Hotărârea nr. 13/2012

Aprobarea costului mediu lunar de intretinere in Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati, pentru anul 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.13 din 31 01 2012

privind: aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, pentru anul 2012

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 12/17 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4858/16 01 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4860/16 01 2012, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.48/16 01 2012, a Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr.456/24 09 2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului Medico-Social Galati;

Având în vedere prevederile art.8, lit.”b” din Norme privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale, aprobate prin HG nr.412/2003;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.i, alin. 2, lit.”d” și alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, pentru anul 2012, în cuantum de 703 lei.

Art.2 - HCL nr.94/26 02 2009 privind aprobarea costului mediu lunar, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Galați și susținătorii legali ai acestora, se modifică și completează corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore