Hotărârea nr. 132/2012

Aprobarea programului "Sa (re)descoperim Galatiul"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.132 din 8 11 2012

privind: aprobarea programului ”Sa (re)descoperim Galatiul”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 161/711 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 8 11

2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 107 556/8 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.107 558/8 11 2012, al Direcției Economice și al domnului Bacalum Silviu;

Având în vedere prevederile art. 39, alin. 2 și 4 și excepția prevăzută de art. 44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.4, alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă programul ”Sa (re)descoperim Galatiul”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Acțiunile prevăzute la alin.1, se vor desfășura în municipiul Galați, în perioada 30 noiembrie 2012 - 31 decembrie 2012.

Art.2- Se alocă de la bugetul local al municipiului Galați, suma de 2 250 mii lei, de la cap.67.02.20, pentru desfășurarea acțiunilor prevăzute la art.1, alin.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA

La HCL 132/8 11 2012

SĂ (RE)DESCOPERIM GALAȚIUL

 • I. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Necesitatea promovării Municipiului Galați, este impusă de situația economico - socială actuală a municipiului.

Dupa 1989, activitatea economică care a scăzut continuu a redus drastic populația orașului, care a migrat în căutarea unui loc de muncă.

Astăzi, prin organizarea unor evenimente culturale, cu caracter repetitiv ( în fiecare an, aceeași perioadă) și pe o perioadă mai lungă ( cel puțin o lună), datorită numeroaselor unități de cazare, a cadrului natural al Dunării și al infrastructurii de care dispune Municipiul Galați, se poate crea o atracție turistică importantă a Municipiului Galati din punct de vedere turistic și cultural, ceea ce ar avea ca și consecință directă dezvoltarea economică a orașului, crearea de noi locuri de muncă și, implicit creșterea taxelor la bugetul local.

Totodată prin organizarea unor astfel de evenimente culturale ar deveni cunoscute si numeroasele obiective istorice, culturale și turistice de care dispune Municipiul Galați, care cu ocazia organizării de evenimente culturale ar putea fi reintroduse în circuitul turistic.

Astfel, promovarea Municipiului Galați ca obiectiv cultural, precum și introducerea acestora în circuitele turistice și culturale este benefică și absolut necesară dezvoltării locale și zonale.

La momentul actual Municipiul Galați are urmatoarele obiective culturale, istorice si de recreere ce ar putea fi introduse în circuitul turistic organizat, cu ocazia desfășurării unor evenimente culturale cu caracter repetitiv ( în fiecare an, aceeași perioadă):

 • 1. Muzee :

 • -   Complexul Muzeal de Științe ale Naturii;

 • -   Muzeul de Istorie Galați;

 • -   Casa Memorială "Alexandru Ioan Cuza";

 • -   Muzeul de Artă Vizuală;

 • -   Muzeul Satului Galați;

 • -   Muzeul de medalistică, filatelie și numismatică;

 • -   Casa Colecțiilor (Farmacia Ținc);

 • -   Castrul Roman de la Tirighina - Barboși;

2. Statui și busturi

“Lupa Capitolina”

Statuia

lui

Anghel

Statuia lui Ivan

Bustul lui

Ioan

Saligny

Mazeppa

Cetățianul

Statuia lui A. I. Cuza

Statuia

Ostașului

Fântâna Arteziană

Bustul lui

Tudor

Statuia lui I.C.

Necunoscut

"Fata pe Valuri"

Vladimirescu

Brătianu

Statuia

lui

George

Statuia Docherului

Bustul lui

Nae

Statuia lui Ion Luca

Enescu

Leonard

Caragiale

Bustul lui V.A.

Statuia

lui

Mihai

Urechia

Bustul lui Alexandru

Statuia lui Nicolae

Longinescu


Eminescu


Statuia Sf. Francisc de Assisi


Statuia Sf. Anton de

Padova


Bustul lui Spiridon Vrânceanu


Ioan Cuza


Bustul lui Vasile Alecsandri


Statuia lui Costache

Negri


3.


3.


4.


4.


Lăcașuri de cult

Biserica fortificată „Sfânta Precista" - construcția cea mai veche din Galați, fiind sfințită ca lăcaș de cult în septembrie 1647, în timpul domnitorului Vasile Lupu;

Monumentul din strada Domnească nr. 86 - construit în anul 1844 și extins în anul 1873. Printre obiectele de valoare artistică amintim: Altarul Mare, executat din marmură colorată, tabloul "Sfântul Ioan Botezatorul predicând", Statuia Inimii Preasfinte a Domnului Iisus Hristos, Statuile Pieta și Sfântul Francisc de Assisi. Biserica a fost consolidată și renovată în starea actuală între anii 1985-1988.

Biserica Greacă - la data de 6 august 1866 se pune piatra de temelie a bisericii cu hramul "Schimbarea la Față" a cărei sfințire se face la 17 septembrie 1872 de către episcopul Melchisedec alături de Arhimandritul Eughenie Xiropotamo. Pictura a fost relizată de către pictorul Papadopoulos din Adrianopol. Pe catapeteasmă sunt icoane mari reprezentând pe Sf. Fecioara Maria cu Pruncul, Învierea Domnului, Sf. Gherasim, Sf. Sofia, Sf. Grigorie și Sf. Vasile cel Mare. Ferestrele bisericii conțin 8 vitralii cu apostoli și sfinți: Petru, Andrei, Marcu, Toma, Bartolomeu și Luca pe latura nordică și Pavel, Simion, Ioan, Iacob, Filip pe latura sudică.

Catedrala Sfânta Parascheva - se află în cartierul Micro 20, pe Centura Galațiului, în curtea ei fiind și Cimitirul Cătușa.

Catedrala Arhiepiscopală "Dunărea de Jos" - Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Andrei- Piatra de temelie a Catedralei arhiepiscopale din Galați a fost așezată la 27 aprilie 1906, de către prințul Ferdinand și regina Maria, alături de episcopul Dunării de Jos de atunci, Pimen Georgescu, viitorul mitropolit al Moldovei, construcția durând până în anul 1917 și fiind realizată după planurile arhitecților Petre Antonescu și Ștefan Burcuș. In curtea Centrului eparhial a fost construită o nouă cladire, un centru cultural, pastoral și misionar cu numele Sf. Ioan Casian.

Biserica Mavromol- „Stânca neagră” în greacă, a fostei mănăstiri Mavromol poartă hramul Adormirea Maicii Domnului - a fost construită în 1669 de Gheorghe Duca și refăcută de fiul său între 1700-1703. Păstrează picturi murale interioare valoaroase refăcute între 1973-1975. Biserica are o splendidă icoană de lemn sculptat "Maica Domnului", și o valoroasa catapeteasmă adusă de la biserica Mănăstirii Sf. Sava din București. Biserica are plan bazilical necompartimentat. Absidele laterale apar în exterior în rezalituri. Tavanul este format din trei calote separate prin arce dublou. Intrarea se face pe latura de sud printr-o ușă marcată de un portal cu icoana de hram și simboluri heraldice: capul de bour și doi lei. Tot pe latura de sud, în medalion, sculptată în piatra, este stema Moldovei.

Biserica Vovidenia - monument istoric și de arhitectură ridicat în anul 1790, pe locul unde mai fusese o biserică. A fost arsă și distrusă complet în anul 1821, restaurarea încheindu-se în anul 1851. Deasupra naosului se ridică o cupolă susținută de arce dispuse în cruce, în stilul moldovenesc tradițional. Acoperișul turlei, ridicată pe naos, este în formă de clopot și o altă turlă, mai mică, este ridicată deasupra altarului. Turla clopotniței de pe pridvor este o adăugire din 1901. Aici se află mormântul Smarandei Cuza, mama domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Biserica Sf. Spiridon - ridicată în anul 1817 pe un plan triconic cu patru contraforți. Are trei turle, una mai mică, celelalte două egale, baza turlei de pe naos se sprijină pe arce dispuse în cruce. Cele mai valoroase elemente ale bisericii sunt catapeteasma și icoanele.

Sinagoga- este singura sinagogă rămasă în municipiu.

Teatre și cinematografe

Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați;

Teatrul de Păpuși "Gulliver";

Teatrul Dramatic "Nae Leonard";

Cinema Țiglina;

-   Grădina de Vară.

 • 5.   Clădiri istorice

 • -   Palatul Administrativ- Edificiu impunător, inaugurat la 27 aprilie 1906, astăzi sediu al Prefecturii județului Galați, Palatul Administrativ a fost construit în perioada anilor 1904 -1905 după planurile arhitectului Ion Mincu, fondatorul școlii naționale a arhitecturii românești. Pe fațada principală a Palatului, la nivelul superior, se află două statui realizate din marmura albă - „Industria" și "Agricultura" ale sculptorului Frederic Storck, care sunt acoperite de tencuială. Mai jos, se găsesc două steme de bronz ale județului. Pe frontonul clădirii se găsește un ceas de mari proporții. Fiecare oră este marcată prin câteva fraze muzicale ale nemuritorului vals "Valurile Dunării" capodopera de renume mondial a compozitorului gălățean losif Ivanovici (1845 -1902).

 • -   Palatul Navigației (Gara Fluvială) - Datează din ultimul deceniu al secolului XIX, începutul secolului XX, fiind proiectat de arhitectul Petre Antonescu. În prezent acesta este sediul mai multor instituții precum “Administrația Porturilor Dunării Maritime” sau “Compania de Navigație Fluvială Română Navrom”.

 • -   Palatul Universității - Situat în centrul Galaților, fostul Palat al Justiției, astăzi sediul Universității, ocupă în vechiul peisaj arhitectural al municipiului locul cel mai de seamă, datorita monumentalității sale. Acest edificiu este opera arhitecților Grigore Cerchez și Vîrnav. A fost construit între anii 1911-1913.

 • -   Palatul Poștei - Aflat în centrul orașului, lângă Parcul Municipal, găzduiește și în ziua de azi Poșta Centrală.

 • -   Palatul Copiilor (Casa Robescu) - Este construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dupa proiectul arhitectului Ion Mincu. Clădirea are subsol supraînălțat, două nivele cu două foișoare-balcon la etaj și un alt balcon la parter, spre stradă. Decorațiile exterioare sunt din ocnițe cu butoni, brâu în stil brâncovenesc al frânghiei răsucite, plăci de ceramică lustruită. Ceramica lustruită este folosită și la decorarea florală a registrului superior.

 • -   Casa Costache Negri - Construit la 1830, găzduiește Colegiul Național Costache Negri (Liceul Pedagogic), edificiu impunător aflat pe Bulevardul Brăilei, lângă Poliția Județeană.

 • -   Casa Lambrinidi- Situată pe Strada Domnească nr. 51, lângă Universitate. Construită de Epaminonda Lambrinidi, proprietarul unei mori de pe strada Portului și având ca anexa o turnătorie și atelier de reparat mașini și vase, înainte de aprilie 1879, îl găzduiește pe domnitorul Carol I, cu ocazia unei vizite în Galați. A fost sediul Curții de Apel, al Liceului Mihail Kogălniceanu și, după cutremurul din 9-10 noiembrie 1940, al Primăriei.

6. Monumente

 • -   Monumentul Eroilor Revoluției;

 • -   Monumentul Eroilor Contemporani;

 • -   Monumentul Eroilor din Primul și Al Doilea Război Mondial;

 • -   Monumentul Progresului;

 • -   Monumentul Armatei Roșii;

 • -   Poarta Hanului Otoman;

 • -   Monumentul Eroilor C.F.R.-iști;

 • -   Monumentul Sfânta Sofia.

7.  Parcuri, locuri de relaxare si agrement

 • -   Faleza Dunării- Este una dintre zonele reprezentative ale Galațiului. Loc de promenadă pentru toți, unde au loc frecvent concerte muzicale și întreceri sportive (concertele "La Elice" și Crosul Copiilor). Reprezintă aproape singura zonă unde s-au valorificat resursele pentru agrement. Oferă un mare potențial de relaxare și agrement prin spații verzi. Este "populată" de multe monumente din fier vechi, originale. La malul falezei inferioare sunt multe vaporașe transformate în restaurante.

 • -   Grădina Publică - A fost amenajată în 1864 pe vremea pârcălabului Iorgu Ghica. Sub administrația lui Alecu Moruzzi grădina și-a mărit suprafața, s-au plantat brazi și s-a construit o seră cu flori. După Primul Război Mondial ocupa o suprafață de 12 hectare și avea 2 sere mari. Este situată în apropierea Complexului Studențesc reprezită o zonă deosebit de frumoasă pentru odihnă și recreere. Este un punct de vedere excelent asupra Lacului Brateș, a Reviziei de Vagoane, a Șantierului Naval și a gării principale a Galațiului.

 • -   Grădina Botanică - Este inclusă în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii și domină malul stâng al Dunării. Puteți admira colecțiile de plante din zonele tropicale și subtropicale (cactuși, euforbii, palmieri, crotoni, mușcate, begonii, etc.), cochetul rozariu care cuprinde peste 200 soiuri de trandafiri, flora și vegetația României de pe versantul sudic însorit al grădinii - peste 3000 exemplare de speciile de arbori și arbuști, zona de stejari -peste 50 exemplare, de mesteceni și coniferele. Tot aici se găsește o replică a unei grădini japoneze.

 • -   Rezervația și Grădina Zoologică Gârboavele - Ambele situate la ieșirea de nord a orașului. Grădina Zoologică din Pădurea Gârboavele este inclusă în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. În cadrul Grădinii zoologice pot fi văzute diferite specii exotice. De asemenea, pasionații de echitație pot practica acest sport la Grădina Zoologică, aici existând nu doar cai special antrenați pentru acest scop, ci și un manej excelent amenajat și personal instruit. Tematica zoo a fost elaborată împreună cu specialiștii de la European Association of Zoos and Aquaria, și are drept obiective conservarea speciilor rare de animale, precum și educația pentru conservare.

 • -   Parcul Municipal Mihai Eminescu - Amenajat între anii 1880 și 1881, când era primar Costache Vârlan. În anul 1913 era apreciat ca un adevărat parc englezesc. La 16 octombrie 1911 s-a dezvelit în Parcul Municipal monumentul lui Mihai Eminescu, operă în marmură a sculptorului Frederic Storck. Acest parc mai păstreaza câțiva arbori contemporani cu Mihai Eminescu care poposi aici de mai multe ori mai ales în ultima parte a vieții. În parc există un mic lac artifical și un loc amenajat unde-n trecut fanfara militară susținea recitaluri. Este renumit datorită prezenței statuii lui Eminescu.

 • -   Parcul Carol I (C.F.R.) - Parcul este situat lângă calea ferată, în apropierea tunelului feroviar. Oamenii se relaxează dat fiind că este în apropierea Azilului de Bătrâni și este capăt de linie pentru unele trasee TransUrb Galați. Acest parc deservește și locuitorii de la nord de calea ferată.

 • -   Parcul Cloșca - Poartă numele unuia dintre inițiatorii răscoalei "Horia, Cloșca și Crișan". Se află lângă Piața Siderurgiștilor, între Bulevardul Brăilei și Bulevardul Cloșca. Este un parc mare care găzduiește câteva monumente ale Taberei de sculptură în metal. Este cunoscut sub mai multe nume cum ar fi: Parcul Popescu, Parcul Ultimul Leu sau Parcul Fox Kids.

