEID

ml

705

vana cu sertar cauciucat , cu actionare manuala, Dn 50 mm ,

de golire

buc.

2

vana ovala cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

6

vana ovala cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

13

camine noi tip II

buc.

5

camin nou tip III

buc.

2

vana ovala cu actionare manuala , Dn 150 mm

buc.

1

202

S.47

str.Partizanilor (Regiment 11 Siret) (A1-E5)

392,289.61

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata PEID

ml

730

vana ovala cu actionare manuala , Dn 150 mm

buc.

4

Tiglina 2

203

T.18

BRAILEI Sc nr.7-D1-D2-D3-D5-D7

268,917.92

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata FD

ml

6

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana ovala cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana ovala cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

3

vana fluture , cu actionare manuala Dn 200 mm

buc.

3

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata FD

ml

30

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm , ingropata FD

ml

630

204

T.01

SD8A-DJ5

316,650.87

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

76

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

339

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

11

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

3

205

T.02

Siderurgistilor D1-D2

111,335.20

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

125

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

2

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

206

T.03

Siderurgistilor D3-D4

97,871.54

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

128

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

207

T.04

Siderurgistilor D5-D6

79,827.83

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

126

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

208

T.05

Siderurgistilor D8-D7

74,206.56

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

119

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

209

T.06

SIDERURGISTILOR I2-CS6

111,447.31

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

140

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

210

T.07

Comp.Comercial-E1-C5-C6-CAF

273,602.24

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

430

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

3

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

211

T.08

Bacanie-E3-C7-C8-B1-Scoala 13

319,862.00

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

523

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

5

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

4

212

T.09

Gh.Doja E5-E6-B2-C10-C11-C12

310,295.64

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata FD

ml

276

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

101

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

6

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

213

T.10

Constructorilor H1-H2-G1-C1-C2-G2-Cresa

372,918.55

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

8

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

498

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

6

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

1

214

T.11

Constructorilor H3-H4-G3-C3-C4-G4

294,506.64

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

317

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

4

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

4

215

T.12

Cosbuc M2-C16-C17-C18-B4-E6

285,351.40

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil

ml

377

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

6

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

216

T.13

M3-C19-C20-C21-B5-E7-CS4

329,495.69

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

90

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

354

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

7

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture , cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

2

217

T.14

Cosbuc M1-C13-C14-C15-F1

281,314.48

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm ,in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

70

Reabilitare conducta apa Dn 150 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

315

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm

buc.

5

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

vana fluture cu actionare manuala Dn 150 mm

buc.

3

218

T.15

SC5-H1-H2

176,456.24

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata si in tunel

tehnic vizitabil

ml

339

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

219

T.16

SC3-H3-H4

132,344.01

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil

ml

148

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

1

vana clapet cu actionare manuala Dn 80 mm

buc.

2

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

1

220

T.17

SC9-M1-M2-M3

257,691.80

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , in tunel

tehnic vizitabil FD

ml

483

vana clapet cu actionare manuala Dn 65 mm , de golire

buc.

3

vana clapet cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

6

221

T.19

str.Constructorilor Complex Com-bl.E2-Sc.gen.13.

55,235.66

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

148

vana ovala cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

222

T.20

str.Constructorilor Bacanie-bl.E4-Cresa

70,156.10

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

158

vana ovala cu actionare manuala , Dn 65 mm

buc.

3

vana ovala cu actionare manuala , Dn 100 mm

buc.

3

camin nou tip II

buc.

1

223

T.21

str.Constructorilor Complex Com-bl.C15-bl.E6

56,568.99

Reabilitare conducta apa DN 100 mm , ingropata PEID

ml

166

vana ovala cu actionare manuala Dn 100 mm

buc.

2

camin nou tip I

buc.

1

224

T.22

bl.C16-E7

77,287.30

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm , ingropata PEID

ml

189

vana cu sertar pana si corp plat , cu actionare manuala , Dn 100 mm

buc.

3

camin nou tip II

buc.

1

225

T.23

Inel Rocada-str.Ghe Doja

1,247,457.45

Reabilitare conducta apa Dn 600 mm , ingropata PEID

ml

761

vana cu sertar pana si corp plat , cu actionare manuala , Dn 100 mm

buc.

1

vana clapet fluture

buc.

2

vana fluture , cu actionare manuala Dn 300 mm

buc.

1

vana fluture , cu actionare manuala Dn 250 mm

buc.

4

226

Conectari

BRANSAMENTE - Tiglina I, II, Mazepa I, II

300,794.90

BRANSAMENTE - Micro 16, Micro 17

233,951.60

BRANSAMENTE - Micro 19, Micro 20

155,967.80

BRANSAMENTE - Micro 13B, 39A, B, C

423,340.90

TOTAL ACTIVITATE B -

72,230,182.83

C.

Reabilitare canalizare

1

U.01

ALEEA PIETII

367,339.73

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

228

camine de vizita

buc.

9

camine de racord

buc.

10

guri de scurgere

buc.

10

2

U.02

NICOLAE BÂLCESCU

3,467,699.58

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

157.8

Reabilitare retea canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

6

Reabilitare retea canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

8.5

Reabilitare retea canalizare Dn 800 mm , ingropata , PAFSIN

ml

10

Reabilitare retea canalizare Dn 1000 mm , ingropata , PAFSIN

ml

686.5

Reabilitare retea canalizare Dn 1500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

394.5

camine de vizita

buc.

47

camine de racord

buc.

30

guri de scurgere

buc.

15

3

U.03

RUBINELOR

222,456.94

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

181,80

camine de vizita

buc.

5

camine de racord

buc.

7

guri de scurgere

buc.

0

4

U.04

PAUNULUI

290,879.55

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

183,20

camine de vizita

buc.

9

camine de racord

buc.

16

guri de scurgere

buc.

4

5

U.05

ZANELOR

324,139.27

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

137,60

camine de vizita

buc.

7

camine de racord

buc.

5

guri de scurgere

buc.

5

6

U.06

I.L.CARAGIALE

1,904,512.03

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

33.5

Reabilitare retea canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

380.4

Reabilitare retea canalizare Dn 1000 mm , ingropata , PAFSIN

ml

4

Reabilitare retea canalizare Dn 1200 mm , ingropata , PAFSIN

ml

278.6

camine de vizita

buc.

40

camine de racord

buc.

54

guri de scurgere

buc.

8

7

U.07

TRAIAN

( Șt. cel Mare - Venus)

2,044,169.98

Reabilitare retea canalizare Dn 200 mm , ingropata , PAFSIN

ml

181.6

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

220.9

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

4.5

Reabilitare retea canalizare Dn 800 mm , ingropata , PAFSIN

ml

13.6

Reabilitare retea canalizare Dn 1000 mm , ingropata , PAFSIN

ml

633.6

camine de vizita

buc.

42

camine de racord

buc.

2

guri de scurgere

buc.

18

U.08

TRAIAN (Rizer - Basarabiei)

5,990,971.16

Reabilitare retea canalizare Dn 2000 mm , ingropata , PAFSIN

ml

838,80

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

37

Reabilitare retea canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

20

camine de vizita

buc.

24

camine de racord

buc.

39

guri de scurgere

buc.

0

U.09

TRAIAN

(Basarabiei-Faleza)

12,432,179.85

Reabilitare retea canalizare Dn 200 mm , ingropata , PAFSIN

ml

22

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

50.5

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

100

Reabilitare retea canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

28.5

Reabilitare retea canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

9

Reabilitare retea canalizare Dn 800 mm , ingropata , PAFSIN

ml

2.6

Reabilitare retea canalizare Dn 2000 mm , ingropata , PAFSIN

ml

1706.7

camin de vizitare

buc.

42

camin de racord

buc.

19

guri de scurgere

buc.

11

Str. Tecuci

Reabilitare retea canalizare Dn 1000 mm , ingropata , PAFSIN

ml

255.1

camin de vizitare

buc.

7

camin de racord

buc.

4

guri de scurgere

buc.

6

Reparare COLECTOR 5 B-dul Marii Uniri ETAPA 1

2,486,917.40

8

U.10

CRISTOFOR COLUMB

1,414,600.69

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

354

Reabilitare retea canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

288

Reabilitare retea canalizare Dn 800 mm , ingropata , PAFSIN

ml

124.8

camine de vizita

buc.

35

camine de racord

buc.

61

guri de scurgere

buc.

8

9

U.11

SILFIDELOR

254,047.72

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

111,00

camine de vizita

buc.

8

camine de racord

buc.

10

guri de scurgere

buc.

7

10

U.12

FLORILOR

329,551.77

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

296,4

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

6

camine de vizita

buc.

12

camine de racord

buc.

3

guri de scurgere

buc.

9

11

U.13

ION CREANGA

193,983.56

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

101,10

camine de vizita

buc.

4

camine de racord

buc.

6

guri de scurgere

buc.

5

12

U.14

LOGOFAT TAUTU

467,351.82

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

297,40

camine de vizita

buc.

10

camine de racord

buc.

12

guri de scurgere

buc.

13

13

U.15

PARCULUI

224,898.56

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

268,40

camine de vizita

buc.

7

camine de racord

buc.

0

guri de scurgere

buc.

4

U.16

ARIESULUI

317,039.26

Reabilitare retea canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

179,40

camine de vizita

buc.

7

camine de racord

buc.

7

guri de scurgere

buc.

1

U.17

ALEEA SCOLII

257,282.78

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

119,40

Reabilitare retea canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

62

camine de vizita

buc.

2

camine de racord

buc.

1

guri de scurgere

buc.

11

U.18

MIHAI BRAVU

1,773,262.43

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

117.4

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

107.6

Reabilitare retea canalizare Dn 1000 mm , ingropata , PAFSIN

ml

528.3

camine de vizita

buc.

29

camine de racord

buc.

44

guri de scurgere

buc.

9

ALEEA MICA

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

104.5

camine de vizita

buc.

3

camine de racord

buc.

0

guri de scurgere

buc.

0

14

U.19

BRIGADIERILOR

42,463.67

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

60,5

camine de vizita

buc.

2

camine de racord

buc.

3

guri de scurgere

buc.

15

U.20

ROMULUS

38,913.09

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , in tunel vizitabil ,

PAFSIN

ml

63,5

camine de vizita

buc.

0

camine de racord

buc.

0

guri de scurgere

buc.

0

16

U.21

FRATERNITATII

272,961.58

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

14

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

174,8

camine de vizita

buc.

9

camine de racord

buc.

1

guri de scurgere

buc.

5

20

U.22

ALBATROSULUI

326,848.89

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

217,8

camine de vizita

buc.

13

camine de racord

buc.

0

guri de scurgere

buc.

6

21

U.23

SULINEI

415,350.69

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

48,5

Reabilitare retea canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

218,3

camine de vizita

buc.

10

camine de racord

buc.

0

guri de scurgere

buc.

18

22

U.24

LABIRINT

263,844.81

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

156.4

camine de vizita

buc.

6

camine de racord

buc.

8

guri de scurgere

buc.

5

23

U.25

LUPENI

72,180.09

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

44,60

camine de vizita

buc.

2

camine de racord

buc.

4

guri de scurgere

buc.

3

24

U.26

MESERIASILOR

176,232.30

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

140,70

camine de vizita

buc.

9

camine de racord

buc.

1

guri de scurgere

buc.

5

25

U.27

ALEXANDRU CEL BUN

1,443,866.75

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

405,30

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

255,35

camine de vizita

buc.

34

camine de racord

buc.

11

guri de scurgere

buc.

27

26

U.28

VENUS

160,606.71

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

131,40

camine de vizita

buc.

5

camine de racord

buc.

4

guri de scurgere

buc.

3

27

U.29

INSTRUCTIEI (SI BLOC I)

170,902.49

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

174,30

camine de vizita

buc.

6

camine de racord

buc.

3

guri de scurgere

buc.

28

V.02

FOCSANI

320,005.36

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

232,20

camine de vizita

buc.

9

camine de racord

buc.

14

guri de scurgere

buc.

22

29

V.03

COTESTI

372,561.69

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

229,00

camine de vizita

buc.

11

camine de racord

buc.

21

guri de scurgere

buc.

4

30

V.04

ODOBESTI

377,002.12

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

229,10

camine de vizita

buc.

9

camine de racord

buc.

8

guri de scurgere

buc.

4

31

V.05

AUREL VLAICU

1,536,853.33

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

93.8

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

72.9

Reabilitare retea canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

70.7

Reabilitare retea canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

70

Reabilitare retea canalizare Dn 700 mm , ingropata , PAFSIN

ml

487.1

camine de vizita

buc.

25

camine de racord

buc.

4

guri de scurgere

buc.

9

Gradina Botanica

—1

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

42

camin retea canalizare Dn 300 mm

buc.

1

32

V.06

VIZANTEA

265,134.69

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

186,10

camine de vizita

buc.

8

camine de racord

buc.

14

guri de scurgere

buc.

5

33

U.30

GARII

2,031,136.49

intre Str.Dr. Carnabel si Str. Dogariei

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

72.6

Reabilitare retea canalizare Dn 800 mm , ingropata , PAFSIN

ml

267.2

Reabilitare retea canalizare Dn 1000 mm , ingropata , PAFSIN

ml

486.6

camine de vizita

buc.

26

camine de racord

buc.

41

guri de scurgere

buc.

11

34

U.31

PLANTELOR

246,492.76

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

144,40

camine de vizita

buc.

5

camine de racord

buc.

5

guri de scurgere

buc.

6

35

U.32

LUGOJ

104,040.88

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

61,50

camine de vizita

buc.

3

camine de racord

buc.

1

guri de scurgere

buc.

3

36

U.33

CRISANA

207,448.85

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

111,60

camine de vizita

buc.

8

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

6

37

U.34

DOCHIEI

392,032.85

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

219,10

camine de vizita

buc.

11

camine de racord

buc.

6

guri de scurgere

buc.

8

38

U.35

STELEI

1,398,450.00

Reabilitare retea canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

488,00

camine de vizita

buc.

14

camine de racord

buc.

17

guri de scurgere

buc.

17

39

U.36

BRAVILOR

740,801.51

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

87.5

Reabilitare retea canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

153.1

Reabilitare retea canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

139.6

camine de vizita

buc.

15

camine de racord

buc.

12

guri de scurgere

buc.

11

40

U.37

ROMANA

1,788,618.92

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

107.3

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

419.7

Reabilitare retea canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

461.9

camine de vizita

buc.

34

camine de racord

buc.

50

guri de scurgere

buc.

7

41

U.38

BUCOVINEI

867,000.64

1.intre Str.Unirii si Str. Rizer

2.intre Str. Unirii si G. Cosbuc s-au racordat imobilele de la Nr.61,63 si 65 la colectorul existent

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

402,80

camine de vizita

buc.

25

camine de racord

buc.

4

guri de scurgere

buc.

12

42

U.40

LIBERTĂȚII

2,100,141.57

intre Str. Stelei si Str.Movilei Include Aleea Libertatii

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

53

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

863.1

camine de vizita

buc.

47

camine de racord

buc.

12

guri de scurgere

buc.

45

43

U.39

UNIRII

576,913.05

Din Str. Bucovinei pana in dreptul imobilului cu nr. 46

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

272,20

camine de vizita

buc.

8

camine de racord

buc.

7

guri de scurgere

buc.

11

44

U.41

SEREI

1,191,649.75

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

161.2

Reabilitare retea canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

171.7

Reabilitare retea canalizare Dn 1000 mm , ingropata , PAFSIN

ml

151.6

camine de vizita

buc.

15

camine de racord

buc.

15

guri de scurgere

buc.

17

45

U.42

ALEX IOAN CUZA

722,924.22

intre Str. Garii si Str. Universitatii

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata si in canal

tehnic vizitabil , PAFSIN

ml

221.2

Reabilitare retea canalizare Dn 600 mm , ingropata si in canal

tehnic vizitabil , PAFSIN

ml

196.3

camine de vizita

buc.

4

camine de racord

buc.

12

guri de scurgere

buc.

8

46

U.44

BASARABIEI

(intre Str. Traian si Str. Domneasca)

3,407,688.01

Reabilitare retea canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

121.5

Reabilitare retea canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

5

Reabilitare retea canalizare Dn 1200 mm , ingropata , PAFSIN

ml

498.4

camine de vizita

buc.

16

camine de racord

buc.

29

guri de scurgere

buc.

0

47

U.43

CENTRU V3-V4

99,834.95

Reabilitare retea canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

100,40

camine de vizita

buc.

6

camine de racord

buc.

0

guri de scurgere

buc.

0

TOTAL ACTIVITATE C -

56,894,186.80

D.

Extindere canalizare

1

X.01

FEROVIARILOR

336,409.13

Cuprinde :

-Str.Panait Istrate intre Str.Octav Bancila si

Str.Feroviarilor

-Str.Feroviarilor intre Str.Panait Istrate si

Str. 9 Mai

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

286.7

Extindere retea de canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

55.8

camine de vizita

buc.

12

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

2

X.02

ION IONESCU DE LA BRAD

430,279.55

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

57.6

Extindere retea de canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

279.45

camine de vizita

buc.

13

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

3a

X.03

NICOLAE MANTU

1,260,721.24

intre Magazin Bila Micro 39 -Viaduct

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

515.5

Extindere retea de canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

290.5

Extindere retea de canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

504.6

camine de vizita

buc.

42

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

3b

X.03

NICOLAE MANTU - Statie Pompare

13,411.60

3c

X.03

NICOLAE MANTU - conducta refulare

88,395.95

intre Viaduct si Str. Emil Racovita

Extindere retea de canalizare Dn 160 mm , ingropata , PEID

ml

240

4

X.04

OCTAV BÂNCILÂ

780,582.88

Extindere retea de canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

208.2

Extindere retea de canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

339.1

camine de vizita

buc.

23

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

5a

X.05

EMIL RACOVITA

424,207.39

Extindere retea de canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

102,10

Extindere retea de canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

186,20

camine de vizita

buc.

14

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

5b

X.05

EMIL RACOVITA - Statie Pompare

57,453.73

5c

X.05

EMIL RACOVITA - conducta refulare

429,116.32

SP Racovita -Str. Emil Rcovita-Str. Pictor Iser-Str. Basarabiei (pana la intersecția cu Str. Drumul Viilor)

Extindere retea de canalizare Dn 200 mm , ingropata , PEID

ml

832

6

U.01

ALEEA BRAVILOR

422,143.36

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

230.7

camine de vizita

buc.

11

camine de racord

buc.

14

guri de scurgere

buc.

7

U.02

DOBROGEI

349,955.38

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

138

Extindere retea de canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

81.9

camine de vizita

buc.

10

camine de racord

buc.

8

guri de scurgere

buc.

11

8

U.03

DOROBANTI

396,704.69

Extindere retea de canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

219.25

camine de vizita

buc.

13

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

8

9

U.04

LOZOVENI

655,650.76

intre Str.Al.Macelaru si Str. Prundului (Ciobanului)

Extindere retea de canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

324

camine de vizita

buc.

16

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

10

10

U.05

PRELUNGIREA PRUNDULUI

257,530.40

intre Str.Ghe.Cosbuc si Str. Lozoveni

Extindere retea de canalizare Dn 160 mm , ingropata , PAFSIN

ml

133.5

camine de vizita

buc.

6

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

4

11

U.06

PRUNDULUI (CIOBANULUI)

264,887.93

intre Str.Lozoveni si Str.Traian

Extindere retea de canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

150.8

camine de vizita

buc.

8

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

4

12

U.07

T. NECULUTA

428,125.36

0.00

Extindere retea de canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

174.5

camine de vizita

buc.

10

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

8

13

U.08

TRAIAN

2,032,468.76

(intre Str. Aleea Cetateanului si Statia PECO PETROM)

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

169.5

Extindere retea de canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

1235.6

camine de vizita

buc.

31

camine de racord

buc.

10

guri de scurgere

buc.

31

14

U.09

ZEFIR

385,303.11

Extindere retea de canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

195.4

camine de vizita

buc.

9

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

9

15

R.01

CIPRIAN PORUMBESCU

193,653.21

intre Morilor si Al. Cernat

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

148.2

camine de vizita

buc.

6

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

7

16

R.02

TINERET II

353,094.78

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

210

camine de vizita

buc.

12

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

8

17

F.01

BRASOV

469,455.71

intre Prelungirea Brăilei si Str. Jiului

Extindere retea de canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

335.1

camine de vizita

buc.

13

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

12

18

F.02

CARAIMAN

321,954.03

intre Str. Namoloasa si Alee blocuri I5A

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

317.2

camine de vizita

buc.

13

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

10

19

F.03

CASIN

649,718.81

intre Prel Brăilei si Str. Argeșului

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

516.1

camine de vizita

buc.

13

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

17

20

F.04

FRUNZEI

1,043,528.56

intre Str. Prelungirea Brailei si Str.Brailei

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

387.6

Extindere retea de canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

492.6

camine de vizita

buc.

19

camine de racord

buc.

16

guri de scurgere

buc.

13

21

U.10

LUCEAFARULUI

254,859.39

intre Str. Domnesca si Str.T.Vladimirescu

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

151.7

camine de vizita

buc.

7

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

8

22

U.11

PICTURII

237,535.52

intre Str. Gerului si Str. T.Vladimirescu

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

117.4

camine de vizita

buc.

10

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

6

23

U.12

ROZELOR

129,384.66

intre Str. Brates si Str.Somes

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

89.15

camine de vizita

buc.

4

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

5

U.13

SOMEȘ

170,696.40

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

105.75

camine de vizita

buc.

7

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

4

24

U.14

VICTOR BABES

229,805.77

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

154.6

camine de vizita

buc.

9

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

4

25

U.15

ALEEA DROPIEI

82,234.32

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

60.3

camine de vizita

buc.

4

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

2

26

U.16

ALEEA GRAURULUI

177,859.14

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

110.45

camine de vizita

buc.

5

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

5

27

U.17

ALEEA RĂCHITEI

138,110.88

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

87.8

camine de vizita

buc.

4

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

5

28

U.18

CAPRIOAREI

202,401.87

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

187

Extindere retea de canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

54

camine de vizita

buc.

8

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

4

29

U.19

ALEEA LIBELULEI

49,020.78

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

37.7

camine de vizita

buc.

2

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

2

30

U.20

TUFĂNELELOR

250,986.93

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

147.3

camine de vizita

buc.

9

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

8

31

U.21

ZAMBILELOR

248,694.27

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

179.8

camine de vizita

buc.

10

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

8

32

U.22

ANA IPATESCU

423,130.06

intre Str.Dogariei si Restaurant Neacsu

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

294.5

camine de vizita

buc.

8

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

10

33

U.23

CERNEI

72,735.71

intre Str.Farului si Str.Apolon fara Fundatura Cernei

Extinderea retelei de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

56.7

camine de vizita

buc.

3

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

3

34

U.24

CRISANA

228,470.19

intre Str.Sindicatelor si Str. Sulinei

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

135.5

camine de vizita

buc.

9

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

5

35

U.25

D. CANTEMIR

205,746.60

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

119.1

camine de vizita

buc.

7

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

5

36

U.26

DACIEI (include si o parte din Str. Dacului)

717,498.70

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

172.3

Extindere retea de canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

19.6

Extindere retea de canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

153.1

camine de vizita

buc.

19

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

14

37

U.27

ELICEI

118,647.23

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

70

camine de vizita

buc.

4

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

5

38

U.28

GHECET

526,989.30

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

278.1

camine de vizita

buc.

18

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

11

39

U.29

IZVOR

136,605.34

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

87.4

camine de vizita

buc.

6

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

6

40

U.30

JUPITER

257,361.25

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

159

camine de vizita

buc.

9

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

8

41

U.31

LEULUI

180,936.34

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

139.8

camine de vizita

buc.

8

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

7

42

U.32

MACIN

126,804.14

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

94

camine de vizita

buc.

5

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

5

43

U.33

MIRCEA CEL BATRAN

206,019.92

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

158

camine de vizita

buc.

11

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

6

44

U.34

OLTENITEI

133,222.43

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

103.5

camine de vizita

buc.

5

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

6

45

U.35

SALISTEI

454,060.71

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

286.88

camine de vizita

buc.

17

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

13

46

U.36

SPANIOLA

52,578.58

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

54

camine de vizita

buc.

3

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

2

47

U.37

V. CARABUS

260,383.57

Extindere retea de canalizare Dn 300 mm , ingropata , PAFSIN

ml

159.5

camine de vizita

buc.

9

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

4

48

V.01

BUCURESTII NOI

1,398,537.85

Extindere retea de canalizare Dn 400 mm , ingropata , PAFSIN

ml

249

Extindere retea de canalizare Dn 500 mm , ingropata , PAFSIN

ml

307.4

Extindere retea de canalizare Dn 600 mm , ingropata , PAFSIN

ml

122.5

camine de vizita

buc.

37

camine de racord

buc.

guri de scurgere

buc.

20

TOTAL ACTIVITATE D -

EXTINDERE CONDUCTE CANALIZARE

19,716,070.53

TOTAL GENERAL I

175,764,213.36

Presedinte de sedinta

Popa Florin

Masura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PA/005-03 Mijloace fixe Statia de Epurare Ape Uzate si colector interceptor

Nr. Crt

Codul de

clasificare

Denumire Lucrare

0

1

2

T O T A L

1

Preluare colector 6 si statii de pompare

1.1

1.8.7

Interceptor nou si camera noua preluare pentru sitem colectoare 6a si 6b catre noua statie de pompare (Constructii Civile)

1.2

1.8.12

Statie noua pompare apa uzata si de preluare ape pluviale (Constructii Civile)

1.3

1.8.12

Pompe preluare apa uzata si lucrari conducte (Instalatii Mecanice)

1.4

1.8.12

Pompe noi de preluare apa pluviala si lucrari conducte (Instalatii Mecanice)

1.5

1.8.7

Conducta evacuare catre Dunare de la noua statie de pompare (Constructii Civile)

1.6

1.8.15

Echipament pentru camera preluare catre statie de pompare (Instalatii Mecanice)

1.7

1.8.7

Retea noua in presiune catre bazin ISP2 (Constructii Civile)

1.8

1.1.3.2

Lucrari electrice si automatizare (Constructii Civile)

1.9

2.1.16.5

Lucrari electrice si automatizare (Instalatii Electrice)

1.10

2.1.16.1.2

Generator Electric

1.11

1.8.15

Lucrari de protectia la inundatie a zonei ISP1 - Collector 6B (Instalatii Mecanice)

2

Preluare colector 4&5 si statii de pompare

2.1

1.8.15

Camera noua deversoare pe collector 4 (Constructii Civile)

2.2

1.8.15

Camera noua deversoare pe collector 5 (Constructii Civile)

2.3

1.8.12

Statie noua de preluare si facilitati de acces (Constructii Civile)

2.4

1.8.12

Pompe preluare si lucrari conducte (Instalatii Mecanice)

2.5

1.8.15

Echipamente pentru deversoare si statie de pompare (Instalatii Mecanice)

2.6

1.8.7

Interconectari colectoare de canalizare colector 4 si colector 5 catre ISP2 (Constructii Civile)

2.7

1.8.7

Retea noua de canalizare in presiune (Constructii Civile)

2.8

1.1.3.2

Lucrari electrice si automatizare (Constructii Civile)

2.9

2.1.16.5

Lucrari electrice si automatizare (Instalatii Electrice)

2.10

2.1.16.1.2

Generator electric

3

Preluare Colector 3

3.1

1.8.15

Camera noua deversoare colector 3a (Constructii Civile)

3.2

1.8.15

Camera noua deversoare colector 3a (Instalatii Mecanice)

3.3

1.8.15

Camera noua deversoare colector 3b (Constructii Civile)

3.4

1.8.15

Camera noua deversoare colector 3b (Instalatii Mecanice)

3.5

1.8.7

Interconectare noua colector catre camera de preluare

3.6

1.8.7

Colector gravitational catre Collector 1 (Constructii Civile)

3.7

2.1.16.5

Lucrari electrice si automatizare (Instalatii Electrice)

4

Preluare colector 1 si final catre Statia de Epurare

4.1

1.8.15

Camera noua deversoare (Constructii Civile)

4.2

1.8.15

Echipament pentru exploatare camera deversoare CS01 (Instalatii Mecanice)

4.3

1.8.7

Interconectari colectoare (Constructii Civile)

4.4

1.8.7

Colector gravitational catre Statia de Pompare Intrare (Constructii Civile)

5

Statie Pompare Intrare

5.1

1.8.12

Bazin statie de pompare (Constructii Civile)

5.2

1.8.15

Lucrari intrare la pompe si lucrari conducte (Instalatii Mecanice)

5.3

1.8.15

Echipament intretinere permanent (Instalatii Mecanice)

5.4

1.8.12

Cladire statie de pompare (Constructii Civile)

5.5

2.1.17.7

Echipament ventilatie si eliminarea mirosurilor (Instalatii Mecanice)

5.6

1.1.3.2

Lucrari electrice si automatizare (Constructii Civile - Cladire Post Transformatoare)

5.7

2.1.16.5

Lucrari electrice si automatizare (Instalatii Electrice)

6

Retea preluare catre lucrari intrare

6.1

1.8.7

Retea preluare de la Statie Pompare Inlet catre intrare in Statia de Epurare (Constructii Civile)

7

Lucrari intrare in statia de epurare

7.1

1.8.15

Gratare fine, unitate colectare deshidratare material colectat la gratare (Echipamente Mecanice)

7.2

1.8.15

Cladire gratare fine inclusiv servicii (Constructii Civile)

7.3

1.8.15

Cladire gratare fine inclusiv servicii (Instalatii Mecanice)

7.4

2.1.17.7

Cladire gratare fine sistem de ventilare (Instalatii Mecanice)

7.5

1.8.4

Canale cu sistem de indepartarea nisipului si catre camera de distributie a bazinelor de decantare primara (Constructii Civile)

7.6

1.8.15

Sistem de eliminare a nisipului/grasimilor, preluare si depozitare (Constructii Civile)

Etapa 1

7.7

1.8.15

Sistem de eliminare a nisipului/grasimilor, preluare si depozitare (Instalatii Mecanice)

Etapa 1

7.8

1.8.15

Suflante si lucrari conducte asociate (Instalatii Mecanice si Hidraulice)

7.9

2.1.16.5

Echipamente electrice si automatizare (Instalatii Electrice)

8

Bazine decantare Primara, evacuare namol

8.1

1.8.15

Camera distributie bazine decantoare primare (Constructii Civile)

8.2

1.8.15

Camera distributie bazine decantoare primare (Instalatii Mecanice)

8.3

1.8.15

Bazine noi decantoare sedimentare primara (Constructii Civile)

8.4

1.8.15

Poduri racloare noi si instalare (Ecipamente Mecanice)

8.5

1.8.15

Bazin namol primar (Constructii Civile)

8.6

1.8.15

Pompe preluare namol primar (Instalatii Mecanice)

8.7

2.1.16.5

Lucrari electrice si de automatizare (Instalatii Electrice)

9

Retea preluare catre statie pompare evacuare si rau

9.1

1.8.7

Retea preluare catre statie pompare evacuare (Constructii Civile)

9.2

1.8.7

Retea preluare catre rau (Constructii Civile)

9.3

1.8.15

Structura de evacuare in rau (Constructii Civile)

9.4

1.8.15

Structura de evacuare in rau (Lucrari Electromecanice)

10

Statie Pompare evacuare

10.1

1.8.12

Bazin statie de pompare (Constructii Civile)

10.2

1.8.12

Pompe evacuare si lucrari conducte (Instalatii Mecanice)

10.3

1.8.15

Echipamente intretinere permanenta (Instalatii Mecanice)

10.4

1.8.12

Cladire statie de pompare (Constructii Civile)

11

Ingrosare namol primar

11.1

1.8.15

Ingrosare namol primar (Constructii Civile)

11.2

1.8.15

Ingrosare namol primar (Instalatii Mecanice)

11.3

2.1.16.5

Lucrari electrice si automatizare (Instalatii Electrice)

12

Tratare namol (Fermentare)

12.1

1.8.15

Cladire servicii la noul digestor inclusiv accesul la digestor (Constructii Civile)

12.2

1.8.15

Cladire servicii la noul digestor sitem ventilatie si incalzire (Instalatii Mecanice)

12.3

1.8.15

Pompe alimentare digestor si lucrari de conducte (Instalatii Mecanice - SP Namol Ingrosat)

12.4

1.8.15

Digestor nou cu mixer (Constructii Civile)

12.5

1.8.15

Digestor nou cu mixer (Instalatii Mecanice )

12.6

1.8.15

Pompe recirculare digestor si lucrari de conducte (Instalatii Mecanice - Cladire Servicii)

12.7

1.8.15

Recirculatie digestor schimbator de caldura (Instalatii Mecanice - Cladire Servicii)

12.8

1.8.15

Maceratoare recirculatie digestor (Instalatii Mecanice - Cladire Servicii)

12.9

2.1.16.5

Lucrari electrice si de automatizare (Instalatii Electrice - Cladire Servicii)

13

Deshidratare namol si depozitare

13.1

1.8.15

Bazin tampon namol fermentat (Constructii Civile )

13.2

1.8.15

Mixer bazin tampon namol fermentat (Instalatii Mecanice)

13.3

1.8.15

Pompe namol fermentat deshidratat si lucrari conducte (Instalatii Mecanice - Statie deshidratare namol)

13.4

1.8.15

Cladire deshidratare namol fermentat dimensionata pentru etapa 1 si 2 (Constructii

Civile)

13.5

2.1.17.7

Sistem ventilatie si eliminare mirosuri cladire deshidratare namol (Constructii Civile)

13.6

2.1.17.7

Sistem ventilatie si eliminare mirosuri cladire deshidratare namol (Lucrari Mecanice)

13.7

1.8.15

Sistem deshidratare namol fermentat (Lucrari Mecanice)

13.8

1.8.15

Sistem de dozare polymer (Lucrari Mecanice)

13.9

1.8.15

Sistem evacuare namol deshidratat (Instalatii Mecanice - include si conteinerele instalate)

13.10

1.8.15

Depozit intermediar namol deshidratat dimensionat pentru etapa 1 si 2 (Constructii Civile)

13.11

1.8.15

Bazin supernatant Statie Pompare Ape Uzate Interna (Constructii Civile)

13.12

1.8.15

Pompe pentru supernatant Statiei Pompare Ape Uzate Interna si lucrari de conducte (Instalatii Mecanice)

13.13

2.1.16.5

Lucrari electrice si automatizare Cladire Deshidratare si Depozit Namol (Instalatii Electrice)

13.14

2.3.2.3

Echipamente transport tehnologic - Camion transport container namol - 1 buc

13.15

2.3.2.2.4

Echipamente transport tehnologic - Camion (cap tractor + semiremorca) pentru transport namol 1 buc

13.16

2.3.6.6

Echipament tehnologic de incarcare (Incarcator 1 buc.)

14

Sistem Gaz, Boiler, Schimb caldura si energie

14.1

1.9.4

Balon stocare gaz (Constructii Civile)

14.2

1.9.4

Balon stocare gaz (Instalatii Mecanice)

14.3

1.9.4

Flacara ardere gaze surplus (Instalatii Mecanice)

14.4

1.9.4

Centrala termica (Instalatii Mecanice)

14.5

1.9.4

Boilere auxiliare apa fierbinte (Instalatii Mecanice)

14.6

1.9.4

Cladire Centrala termica si boilere (Constructii Civile)

14.7

1.9.4

Statie dedurizare apa (Instalatii Mecanice)

14.8

2.1.16.5

Lucrari electrice si de automatizare (Instalatii Electrice)

15

Servicii Comune

15.1

1.8.6

Alimentare cu apa de spalare (Instaltii Mecanice)

15.2

1.8.6

Retea apa de spalare (Constructii Civile)

15.3

1.8.12

Pompe buster pentru apa de spalare (Instalatii Mecanice)

15.4

1.8.6

Lucrari cuplare la reteau de alimentare cu apa potabila (Lucrari Civile si Instalatii)

15.5

1.8.12

Statie de pompare pentru alimentare cu apa potabila la instalatiile din amplasa- ment ale statiei (Constructii Civile)

15.6

1.8.12

Statie de pompare pentru alimentare cu apa potabila pentru instalatiile din amplasament ale statiei (Instalatii Mecanice)

15.7

1.8.6

Retea apa calda

15.8

1.9.4

Alimentare cu gaz natural pentru generatoare curent si boilere apa fierbinte

15.9

1.1.5.1

Acces si drumuri interne in amplasament (Constructii Civile)

15.10

1.7.1.3.

Sistem iluminat amplasament Statie de Epurare

15.11

1.6.3.2

Imprejmuire amplasament, punct de acces si sistem de securitate (Constructii Civile)

15.12

2.1.16.6

Sistem de securitate amplasament (Instalatii Electrice) - are inclus sistemul CCTV

15.13

1.1.5.1

Sistematizare amplasament pentru Statia de Epurare - Platforme, alei acces cu rigole (Constructii Civile)

15.14

2.1.16.6

Alimentare cu energie electrica de la Electrica pentru Statia de Epurare si Statia de Pompare - Instalatii Electrice Medie Tensiune

15.15

1.1.3.2

Sistem electric IT/MT pe amplasament ce cuprinde si interconectarile cablurilor si tablourile de actionare (Constructii Civile) - Cladire transformatoare pentru Statia de Epurare

15.16

2.1.16.5

Sistem electric IT/MT pe amplasament ce cuprinde si interconectarile cablurilor si tablourile de actionare (Instalatii Electrice) - Cladire transformatoare pentru Statia de Epurare

15.17

2.2.8

Sistem SCADA pe amplasamentul Statiei de Epurare(Instalatii Electrice)

15.18

2.1.22.5

Retea interna de telefonie (Instalatie semnal -Curenti Slabi)

16

Cladiri

16.1

1.1.17

Cladire administrativa noua (inclusiv Laborator)

16.2

3.1.6

Mobilier laborator

16.3

2.2.6.2

Echipamente laborator

16.4

1.1.1

Cladire noua intretinere si depozitare (Atelier Mecanic)

16.5

2.1.5.2

Echipamente pentru intretinere si depozitare pentru atelier mecanic

Total

Presedinte de sedinta

Popa Florin

Anexa 3 la HCL 133/8 11 2012

Total General (lei)

3

80,658,687.63

1,066,503.10

384,181.58

314,414.73

848,235.39

1,525,896.20

229,205.24

1,277,420.13

238,741.51

1,315,048.70

947,428.86

531,257.26

44,909.80

149,917.17

671,079.44

416,488.60

491,579.27

5,900,583.48

3,882,565.99

231,361.96

924,706.28

918,143.61

76,777.97

21,655.08

60,397.97

17,470.41

820,993.71

5,163,076.94

80,819.17

63,803.10

13,252.26

67,447.35

805,240.88

575,657.82

829,387.63

318,671.14

246,709.13

199,080.39

344,338.72

2,012,057.23

2,182,949.66

1,155,453.04

844,106.50

88,559.56

271,778.61

237,018.58

527,522.10

337,966.10

156,095.95

559,801.34

96,634.84

268,713.33

2,997,454.21

1,083,131.79

179,046.57

85,802.51

371,598.87

2,016,237.12

319,536.77

336,686.75

571,095.33

575,657.82

595,653.38

112,570.07

246,709.13

338,681.04

312,200.44

594,558.19

169,290.31

5,825.06

71,560.28

3,606,551.15

747,736.31

19,603.39

464,163.81

149,227.79

677,247.31

93,492.74

15,834.80

101,704.27

803,457.01

642,765.61

1,590,572.28

1,754,410.56

179,132.65

455,029.27

1,145,959.26

66,763.45

19,603.39

817,517.51

392,163.54

444,770.85

310,861.34

93,784.48

358,370.52

122,503.28

3,922,429.31

611,091.23

700,155.40

7,766.75

743,197.74

54,587.25

129,318.32

94,812.71

123,550.65

19,479.05

28,728.37

43,778.84

75,419.74

1,050,826.12

133,168.22

323,329.28

466,507.23

242,495.76

1,468,381.97

740,682.15

350,828.55

541,759.59

18,364.73

1,119,182.14

122,431.54

116,615.14

361,048.71

239,124.11

80,658,687.63

Anexa 4

la HCL 133/8 11 2012

LISTA LUCRARI

Masura I SPA nr. 2p004p/RO/16,/P/ PA/005-04

instalațiilor conexe in Galati"

Nr. Crt

Codul de

Clasificare

Lucrare

TOTAL GENERAL

1

Reabilitarea filtrelor gravitaționale rapide

1.1

Inlocuirea vanelor pneumatice cu vane electrice, pe conducta cu apa de spalare la toate cele 16 filtre (lucrari mecanice)

1.1.1

1.8.6

Vane electrice pe conducta cu apa de spalare la toate cele 16 filtre (inlocuire vane existente)

610,464.79

1.1.2

2.2.10

Instrumentatii la vanele de pe conducta cu apa de spalare la toate cele 16 filtre

77,453.65

1.2

Inlocuirea vanelor pneumatice cu vane electrice, pe conducta cu aer la toate cele 16 filtre (lucrari mecanice)

1.2.1

1.8.6

Vane electrice pe conducta cu aer la toate cele 16 filtre (inlocuire vane existente)

481,360.73

1.2.2

2.2.10

Instrumentatii la vanele de pe conducta cu aer la toate cele 16 filtre

67,905.05

1.3

Inlocuirea vanelor pneumatice cu vane electrice, pe conducta cu apa filtrata la toate cele 16 filtre (lucrari mecanice)

1.3.1

1.8.6

Vane electrice pe conducta cu apa filtrata la toate cele 16 filtre (inlocuire vane existente)

474,586.40

1.3.2

2.2.10

Instrumentatii la vanele de pe conducta cu apa filtrata la toate cele 16 filtre

61,361.86

1.4

Inlocuirea panourilor pneumatice cu panouri electrice, pentru toate cele 16 filtre (lucrari electrice)

1.4.1

2.1.16.5

Panou de control la cladirea chimica (instalare panou existent)

37,514.29

1.4.2

2.1.16.5

Panou joasa tensiune la cladirea chimica (instalare panou existent)

587,723.19

1.5

2.2.8

SCADA & PLC (instalare echipament nou) pentru toate cele 16 filtre

416,541.98

2

Statia de Pompare Evacuare Tiglina 2

2.1

Reabilitarea statiei de pompare

Nr. Crt

Codul de

Clasificare

Lucrare

TOTAL GENERAL

2.1.1

1.8.12

Lucrari civile si electrice de reabilitare la cladirea Statiei de Pompare Evacuare Tiglina 2 (curatare suprafete, tencuire, varuire, refacere hidroizolatie, inlocuire cabluri existente, inlocuire iluminat si impamantare existente)

678,203.14

2.1.2

2.1.17.1.2

Pompa 1 din Statia de Pompare Evacuare Tiglina 2 (inlocuire pompa existenta)

281,877.00

2.1.3

2.1.17.1.2

Pompa 2 din Statia de Pompare Evacuare Tiglina 2 (inlocuire pompa existenta)

281,877.00

2.1.4

2.1.17.1.2

Pompa 3 din Statia de Pompare Evacuare Tiglina 2 (inlocuire pompa existenta)

281,877.00

2.1.5

2.1.17.1.2

Pompa 4 din Statia de Pompare Evacuare Tiglina 2 (inlocuire pompa existenta)

248,261.98

2.1.6

2.1.17.1.2

Pompa 5 din Statia de Pompare Evacuare Tiglina 2 (inlocuire pompa existenta)

248,261.98

2.1.7

1.8.6

Conducte si vane aferente pompelor din Statia de Pompare Evacuare Tiglina 2 (inlocuire conducte si armaturi existente)

392,302.71

2.1.8

2.2.10

Instrumentatii la Statia de Pompare Evacuare Tiglina 2

328,215.00

2.2

Constructia noii cladiri electrice

2.2.1

1.1.3.2

Lucrari civile si electrice la noua cladire electrica (construire structura noua)

355,433.66

2.2.2

2.1.16.5

Instalatii electrice la noua cladire electrica (instalare panouri medie tensiune, MDP & MCC noi)

1,214,017.08

2.2.3

2.1.16.3.1

Transformator 1 la noua cladire electrica (instalare transformator nou)

150,625.24

2.2.4

2.1.16.3.1

Transformator 2 la noua cladire electrica (instalare transformator nou)

150,625.24

2.3

2.2.8

SCADA & PLC la Statia de Pompare Evacuare Tiglina 2 (instalare echipament nou)

227,303.36

3

Statia de Pompare Turnu

3.1

Constructia noii statii de pompare

3.1.1

1.8.12

Lucrari civile si electrice la noua Statie de Pompare Turnu (construire structura noua pentru statia de pompare si cladire electrica)

1,065,662.95

3.1.2

2.1.17.1.2

Pompa 1 la noua Statie de Pompare Turnu (instalare pompa noua)

85,069.09

3.1.3

2.1.17.1.2

Pompa 2 la noua Statie de Pompare Turnu (instalare pompa noua)

85,069.09

Nr. Crt

Codul de

Clasificare

Lucrare

TOTAL GENERAL

3.1.4

2.1.17.1.2

Pompa 3 la noua Stati e de Pompare Turnu (instalare pompa noua)

85,069.04

3.1.5

1.8.6

Conducte si vane aferente pompelor din Statia de Pompare Turnu (instalare conducte si armaturi noi)

126,820.42

3.1.6

2.1.16.5

Instalatii electrice la noua Statie de Pompare Turnu (instalare panouri medie tensiune, MDP & MCC noi)

498,036.59

3.1.7

2.1.16.3.1

Transformator 1 la noua Statie de Pompare Turnu (instalare transformator nou)

82,389.72

3.1.8

2.2.10

Instrumentatii la noua Statie de Pompare Turnu

333,668.02

3.2

2.2.8

SCADA & PLC la noua Statie de Pompare Turnu (instalare echipament nou)

217,873.92

3.3

Statie de clorinare

3.3.1

1.8.13

Statie de clorinare la noua Statie de Pompare Turnu (construire structura noua)

309,281.75

4

Statia de Pompare Filesti

4.1

Reabilitarea statiei de pompare

4.1.1

1.8.12

Lucrari civile si electrice de reabilitare la Statia de Pompare Filesti (curatare suprafete, tencuire, varuire, refacere hidroizolatie, inlocuire cabluri existente, inlocuire iluminat si impamantare existente)

578,781.34

4.1.2

2.1.17.1.2

Pompa 1 la Statia de Pompare Filesti (inlocuire pompa existenta)

78,999.44

4.1.3

2.1.17.1.2

Pompa 2 la Statia de Pompare Filesti (inlocuire pompa existenta)

78,999.44

4.1.4

2.1.17.1.2

Pompa 3 la Statia de Pompare Filesti (inlocuire pompa existenta)

78,999.39

4.1.5

2.1.17.1.2

Pompa 4 la Statia de Pompare Filesti (inlocuire pompa existenta)

97,701.49

4.1.6

2.1.17.1.2

Pompa 5 la Statia de Pompare Filesti (inlocuire pompa existenta)

97,701.44

4.1.7

1.8.6

Conducte si vaneaferente pompelor din Statia de Pompare Filesti (inlocuire conducte si armaturi existente)

107,550.50

4.1.8

2.2.10

Instrumentatii la Statia de Pompare Filesti

238,705.74

4.2

Constructia noii cladiri electrice

4.2.1

1.1.3

Lucrari civile si electrice la noua cladire electrica (construire structura noua)

345,555.01

4.2.2

2.1.16.5

Instalatii electrice la noua cladire electrica (instalare panouri medie tensiune, MDP & MCC noi)

868,322.50

4.2.3

2.1.16.3.1

Transformator 1 la noua cladire electrica (instalare transformator nou)

92,026.77

Nr. Crt

Codul de

Clasificare

Lucrare

TOTAL GENERAL

4.2.4

2.1.16.3.1

Transformato r 2 la noua cladire electrica (instalare transformator nou)

92,026.77

4.3

2.2.8

SCADA & PLC la Statia de Pompare Filesti (instalare echipament nou)

164,258.76

5

Statia de Pompare Serbesti

5.1

Reabilitarea statiei de pompare

5.1.1

1.8.12

Lucrari civile si electrice de reabilitare la Statia de Pompare Serbesti (curatare suprafete, tencuire, varuire, inlocuire ferestre, refacere hidroizolatie, inlocuire cabluri existente, inlocuire iluminat si impamantare existente)

697,285.58

5.1.2

2.1.17.1.2

Pompa 1 la Statia de Pompare Serbesti (inlocuire pompa existenta)

136,448.93

5.1.3

2.1.17.1.2

Pompa 2 la Statia de Pompare Serbesti (inlocuire pompa existenta)

136,448.93

5.1.4

2.1.17.1.2

Pompa 3 la Statia de Pompare Serbesti (inlocuire pompa existenta)

136,448.87

5.1.5

2.1.17.1.2

Pompa 4 la Statia de Pompare Serbesti (inlocuire pompa existenta)

136,448.87

5.1.2

1.8.6

Conducte si vane aferente pompelor din Statia de Pompare Serbesti (inlocuire conducte si armaturi existente)

191,153.42

5.1.3

2.2.10

Instrumentatii la Statia de Pompare Serbesti

238,830.78

5.2

Reabilitarea cladirii electrice

5.2.1

1.8.12

Lucrari civile si electrice de reabilitare la cladirea electrica din Statia de Pompare Serbesti (curatare suprafete, tencuire, varuire, refacere hidroizolatie, inlocuire cabluri existente, inlocuire iluminat si impamantare existente)

345,623.63

5.2.2

2.1.16.5

Instalatii electrice la cladirea electrica din Statia de Pompare Serbesti (instalare panouri medie tensiune, MDP & MCC noi)

1,099,243.44

5.2.3

2.1.16.3.3

Panou compensare la cladirea electrica din Statia de Pompare Serbesti

38,829.68

5.2.4

2.1.16.3.1

Transformator 1 la cladirea electrica din Statia de Pompare Serbesti (instalare transformator nou)

113,194.72

5.2.5

2.1.16.3.1

Transformator 2 la cladirea electrica din Statia de Pompare Serbesti (instalare transformator nou)

113,194.72

5.3

2.2.8

SCADA & PLC la Statia de Pompare Serbesti (instalare echipament nou)

215,923.28

Conducte principale

Nr. Crt

Codul de

Clasificare

Lucrare

TOTAL GENERAL

6

Amp lasament

Lungi me

(m)

Diametru (mm)

Material

6.1

1.8.6

Strada Closca-Alimentarea zonei de presiune 1 (montare conducta noua)

766

Dn 800

Fonta ductila

1,996,336.16

6.2

1.8.6

Strada Closca - Conducta legatura Uzina 1 - Uzina 2 (montare conducta noua)

253

Dn 800

Fonta ductila

1,317,197.54

6.3

1.8.6

Strada Closca - Alimentare

Complex Turnu (montare conducta noua)

127.79

Dn 600

Fonta ductila

254,950.24

6.4

1.8.6

Strada 9 Mai - Conexiune

Complex Turnu - Complex

Filesti (montare conducta

noua)

419

Dn 600

Fonta ductila

922,604.34

6.5

1.8.6

Strada I.L. Caragiale -

Alimentarea zonei de presiune 4 (montare conducta noua)

873

Dn 500

Fonta ductila

1,081,651.26

6.6

1.8.6

Strada 9 Mai - Conexiune

Complex Filesti - Rezervor Traian (montare conducta noua)

495.23

Dn 300

Fonta ductila

893,592.35

6.7

1.8.6

Strada Lozoveni -

Alimentarea zonei de presiune 6 (montare conducta noua)

1624.04

Dn 300

Fonta ductila

820,382.01

6.8

1.8.6

Strada Prelungirea Cosbuc -

Alimentarea zonei de presiune 2 (montare conducta noua)

303

Dn 200

Fonta ductila

348,563.38

7

Vane principale necesare pentru alimentarea zonelor de presiune si izolare

Amplasament

Cantitate

(buc)

Diametru

(mm)