 • -   Parcul Rizer - Este amplasat în fața Spitalului Militar, pe Bulevardul Traian. Se planifică în interiorul lui construcția noii clădiri a Muzeului de Artă Vizuală.

 • -   Parcul Libertății - Aflat la câțiva metri de Cimitirul Eternitatea, pe Bulevardul Basarabiei. Găzduiește statuia hatmanului ucrainian Ivan Mazeppa. Este un parc de mărime mijlocie.

 • -   Parcul Spicu - Se află pe Strada Domnească, găzduind în centrul său statuia lui Costache Negri. Este un parc relativ mic, mai mult asemănundu-se cu o zonă de promenadă, nefiind îngrădit. Este mărginit de Hotelul Galați.

 • -   Patinoarul Artificial Dunărea- Cel mai mare patinoar din țară. Este deschis publicului din octombrie până în martie. Găzduiește și alte tipuri de competiții cum ar fi: gale de box, taekwondo, concursuri de dans, patinaj artistic, meciuri de hochei.

 • -   Plaja Valurile Dunării- Situată în sud-vestul orașului, aceasta are în administrare de la A.D.P. 2 piscine mari, 3 piscine mici pentru copii fiecare cu câte un topogan, plaja, restaurantele și zonă de dușuri.

 • -   Plaja Brateș - Plajă privată, pe malul stâng al Lacului Brateș, mai mică decât Valurile Dunării, intrarea este mai scumpă decât la Valurile Dunării, dar nisipul este mai curat. Exact prin fața intrării pe plajă trece linia de cale ferată ce leagă Galațiul cu Bereștiul și Bârladul.

 • -   Lacul Vânători - Aflat în extremitatea de nord-est a municipiului Galați, pe o suprafață de 28 de hectare. Cuprinde un lac natural de 11 ha, un versant de 10 ha de pădure de salcâm și un versant de 8 ha parțial amenajat pentru agrement și supus unui plan intensiv de modernizare și reamenajare.

 • -   Complexul de agrement Priza Dunării - Situat la ieșirea din Galați, pe drumul spre Brăila, cuprinde trei piscine, căsuțe, locuri de camping și un restaurant. Pe o porțiune a complexului se află un club occidental ce are ca dotări o piscină, restaurant, bar și cafenea.

 • -   Complexul de agrement Viva - Aflat în Bariera Traian, cel mai nou complex de agrement din Galați, care dispune de sală de forță, piscine, săli de jocuri, etc.

Ca cerință actuală realizarea acestor evenimente culturale se explică prin contribuția importantă pe care o au rezultatele implementării acestora la:

 • -  creșterea vizibilității pe plan intern și internațional a Municipiului Galați;

 • -  atragerea turiștilor la vizitarea Municipiului Galați;

 • -  introducerea Municipiului Galați în circuitul turistic;

 • -   creșterea disponibilității turiștilor de a reveni în zonă, datorită ofertei diversificate de evenimente.

Realizarea acestor evenimente culturale se explică prin contribuția importantă pe care o au rezultatele implementării acestora la:

 • -  crearea și păstrarea Municipiului Galați ca obiectiv cultural, turistic și istoric, concomitent cu crearea și păstrarea locurilor de muncă;

 • -  impactul pozitiv asupra dezvoltării economice a orașului ca urmare a creșterii numărului de turiști ;

 • -  conservarea și punerea în valoare a obiectivelor culturale, istorice și turistice ;

 • -  protejarea identității culturale și istorice a Municipiului Galați;

 • -  educarea cetățenilor, în special a tinerilor, în spiritul dezvoltării bagajului lor cultural și economic;

 • -  protejarea și dezvoltarea economică durabilă a Municipiului Galați, având în vedere că

Municipiul Galați este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre-Main-Rin.

În plus, Municipiul Galați dispune de numeroase unități de cazare (hoteluri și pensiuni) care pot face față cu succes fluxului de turiști. Cele mai cunoscute și importante unități de cazare sunt:

Hotel Galmondo                                     Hotel Vega

Hotel Galați                                           Hotel Dunărea

Hotel Magnus                                         Hotel Faleza

Hotel Viva                                            Regim Hotelier Galați

În concluzie, prin organizarea acestor evenimente, împreuna cu o susținută propaganda de publicitate, aceste evenimente pot deveni celebre la scară națională și chiar internațională, atragând asfel, în fiecare an, un număr mare de turiști, ceea ce va genera, pe termen lung, creșterea volumului investițiilor la nivel local și, implicit creșterea taxelor și impozitelor achitate către bugetul de stat/local.

 • II. CONSIDERAȚII GENERALE

Organizarea evenimentului se dorește a fi un instrument cu impact puternic național pentru promovarea produsului cultural oferit de Municipiul Galati turiștilor. Acest megaeveniment va urma coordonatele unei regii complexe în care trecutul si prezentul împreuna cu elementele decorative, interactiunea cu publicul, invitatii evenimentului, locațiile în care se vor desfășura se împletesc coerent pentru a transmite informații și pentru a stârni în același timp curiozitatea/interesul vizitatorului.

Locații: Str. Domnească - Alee pietonală, Stadionul Dunărea, Str. Domneasca, Casa de Cultură a Sindicatelor, Teatrul Dramatic "Fani Tardini", Teatrul Muzical "Nae Leonard", Biblioteca "V. A. Urechia"

Participanți la evenimente: cetățenii Municipiului Galați, turiști din zone limitrofe și din țară.

Nr. total de participanți: aprox. 500.000.

Perioada: 30 noiembrie 2012 - 31 decembrie 2012.

În principal, prestatorul va organiza și implementa, pe perioada desfășurării evenimentelor următoarele servicii:

 • -   organizarea de expoziții în aer liber cu diverse tematici (expoziții de fotografie, pictură, produse tradiționale, ale meșterilor populari etc.);

 • -   organizarea de manifestații artistice ce au ca element principal muzica, dansul, reprezentații diverse (scenete de teatru, poezie, acrobații etc. );

 • -   prepararare/expunere/prezentare cu degustare de mâncare și băuturi tradiționale pentru vizitatorii evenimentului;

 • -   focuri de artificii și jocuri de lasere;

 • -   workshop-uri/conferințe/gale/ simpozioane/ ateliere pentru copii/adulți /pensionari cu diverse tematici ( sănătate, drepturile omului);

 • -   diverse servicii recreative, culturale si sportive.

IMORTANT!

Specificațiile tehnice și dotările pentru scenele pe care se vor ține momentele artistice descrise mai jos (concerte/spectacole) vor fi stabilite de către prestator. Prestatorul va stabili și va asigura specificațiile tehnice și dotările necesare scenelor, în funcție de caz, astfel încât momentele artistice să fie susținute în condiții de calitate și siguranță maximă. La amplasarea scenei/scenelor, după caz, se va avea în vedere asigurarea stabilității terenului, cât și poziționarea ei corectă în relație cu accesele și căile de evacuare.

Deasemenea în procesul de montat/demontat și în exploatare, se va respecta legislația în domeniu la data respectivă.

Structura scenei va fi în masură să asigure rigiditatea și stabilitatea necesară desfășurării în bune condiții a tuturor reprezentațiilor artistice pe perioada evenimentului.

 • III. DESCRIEREA SERVICIILOR/CALENDAR/

A. REALIZARE ELEMENTE DECORATIVE PE TOATĂ PERIOADA EVENIMENTULUI:

 • 1. Butaforie fațade clădiri de epocă

Specificații / cerințe:

În dorința de a evoca importanța istorică a Galațiului din perioada sa înfloritoare, în cadrul acestui eveniment, se dorește și amplasarea unor decoruri urbane sub formă de butaforii care vor reproduce fațade ale unor clădiri reprezentative din Galați, îndeosebi dintre cele dispărute.

Amplasament: Aceste decoruri se vor amplasa pe latura dinspre Strada Stadionului a spațiului pietonal destinat organizării evenimentului, între sala Polivalentă și terenul pe care se afla amplasat McDonald's, precum si pe latura dinspre McDonald's, avand astfel și rol de împrejmuire și de delimitare a spațiului destinat evenimentelor, precum și de marcare și semnalare a acestui spațiu dinspre stradă.

Amplasarea acestor decoruri urbane se va face atât în scopul revitalizării imaginii de amsamblu a spațiului pietonal, cât și cu scop educativ-informațional, fațadele reproduse fiind selecționate astfel încât să redea o imagine cât mai autentică asupra vechiului Galați, de dinainte de bombardamentele din al 2-lea Război Mondial, precum și asupra importanței economice și sociale a acestui oraș.

Prin crearea acestui decor se urmărește crearea unui pol de atracție și interes pentru galăteni și vizitatori care să amintească de vechiul centru istoric al Galațiului, care avea clădiri cu regim de înălțime p+1/p+2, cu parter comercial, imagine ce a fost distrusă atat de bombardamentele din al 2-lea Război Mondial, dar și în perioada comunistă prin demolări masive.

În spiritul reproducerii imaginii de odinioară și a realizării unor decoruri cât mai apropiate de compozițiile originare ale fațadelor selecționate se vor folosi materiale și culori ce nu vor afecta negativ estetica spațiului urban.

Se va marca accesul din stradă Stadionului spre Stadionul Dunărea și spre Sala Polivalentă, pe toata lungimea piațetei în trepte (42 m). Accesul va fi realizat în stil portic și va fi marcat în suscesiunea de fațade istorice printr-un decros (retragere fată de aliniamentul fațadelor). Se va realiza și un al doilea acces, de tip gang, la intersecția celor două laturi pe care se amplasează butaforia.

Fronturile realizate pe cele doua laturi ale spațiului pietonal vor fi discontinue, pentru a putea evidenția fiecare din fațadele reproduse. Spațiile dintre fațade se vor trata ca și împrejmuire opacă cu inaltimea maxima de 2.5m, respectând carcterul istoric și expresia stilistică a fațadelor.

Pentru a pune în valoare acest spațiu urban revitalizat, fațadele se vor ilumina arhitectural cu corpuri de iluminat tip proiector cu halogen amplasate lo o înălțime minimă de 4m, iar vegetația existentă va fi toaletată.

Regim de înălțime:

 • -   Fațade clădiri istorice - Hmax 8.00 m [42% din lungimea totală]

 • -   Accente pe clădiri - Hmax- 12.00m [ 1% din lungimea totală]

 • -  Acces - Hmax - 5.00m [ 23% din lungimea totală]

 • -   Gard - Hmax - 2.50 m [34% din lungimea totală]

Structura:

 • -   structura de rezistență din elemente metalice, tip EUROPROFIL, în sistem cadre cu contravântuiri din profile rectangulare;

 • -   racordul între fundație și europrofile va fi realizat prin intermediul unei “plăci de baza” ancorată în fundație cu prinderi mecanice tip “bulon” - tijă metalică prevazută cu filet;

 • -   închiderile exterioare se vor realiza pe ambele fețe, din plăci lemnoase placate cu polistiren expandat (ce va constitui suportul pentru finisaj);

 • -   finisajele și elementele decorative se vor realiza pe ambele fețe și vor fi din materiale durabile;

 • -   ușile și ferestrele vor avea caracter decorativ și vor fi realizate cu tâmplărie din lemn;

 • -   soluțiile adoptate la proiectarea instalațiilor electrice vor corespunde prescripțiilor din normativul I7/02, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere a materialelor și aparatajelor propuse.

Termen limită finalizare/recepție: 29.10.2012

 • 2. Spațiu expozițional în aer liber „Labirintul Cultural”

Specificații/cerințe:

Este conceput ca un spațiu expozițional, pentru organizarea de expoziții în aer liber și diverse activități culturale ce se vor desfășura pe întreaga perioadă a derularii evenimentului.

Amplasament: oraș Galați, platoul “Casei de Cultură a Sindicatelor din Galați”, la intersecția Bulevardului Brăilei cu bulevardul George Coșbuc.

Situația existentă:

Parcare publică- platoul “Casei de Cultura a Sindicatelor din Galati”

Având în vedere organizarea evenimentului „ Să (re) descoperim Galațiul”, in perioada 30.10.2012-31.12.2012, propun crearea, pe platoul “Casei de Cultura a Sindicatelor din Galati”, a unui muzeu temporar (-500 mp), spațiu expozițional inedit, sub forma unui Labirint denumit “Labirintul Cultural” care va avea 4 zone de activități.

Labirintul Cultural, astfel creat, va avea ca principal scop pe de o parte promovarea patrimoniului cultural local și național și, pe de altă parte, promovarea instituțiilor muzeale locale (și naționale) ca repere culturale pe harta turistică a României.

Zona 1 - acces - va beneficia de 1 acces principal și 2 căi de evacuare.

Zona 2 - zona info- La intrarea în labirint va fi amenajată o zonă de informare pentru public care va prezenta harta labirintului, informații despre vizitare, explicarea simbolurilor folosite pentru semnalizarea zonelor. Tot în aceasta zona vor putea fi amplasate echipamente multimedia pentru informarea publicului. Zona de informare se va întinde pe o suprafață de minim 30 mp.

Zona 3 - expoziții- Traseul spațiului labirintului și structura specifică unui labirint devin suport pentru prezentarea unor trasee narative, cuprinzând reprezentări (printuri) ale celor mai importante piese din patrimoniul cultural, teme inedite sau selecții ale patrimoniului cultural național. Pe suprafața Labirintului se vor crea 3 zone pentru expoziții în care se vor insera imagini grafice, printuri și informații, creându-se un dialog între expozițiile temporare, acesta având 260m liniari, cu o înălțime de 2.20 m creând o suprafață utilă de 1000mp

Zona 5 - zona centrală - pe traseul creat va exista o zonă de relaxare de aproximativ 140 mp, cu un podium (pentru audiții de muzică de cameră, mini concerte) sistem sonorizare, publicul fiind invitat să se odihnească pe decoruri tip mobilier urban. În această zonă se va semnaliza o zona de activități pentru copii (pictura pe perete , tabără de creație.

Labirintul va fi prevăzut cu sistem de signalisitică folosind diferența cromatică pentru domeniile prezentate: (Artă, Etnografie, Știință și Tehnică, Știinte Naturale, etc), semnalizarea direcției narative a traseelor, semnalizarea spațiilor adiționale (multimedia, expoziții temporare, etc), precum și ieșirea cea mai apropiată.

La ieșirea din labirint va exista o suprafață de aprox 3m L x 2,2 h unde publicul va fi invitat să îsi lase impresiile direct pe perete.

B. ORGANIZARE ȘI IMPLEMENTARE EVENIMENTE:

1. Evenimentul „Ziua Galațiului „

Data: 30.11.2012

Locații: Primăria municipiului Galați, Strada Domnească, Stadion Dunărea, Catedrala Arhiepiscopală și bisericile din municipiul Galați

Servicii - specificații/cerințe :

 • -  Ședința festivă a Consiliului Local Galați (participă: primari din localitățile înfrățite, reprezentanți ai țărilor care au avut consulate la Galați, riverani ai Dunării, reprezentanți ai minorităților, parlamentari, reprezentanți ai cultelor. Ședința va avea loc în Sala de Festivități a Primăriei Municipiului Galați. Bufet suedez (cafea, apă, sucuri, cu gustare pentru 50 persoane;

 • -  Promenada în costume de epocă - 15 actori/studenți la actorie îmbrăcați în costume de epocă - traseu: Primărie - Str. Domnească - Elice;

 • -  Parada de păpuși gigant - 10 acrobați, pe picioroange, costumați în păpuși - traseu: Primărie - Str. Domnească - Elice.