Tip

vana

7.1

1.8.6

Str. Cosbuc c/c A. Vlaicu

1

Dn 100

sertar

40,038.66

7.2

1.8.6

Str. Dobrogei c/c Stiintei

1

Dn 100

sertar

40,038.66

7.3

1.8.6

Str. Cezar c/c Traian

1

Dn 100

sertar

40,038.71

7.4

1.8.6

Str. Vultur c/c Traian

1

Dn 100

sertar

40,038.71

7.5

1.8.6

Str. Prundului c/c Stiintei

1

Dn 150

sertar

40,038.71

7.6

1.8.6

Str. Basarabiei c/c Stiintei

1

Dn 150

sertar

40,038.71

7.7

1.8.6

Str. Basarabiei c/c Gradina Veche

1

Dn 150

sertar

40,038.71

Nr. Crt

Codul de

Clasificare

Lucrare

TOTAL GENERAL

7.8

1.8.6

Str. Traian - Baia Comunala

1

Dn 150

sertar

40,038.71

7.9

1.8.6

Str. Saturn - Bl. PS10A

1

Dn 150

sertar

40,038.71

7.10

1.8.6

Str. Cosbuc c/c A. Vlaicu

1

Dn 200

sertar

36,034.82

7.11

1.8.6

Str. Basarabiei c/c Traian

1

Dn 200

sertar

36,034.82

7.12

1.8.6

Str. Gh. Doja c/c N. Leonard

1

Dn 200

sertar

36,034.82

7.13

1.8.6

Str. Siderurgistilor - Bl. SD1A

1

Dn 200

sertar

36,034.82

7.14

1.8.6

Str. Siderurgistilor - Bl. SD10 (PT)

1

Dn 200

sertar

36,034.82

7.15

1.8.6

Str. A. Vlaicu c/c 1 Decembrie

1

Dn 200

sertar

36,034.82

7.16

1.8.6

Str. Gh. Doja - Bl. DJ1

1

Dn 200

sertar

36,034.82

7.17

1.8.6

Str. Traian - Baia Comunala

1

Dn 200

sertar

36,034.82

7.18

1.8.6

Str. M. Eminescu c/c C. Columb

1

Dn 200

sertar

36,034.87

7.19

1.8.6

Str. Rosiori

1

Dn 200

sertar

36,034.87

7.20

1.8.6

Str. Traian c/c Rizer

1

Dn 250

sertar

180,174.16

7.21

1.8.6

Str. Prundului c/c Ciobanului

1

Dn 250

sertar

180,174.16

7.22

1.8.6

Str. Saturn - Bl. C18

1

Dn 300

fluture

93,260.09

7.23

1.8.6

Str. Brailei c/c Rosiori

1

Dn 400

fluture

93,260.09

7.24

1.8.6

Str. Basarabiei c/c Traian

1

Dn 400

fluture

93,260.09

7.25

1.8.6

Str. Basarabiei c/c Domneasca

1

Dn 500

fluture

93,260.09

7.26

1.8.6

Str. Basarabiei c/c Traian

2

Dn 600

fluture

72,069.85

7.27

1.8.6

Str. Siderurgistilor c/c A. Saligny

1

Dn 600

fluture

36,034.82

7.28

1.8.6

Str. Drumul Viilor c/c Basarabiei

1

Dn 600

fluture

36,034.82

7.29

1.8.6

Str. Basarabiei c/c M. Bravu

1

Dn 600

fluture

36,034.82

7.30

1.8.6

Str. Tecuci c/c Gen. Dragalina

1

Dn 600

fluture

36,034.82

7.31

1.8.6

Str. Prel. Cosbuc c/c B-dul Marii Uniri

1

Dn 600

fluture

36,034.82

7.32

1.8.6

Str. Traian - Bl. B3

1

Dn 600

fluture

36,034.82

7.33

1.8.6

Str. Closca c/c Horia

1

Dn 600

fluture

36,034.82

7.34

1.8.6

Brailei - Rondou Popescu

1

Dn 600

fluture

36,034.82

Nr. Crt

Codul de

Clasificare

Lucrare

TOTAL GENERAL

7.35

1.8.6

Brailei - Rondou Pope scu

1

Dn 800

fluture

18,652.06

7.36

1.8.6

Str. Siderurgistilor c/c A. Saligny

1

Dn 800

fluture

18,652.06

7.37

1.8.6

Str. Romana c/c Movilei

1

Dn 800

fluture

18,652.06

7.38

1.8.6

Str. Brailei c/c Rosiori

1

Dn 800

fluture

18,652.06

7.39

1.8.6

Str. Saturn - Bl. B2

1

Dn 800

fluture

18,652.06

7.40

1.8.6

Uzina de apa nr. 2

1

Dn 1000

fluture

93,260.09

8

Rezervor Turnu

8.1

Construire Rezervor Nou Turnu cu capacitatea de 10.000 mc

8.1.1

1.8.11

Lucrari civile si electrice la noul rezervor Turnu (construire structura noua)

5,030,439.27

8.1.2

1.8.6

Conducte si vane la noul rezervor Turnu (instalare conducte si armaturi noi)

568,112.26

8.1.3

2.2.10

Instrumentatii la noul rezervor Turnu

71,493.53

8.2

Statie de clorinare

8.2.1

1.8.13

Statie de clorinare la noul rezervor Turnu (construire structura noua)

295,504.75

8.3

2.2.8

SCADA la noul rezervor Turnu

26,527.66

9

Rezervor Traian Nord

9.1

Construire Rezervor Nou Traian cu capacitatea de 3.000 mc

9.1.1

1.8.11

Lucrari civile si electrice la noul rezervor Traian Nord (construire structura noua)

2,081,020.45

9.1.2

1.8.6

Conducte si vane la noul rezervor Traian Nord (instalare conducte si armaturi noi)

473,032.04

9.1.3

2.1.16.5

Instalatii electrice la noul rezervor Traian Nord (instalare panou joasa tensiune nou)

30,646.68

9.1.4

2.2.10

Instrumentatii la noul rezervor Traian Nord

64,358.07

9.2

Statie de clorinare

9.2.1

1.8.13

Statie de clorinare la noul rezervor Traian Nord (construire structura noua)

295,561.21

9.3

2.2.8

SCADA la noul rezervor Traian Nord

26,533.42

10

Statii de pompare tip BOOSTER

10.1

1.8.13

Statia de pompare tip BOOSTER din Str. Cezar (construire structura noua)

253,033.14

10.2

1.8.13

Statia de pompare tip BOOSTER din Str. Rizer (construire structura noua)

253,033.14

Nr. Crt

Codul de

Clasificare

Lucrare

TOTAL GENERAL

10.3

1.8.13

Statia de pompare tip BOOSTER din Str. Elena Doamna (construire structura noua)

253,033.06

10.4

1.8.13

Statia de pompare tip BOOSTER din Str. Radu Negru c/c Miron Costin (construire structura noua)

253,033.06

11

Statii de clorinare

11.1

Statie clorinare - Str. Calea Prutului - Piata de Gross

11.1.1

1.8.13

Statie de clorinare din Str. Calea Prutului - Piata de Gross (construire structura noua)

295,504.75

11.2

2.2.8

SCADA la Statia de clorinare din Str. Calea Prutului - Piata de Gross

26,527.66

TOTAL GENERAL

36,995,061.97

Presedinte de sedinta

Popa Florin

Anexa 5

la HCL 133/8 11 2012

Masura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PA/005

Servicii

Nr cr

Denumire serviciu

LEI

1

Servicii contract Asistenta Tehnica " Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de apa potabila si apa uzata in judetul Galati- Studiu Fezabilitate

6.675.662

TOTAL GENERAL

6.675.662

Presedinte de sedinta

Popa Florin