 • -  Recepție oficială ( cafea, mâncare și un concert de muzică/concert de cameră ce se va ține în timpul recepției);

 • -  Megaconcet/prezentatori (2 ore) - va fi susținut de 1 artist sau formație românească consacrat/ă și 1 artist sau formație străin/ă consacrat/ă. Scenă, dotări, servicii la scena pentru megaconcert. Concertul va fi prezentat de 2 prezentatori.

 • -  Foc de artificii (5 min).

 • -  Promovare eveniment și obiectivele culturale, istorice din Galați;

Program:

Ora 9.00 : Sfânta Liturghie închinată Sf. Apostol Andrei - ocrotitorul orașului Galați și a întregului neam românesc

Ora 14.00 :      Ședința festivă a Consiliului Local Galați

(participă: primari din localitățile înfrățite, reprezentanți ai țărilor care au avut consulate la Galați, riverani ai Dunării, reprezentanți ai minorităților, parlamentari, reprezentanți ai cultelor. Bufet suedez pentru participanți.

Ora 17.00:       Deschiderea oficială a Zilelor Galațiului

 • -   promenadă cu costume de epocă

 • -   fanfara ( asigurata de Primărie)

Ora 18.00:       Inaugurare butaforie + Recepție oficială

Ora 19.00:       Megaconcert (la Stadion)

Ora 23.00:       Foc de artificii ( 5 min)

 • 2. Ziua Națională a României

Data: 01.12.2012

Locație : Catedrala Arhiepiscopală și bisericile din municipiul Galați, Alee pietonală „P” -uri, Strada Navelor

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Spectacol muzical folcloric ( 4 ore) cu formații ale românilor din afara României (la Fântâna Arteziană "Femeia pe Valuri") - vor participa minim 5 ansambluri/ artiști din afara României; 2 prezentatori;

 • -  Megaconcert folcloric (2 ore) cu formații din România (la Elice) - vor participa 5 artiști și o formație de muzică populară din România; 1 prezentator .

 • -  2 scene, dotări scene, servicii la scenă;

 • -  Promovare eveniment și obiectivele culturale, istorice din Galați;

Program:

Ora 10.00:   Slujbă de TE-DEUM, cu prilejul Zilei Naționale a României

Ora 14.00: Inaugurare „Labirint”

Ora 15.00:      Spectacole folclorice cu formații ale românilor din afara României

(la Fântâna Arteziană "Femeia pe Valuri") - 4 ore

Ora 19.00:      Megaconcert folcloric din România (la Elice) - 2 ore

Parteneri locali vor fi: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Universitatea "Dunărea de Jos", Biblioteca „V.A. Urechia”

 • 3. Concert de muzică medievală și veche românească

Data: 02.12.2012

Locație: (o sală de la Casa de Cultură a Sindicatelor, Teatrul Dramatic "Fani Tardini", etc. ) - 2 ore

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Concert de muzică medievală și veche - 3 formații cunoscute de profil din România;

 • -  Concertul va fi organizat într-o sala din locațiile sus numite. Capacitate sală: minim 300 de locuri;

 • -  Durată concert - 2 ore;

 • -  Prezentatori concert - 2;

 • -  Dotări necesare susținere concert (scenă, dotări, servicii la scenă);

Program:

Ora 19.00- 21:00:        Concert de muzică medievală și veche românească ( în sala

de la Teatrul Muzical, Teatrul Dramatic etc.) - 2 ore)

 • 4. Simpozionul Al. I. Cuza

Data: 03.12.2012

Locație: ( Teatrul Dramatic, Biblioteca „V. A. Urechia” sau altă sală)

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Simpozionul va avea ca figură centrală personalitatea lui Al. I. Cuza și relațiile sale cu Galațiul. A fost aleasă data de 3 decembrie, deoarece în această zi, în anul 1861, cu prilejul deschiderii Camerelor, Cuza anunță recunoașterea Unirii de către puterile garante și Imperiul Otoman;

 • -  Amenajare sală capacitate sala, capacitate 35 persoane. Dotări sală- ecran de proiectie, videoproiector, flipchart, acces la internet; Posibilitate conectare echipamente IT la reteaua de curent electric. Prestatorul va asigura și instalarea acestor echipamente precum și operarea lor prin personalul propriu.

 • -  Prelegeri susținute de 5 lectori/conferențiari despre viața și activitatea lui Al. Ioan Cuza -amprenta lăsată asupra Galațiului; Durată simpozion - 2 ore.

 • -  Bufet suedez (cafea, apa, sucuri, cu gustare pentru 35 pers);

 • -  Promovare eveniment și obiective culturale, istorice din Galați;

Parteneri: Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Biblioteca „V. A. Urechia”, Direcția de Cultură și Culte, Muzeul de Istorie

Participanți: 35 persoane ( 30 de participanți si 5 lectori/conferențiari)

Program:

Ora 12:00:      Simpozion dedicat lui Al. Ioan Cuza - 2 ore

Ora 14:00:      Bufet suedez pentru participanți - încheierea simpozionului, participanții vor discuta între ei și

vor schimba impresii;

 • 5. Expoziție de carte veche și de patrimoniu

Data: 04.12.2012 - 17.12.2012

Locație: Casa de Cultură a Sindicatelor

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Amenajare expoziție. Capacitate: minim 50 de vizitatori în același timp;

 • -  Perioada: 14 zile, începând cu data de 04.12.2012;

 • -  Ghizi /prezentatori expoziție pentru vizitatori, din care unul vorbitor de limba engleză

 • -   ( 14 zile);

 • -  Pază: 1 post/zi , 24 ore din 24 (14 zile);

Program:

 • -  Vernisarea expoziției: 04.12.2012, ora 14:30 ;

 • -  Program zilnic de vizitare: 10:00-16:00

 • 6. Expoziție de numismatică ( monezi)

Data: 05.12.2012 - 18.12.2012

Locație: Platou Casa de Cultură a Sindicatelor

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Amenajare expoziție. Capacitate - minim 50 de vizitatori în același timp

 • -  Perioada: 14 zile începând cu data de 05.12.2012.

 • -  Ghizi /prezentatori expoziție pentru vizitatori, din care unul vorbitor de limba engleză ( 14 zile);

 • -  Pază: 1 post/zi , 24 ore din 24 (14 zile)

Program:

 • -  Vernisarea expoziției: 05.12.2012, ora 14:30 ;

 • -  Program zilnic de vizitare: 10:00 -16:00.

 • 7. Concert de muzică populară

Data: 06.12.2012

Locație: ( Zona Elice ) - 2 ore

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Concert de muzica populară susținut de către artiști și formații românești ( 5 artiști, 1 formație);

 • -  Scena: dotări scenă, servicii la scenă;

 • -  Durată concert 2 ore.

 • -  2 prezentatori concert .

 • -   Promovare eveniment, obiective (culturale, istorice) din Galați;

Program:

Ora 19.00-21:00: Concert de muzică populară susținut de către artiști și formații românești ( 5 artiști, 1 formație).

 • 8. Concert de muzică ușoară românească

Data: 07.12.2012

Locație: ( la Elice )

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Concert de muzică ușoară în care vor concerta 5 artiști sau formații românești de muzică ușoară. Durată concert - 2 ore.

 • -  Scenă, dotări scenă, servicii la scenă;

 • -  2 prezentatori;

 • -   Promovare eveniment, obiective (culturale, istorice) din Galați;

Program:

Ora 19.00- 21:00 :        Muzică ușoară românească artiști consacrați

(la Elice) - 2 ore.

 • 9. Academia Pensionarilor

Data: 05.12.2012

 • 12.12.2012

 • 19.12.2012

Locație: Teatrul Muzical "Nae Leonard" sau Universitatea "Dunărea de Jos".

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Evenimentul se dorește a fi o inițiativă adresată pensionarilor - pe o perioada de 3 zile - sub forma unor cursuri, workshop-uri, seminarii, pe diverse teme de interes general.

 • -  Prelegeri susținute de 6 lectori/conferențiari despre artă, istorie, gastronomie, nutriție, geriatrie și medicină naturistă ( 2 lectori/conferențiari/zi)

 • -  Amenajare 1 sală, capacitate minim 100 persoane/zi. Dotări sală - ecran de proiecție, videoproiector, flipchart, acces la internet, posibilitate conectare echipamente IT la rețeaua de curent electric. Prestatorul va asigura și instalarea acestor echipamente precum și operarea lor prin personalul propriu.

 • -  Se va asigura 1 (pauza) de cafea/zi în intervalul orar de desfășurare a seminarului/conferinței. Pauza de cafea va cuprinde ceai, cafea, lapte pentru cafea, apa plată și minerală, fructe 100 pers.

 • -  La finalul fiecărei zile se va asigura 1 masă (bufet suedez) 100 persoane;

 • -  Promovare eveniment, obiective (culturale, istorice) din Galați;

Program:

Ziua 1- 05.12.2012 - Conferința despre arta si istorie

10:00- 12:00- conferința/curs de artă, prelegere 2 lectori/conferențiari 12:00-12:30 - pauză de cafea

12:30- 14:30- conferința/curs de istorie Prelegere 2 lectori/conferențiari

14:30-15: 30 - masa - bufet suedez, concluzii, închiderea conferinței .

Ziua 2- 12.12.2012 - Conferința despre nutriție și gastronomie

10:00- 12:00- conferință/curs de nutriție și gastronomie . Prelegere 2 lectori/conferențiari

12:00-12:30 - pauză de cafea

12:30- 14:30- conferință/curs de istorie, prelegere 2 lectori/conferențiari

14:30-15: 30 - masă - bufet suedez, concluzii, închiderea conferinței .

Ziua 3- 19.12.2012 - Conferința despre geriatrie și medicină naturistă.

10:00- 12:00- conferința/curs de geriatrie, prelegere 2 lectori/conferențiari

12:00-12:30 - pauza de cafea

12:30- 14:30- conferința/curs de istorie. Prelegere 2 lectori/conferențiari

14:30-15: 30 - masă - bufet suedez, concluzii, închiderea conferinței .

 • 10. Simpozion despre drepturile omului

Data: 10.12.2012

Locație: Teatrul Dramatic "Fani Tardini" sau altă locație.

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Simpozionul va fi organizat cu ocazia zilei internaționale a drepturilor omului.

 • -  5 lectori ce vor ține prelegeri despre drepturile omului, vor răspunde la întrebările puse de participanți;

 • -  Amenajare sală, capacitate minim 30 persoane;

 • -  Dotări sală - ecran de proiecție, videoproiector, flipchart, acces la internet; Posibilitate conectare echipamente IT la rețeaua de curent electric. Prestatorul va asigura și instalarea acestor echipamente precum și operarea lor prin personalul propriu.

 • -  Se va asigura 1 (pauză) de cafea/zi în intervalul orar de desfășurare a seminarului/conferinței. Pauza de cafea va cuprinde ceai, cafea, lapte pentru cafea, apă plată și minerală, fructe 30 pers.

 • -  La finalul simpozionului se va asigura o masă ( bufet suedez ) pentru 30 persoane;

 • -  Promovare eveniment, obiective (culturale, istorice) din Galați;

Program: Ora: 14 -16

 • 11. Festivalul internațional de poezie „Marea Doamnă Dunărea”

Data: se va desfășura în perioada 11-14 decembrie 2012.

Locație: Sala Casei de Cultură a Sindicatelor, Centrul Cultural "Dunărea de Jos", 2-3 locații alese de comun acord. Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Festivalul își propune valorificarea lirică a spațiului danubian și promovarea unui dialog inter-poetic, care să contribuie la depășirea granițelor lingvistice și culturale, precum și să sublinieze importanța Dunării ca factor unificator și motor al schimburilor între civilizații.

 • -  Vor participa: 20 invitați străini + 30 invitați din România. Total 50 persoane. Scriitori si oameni de cultura din tarile (Ucraina, Bulgaria, Serbia, Croația, Ungaria, Germania, Austria, Slovacia).

 • -  Se va amenaja o sală pentru susținerea festivalului. Capacitate: 50 de persoane.

 • -  Se va amenaja un spațiu expozițional pentru expunerea cărților.

 • -  Pe parcursul celor 4 zile vor avea loc o conferință de presă de deschidere, colocvii de poezie, lansări de carte, proiecții de filme, ateliere de poezie, târg de carte, performance, expoziții de fotografii;

În ultima zi se va organiza un concert de jazz si poezie, susținute de un poet roman și un muzician de jazz consacrat.

Promovare eveniment, obiective (culturale, istorice) din Galați;

Program:

11.12.2012

-  17:00 - 17:30:

Deschiderea oficială, conferința de presă

- 17:30- 21:00:

Discuții despre de poezie

12.12.2012

-   16:00 - 17:00:

Lansarea cărților și târgul de carte, discuții despre de poezie/cărți cu vizitatorii, expoziție de cărți;

-   17:00 - 19:00:

Colocvii și ateliere de poezie

13.12.2012

- 14:00 - 18:00:

Expoziție de carte, proiecții de filme, expoziției de fotografie;

14.12.2012

-   17:00 - 19:00

Închiderea cu un mini-concert de jazz și recital de poezie, susținute de

un muzician de jazz consacrat și de un poet, români.

Parteneri locali vor fi: Biblioteca „V.A. Urechea”, Centrul Cultural "Dunărea de Jos", revistele Dunărea de Jos și Porto Franco, cenaclurile literare „Clubul critic Oblio”, „Noduri și semne”, „Anton Holban”, Societatea Scriitorilor „C. Negri”.

 • 12. Turneu de box „Lucian Bute”

Data: se va desfășura în perioada 14-16 decembrie.

Locație: Sala Sporturilor.

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Amenjare sală unde se va desfășura turneul; capacitate sala minim 200 persoane.

 • -  Mini concert de muzică pur rock sau jazz;

 • -  2 hostese;

 • -   1 prezentator .

Program:

 • 14 decembrie

ora 15.30:16:00 conferință de presă de deschidere,

ora 16.00- 18:00: deschiderea oficială, defilarea sportivilor, mini-concert, Gala I.

 • 15 decembrie

ora 10.00:       Gala II.

 • 16 decembrie

ora 10.00:       Gala III. + premierea finală, închiderea, mini-concert.

Participanți estimativi: 40 ( boxor-i)

 • 13. Festivalul de folk „Decembre”

Data: Evenimentul se va desfășura în zilele de 15-16 decembrie.

Locația: la Elice

Servicii - specificații/cerințe:

- Concert de primă clasa, unde vor presta artiști consacrați ale scenei folk românești.

 • -   Spectacolele vor începe în fiecare zi de la ora 19.00 pe scena de la Elice și în cadrul fiecărui concert vor evolua 1 zi minim 4 artiști consacrați români, 2 zile - minim 1 artist străin de folk.

 • -   2 prezentatori.

 • -   Scenă, dotări scena, servicii tehnice la scenă;

 • -  Promovare eveniment și obiectivele culturale, istorice din Galați;

Program: Ziua 1 - Ora 19.00: 21:00 ( 2 ore) Ziua 2 - Ora 19.00: 21:00 ( 2 ore)

 • 14. Conferința despre sănătate

Data: 17.12. 2012,

 • 19.12.2012

Locație: Teatrul Dramatic "Fani Tardini" sau altă locație

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  4 lectori ce vor susține prelegeri despre sănătatea omului vor răspunde la întrebările puse de participanți;

 • -  Amenajare sală, capacitate minim 50 persoane;

 • -  Dotări sală - ecran de proiecție, videoproiector, flipchart, acces la internet; Posibilitate conectare echipamente IT la rețeaua de curent electric. Prestatorul va asigura și instalarea acestor echipamente precum și operarea lor prin personalul propriu.

 • -  Se va asigura 1 (pauza) de cafea/zi in intervalul orar de desfășurare a conferinței. Pauza de cafea va cuprinde ceai, cafea, lapte pentru cafea, apa plată și minerală, fructe 50 pers/zi.

 • -  La finalul conferinței se va asigura o masă ( bufet suedez ) pentru 50 persoane/zi;

 • -  Promovare eveniment, obiective (culturale, istorice) din Galați;

Program

17.12. 2012, ora 14 - 2 ore ( sala, capac. Min. 200)

19.12.2012, ora 14 - 2 ore ( sala, capac. Min. 200)

Participanți: 30 persoane/zi

Parteneri: Universitatea "Dunărea de Jos", spitale, licee

 • 15. Multi Fest - (Festivalul Minorităților Naționale)

Data: 18.12.2012

Locație: Str. Domnească, La Elice, Aleea de la „P”uri

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Festivalul se va desfășura în ziua de 18 decembrie 2012 cu prilejul zilei internaționale a minorităților.

 • -  Parada de costume costumelor naționale ale minorităților pe un traseu prestabilit

(de ex. Str. Domnească - Str. Brăilei)

 • -  Organizare și amenajare „Aleea Minorităților” (corturi cu expoziții culinare, workshop-uri despre meșteșugurile tradiționale ale minorităților, standuri cu publicații, etc.);

 • -  Lansări de carte și difuzare de filme documentare sau teatru experimental în limba minorităților;

 • -  Gala Minorităților Naționale (spectacole folclorice de obiceiuri și tradiții) - Strada Domnească de la „P”-uri până la Romarta;

 • -  Concert extraordinar cu artiști consacrați din afara României ( (Belgrad - Serbia sau Budapesta, Ungaria) - la Elice - 2 ore;

 • -  Gala Minorităților Naționale (spectacole folclorice de obiceiuri și tradiții) - la Fântâna Arteziană "Femeia pe Valuri" - vor participa minim 10 ansambluri de la minorități (din Galați și din țară) - în total: 300 participanți; - 4 ore;

 • -  Promovare eveniment, obiective (culturale, istorice) din Galați;

Program:

Ora 10.00:

Conferință de presă de deschidere

Ora 11.00:

Parada costumelor naționale ale minorităților pe un traseu prestabilit

Ora 12.00:

Inaugurarea Aleii Minorităților (corturi cu expoziții culinare,

Workshop-uri despre meșteșugurile tradiționale ale minorităților, standuri cu publicații, etc.)

Ora 14.00:

Lansări de carte și difuzare de filme documentare sau teatru experimental în limba minorităților

Ora 16.00:

Gala Minorităților Naționale (spectacole folclorice de obiceiuri și tradiții) - la Fântâna Arteziană "Femeia pe Valuri" - 4 ore

Ora 19.00:

Concert extraordinar (Belgrad, Serbia) sau (Budapesta, Ungaria)- la Elice - 2 ore

 • 16. Ignatul — 24

Data: 20.12. 2012,

Locație: Strada Domnească

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Se va reproduce ritualul preparării produselor tradiționale din porc - se vor utiliza 5 porci (minim 60 kg/porc);

 • -  Ulterior se vor prepara și se vor împărți către vizitatori, jumări, cârnați, caltaboși, "pomana porcului", mămăliguță. Mâncarea va fi însoțită de băuturi tradiționale: țuică/palincă, vin roșu/alb.

 • -  Participanți: 3000 persoane;

 • -  10 bucătari îmbrăcați în costume tradiționale care se vor ocupa de prepararea produselor tradiționale;

 • -  3 măcelari profesioniști în tranșatul porcului.

Program: 14:00- 18:00;

 • 17. Împodobirea Pomului de Crăciun

Data: 20.12. 2012,

Locație: Strada Domnească

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Împodobirea Bradului de Crăciun împreună cu trecătorii, în special cu copiii;

 • -  4 persoane ( animatori/e ) care să atragă publicul să participe la împodobirea Bradului, în special copii. Persoanele vor fi costumate în haine specifice ( Moș si Crăciuniță, după caz)

 • -  Înălțime brad: minim 5 m

 • -  Ornamente brad (jucării, beteală, luminițe, etc.)-

 • -  Dulciuri pentru copiii care participă la împodobirea bradului, aprox. 100 de pachete cu dulciuri.

Program: 14:00- 19:00;

 • 18. Târg/expoziție de produse apicole

Data: 21.12. 2012, ora 11

Locație: Strada Domnească

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Amenajare spațiu de expunere și vizitare pentru minim1000 de persoane.

 • -  Căsuțe/module de expunere: pentru minim 10 apicultori /producători;

 • -  Vor participa apicultori din zonă sau/și din țară.

Program:

Ora 11:00 - 20:00

 • 19. Spectacol de sunet și lumină GalaTz de iarnă

Data: 28-30 dec. 2012 ( 3 zile)

Locație: la adresa a 6 obiective istorice din Galați ( monumente istorice)

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Derulare 3 zile.

 • -  Evenimentul are ca scop punerea în valoare a 6 obiective istorice în primele 2 zile ( 21 și 22 dec. 2012);

 • -  Spectacol - 17 performeri de lumină, sunet și laser ce vor tine spectacolele de punere în valoare a obiectivelor istorice; La aceasta acțiune iau parte persoane active în diferite domenii culturale: în primul rând muzicieni și "oameni de scenă" (sunet, lumini, etc.) dar și artiști multimedia, colaboratori în domenii conexe, producători de materiale AV ("content"), etc. Punerea în valoare a monumentelor istorice printr-un show multimedia ( audio, video, lasere și lumini inteligente).

 • -  Concert ( 3 formații românești de prima ligă și 3 formații locale sau zonale), rock, elctro, hip-hop, MC, DG, VJ. Laser show și pirotehnie (10 min) înalta și joasă (15 min)

Program 21-22 decembrie 2012 - spectacol de laser, sunet și lumini

Zilnic, pe parcursul celor 2 zile.

între 18:00-21:21:00

Program 23 decembrie 2012

Concert (3 formații românești de prima liga și 3 formații locale sau zonale), rock, elctro, hip-hop, MC, DG, VJ. Laser show si pirotehnie (10 min) înalta și joasă (15 min) .

Durată spectacol: 2 ore, între 18:00-21:21:00

 • 20. Expoziție de preparare și vânzare turtă dulce

Data: 23.12.2012

Locație: Strada Domnească

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Derulare 1 zi;

 • -  Demonstrație de preparare a turtei dulci. Se va prepara împreuna cu copiii.

 • -  Expunere cu vânzare pentru cele mai reușite turte dulci preparate de copii.

 • -  2 bucătari patiseri vor prepara turtele dulci pentru 400 de participanți la eveniment. De asemenea patiserii vor încuraja copii să prepare turtă dulce. Copii se vor juca, vor prepara turta dulce, o vor manca, dar vor încerca să și vândă trecătorilor/vizitatorilor; Se poate organiza o licitație cu strigare pentru vânzarea turtelor preparate de copii. Banii obținuți vor fi dați copiilor care au preparat turta vândută.

 • -  4 supraveghetoare pentru copii, astfel încât părinții să-și poată lăsa copii la locul desfășurării evenimentului. Supraveghetoarea va avea studii medii sau superioare, și experiență sau studii de specialitate în domeniul activităților cu copii. Se estimează că vor participa min. 40 de copii.

Program:

 • -  Ora 10 - 21 preparare - prezentare - degustare - expunere de turta dulce.

 • -  Cantitate de ingrediente pentru turtă dulce va fi calculată pentru 100 de participanți/copii.

 • -  Fiecare copil va prepara turtă dulci.

 • -  Bucătarii vor prepara turtă dulce pentru 400 persoane (participanți, spectatori la eveniment)

 • 21. Crăciunul Inimilor

Data: 24 decembrie 2012

Locație: Municipiul Galați

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  200 de colindători, îmbrăcați în costume populare/tradiționale vor colinda ( în grupuri de câte 10-12 persoane). Fiecare grup de colindători să aibă în componență atât femei, cât și bărbați;

 • -  Colindătorii vor umbla la colindat in instituțiile publice, grădinițele și școlile din Galați, Case de bătrâni și copii;

 • -  Programul de colinde nu va fi mai mic de 20 min. Se vor interpreta colinde tradiționale românești;

 • -  Cerințe colindători: costumați tradițional. Cheltuieli estimative:

Program: 24 decembrie 2012, începând cu ora 10:00, până la 20:00.

 • 22. Crăciunul-petrecere de Crăciun

Data: 25 decembrie 2012

Locație: Alee „p” uri

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Concert de colinde și cântece de stea la Fântâna Arteziană "Femeia pe Valuri"-  25

Decembrie. Concertul va fi susținut de către formații/artiști din România și din străinătate, astfel:

4 din România

2 din afară.

 • -  Durată concert: 2 ore;

 • -  Prezentatori 2 persoane;

 • -  Scenă, dotări scenă, servicii tehnice la scenă;

 • -  Promovare eveniment și obiectivele culturale, istorice din Galați;

Program:

Data: 25. 12.2012

Ora 19.00 21:00

 • 23. Concert de muzică clasică

Data: 26 decembrie 2012

Locație: Teatrul Muzical sau altă locație.

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Concert de muzică clasică cu o orchestră simfonică de renume internațional (la Teatrul Muzical). Durată concert - 2 ore.

 • -  Prin acest concert se dorește conectarea la evenimentele muzicale majore care se desfășoară în perioada sărbătorilor de Crăciun în marile orașe dunărene ( Belgrad, Viena, Budapesta, Novisad);

 • -  2 prezentatori;

 • -  Scenă, dotări scenă, servicii tehnice la scenă;

 • -  Promovare eveniment și obiective culturale, istorice din Galați;

Program:

Data: 26. 2.2012

Ora 18.00 - 20:00

 • 24. Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă

Data: 27 decembrie 2012

Locație: Strada Domneasca, Strada Brăilei,

Servicii - specificații/cerințe:

Program:

Ora 10.00:       Parada obiceiurilor pe un traseu prestabilit

(de ex. Str. Domnească - Str. Brăilei)

Ora 17.00:       Gala festivalului (spectacole folclorice de obiceiuri

și tradiții) - la Fântâna Arteziană "Femeia pe Valuri"

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Vor concerta 20 ansambluri (din județul Galați și din țară) - în total: 400 participanți Parteneri: Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Direcția pentru Cultură.

 • -  2 prezentatori;

 • -  Scenă, dotări scenă, servicii tehnice la scenă;

 • -  Promovare eveniment și obiectivele culturale, istorice din Galați;

 • 25. Festivalul de Arte Marțiale -

Data: evenimentul se va desfășura în zilele 28 - 29 decembrie.

Locație: Sala Sportului

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  demonstrații specifice fiecărui gen (diverse probe, spargeri, lupte demonstrative pe echipe etc.) pe întreaga perioada de desfășurare a evenimentului. Se vor invita aprox. 50 de participanți, practicieni ai sporturilor respective.

 • -  Vor fi invitați să participe minim 3 maeștri recunoscuți din domeniul artelor marțiale din țară sau străinătate.

 • -  Participanți estimativi: 100 persoane/zi ( participanți+ invitați)

 • -  Amenajare Sală: capacitate 100 persoane/zi.

 • -  Bufet suedez în fiecare zi pentru participanți ( 100 persoane);

Program:

Zilnic între orele

10.00-13.00 și 16.00-19.00

 • 26. Rock la Dunăre

Data: evenimentul se va desfășura în ziua de 29 decembrie

Locație: La Elice, „p” uri

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Concert susținut de 2-3 formații de rock românești de prima mărime și un supergrup străin( gen: Nazareth, Uriah Heep, Animals, Foreigner). Durata spectacol - 4 ore.

 • -  2 prezentatori;

 • -  Scenă, dotări scena, servicii tehnice la scenă;

 • -  Promovare eveniment și obiectivele culturale, istorice din Galați.

Program:

Evenimentul se va desfășura în ziua de 29 decembrie

orele 19.00 - 23.00

 • 27. Eveniment — Visul Toboșarului

Data: evenimentul se va desfășura în ziua de 30 decembrie

Locație: La Elice

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Concert dedicat muzicii de etno jazz fusion, pop rock, muzica brass bend, percuție. Vor participa 1 formație etno, 1 grup jazz fusion, 1 pop rock, 1 grup brass bend, 1 percuție combinată cu lasere inteligente și focuri de artificii.

 • -  Concertul se va încheia cu momentul „Visul toboșarului” (muzică, lasere inteligente și focuri de artificii).

 • -  Durată: 3 ore

 • -  2 prezentatori;

 • -  Scenă, dotări scenă, servicii tehnice la scenă;

 • -  Promovare eveniment și obiectivele culturale, istorice din Galați

Program:

30 decembrie,

19.00-22:00

 • 28. Simpozionul „Galați, port liber (porto-franco) ”

Data: 31 decembrie

Locație: Sala Casei de Cultură a Sindicatelor

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Participanți - 30 persoane;

 • -  5 lectori care să țină prelegeri - - 175 de ani de la declararea Galațiului oraș porto-franc.

 • -  Amenajare sală, capacitate minim 30 persoane;

 • -  Dotări sala - ecran de proiecție, videoproiector, flipchart, acces la internet; Posibilitate conectare echipamente IT la rețeaua de curent electric. Prestatorul va asigura și instalarea acestor echipamente precum și operarea lor prin personalul propriu.

 • -  Se va asigura 1 (pauza) de cafea/zi în intervalul orar de desfășurare a conferinței. Pauza de cafea va cuprinde ceai, cafea, lapte pentru cafea, apă plată și minerală, fructe 30 pers/zi.

 • -  La finalul conferinței se va asigura o masă ( bufet suedez ) pentru 30 persoane;

 • -  Promovare eveniment, obiective (culturale, istorice) din Galați;

Program:

Ora 10.00- 14:00

 • 29. Petrecerea de Revelion— 31 decembrie

Data: 30.12.2012

Locație: Platforma de la Stadion

Servicii - specificații/cerințe:

 • -  Megaconcert de Revelion (la Stadion) + Focuri de artificii;

 • -  Vor concerta: 4-5 artiști de muzică populară, o formație românească pop/rock și un supergrup străin pop/rock.

 • -  Durată: 5 ore

 • -  2 prezentatori;

 • -  Scenă, dotări scena, servicii tehnice la scenă;

 • -  Promovare eveniment si obiectivele culturale, istorice din Galați;

 • -  Focuri de artificii ( 5-10 min)

Program: Ora 20.00 - 01:00

4 artiști de primă mână- muzică populară ( 3 ore) ;

1 artist sau formație românească ( pop-rock dance) ( 1 oră)

1 artist sau formație străină consacrată ( 1 oră)

Președinte de ședință

Popa Florin