Hotărârea nr. 125/2012

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18.08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.125

din 18 10 2012

privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18 08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:147/24 07 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18 10 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.67 018/13 07 2012, a inițiatorului-

Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.67 020/13 07 2012, al Serviciului Evidenta Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 20 236/28 02 2012 a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”Galati;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18 08.2009, în sensul diminuării suprafețelor atribuite in folosinta gratuita Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati, cu: suprafata de 614,05 mp (suprafata de 46,13mp - tronson I parter, suprafata de 128,45 mp - tronson I etaj I, suprafata de 16,66 mp - tronson I etaj II, suprafata de 149,26 mp - tronson II etaj I, suprafata de 186,65 tronson III etaj I si suprafata de 86,90 mp -tronson III, etaj II, suprafete prevazute in anexa nr.1 si se suplimentează suprafetele atribuite in folosinta gratuita spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf Apostol Andrei, evidentiate in anexa nr.2, dupa cum urmeaza:

  • - suprafata exclusiva de 15.86 mp si suprafata comuna de 35.06 (conform schitei anexate) din spatiul medical amplasat la etajul Dispensarului comasat nr.4,5,15,29 situat in Galati, str.Gheorghe Asachi nr.11, ca urmare a incetarii contractului de concesiune incheiat intre Municipiul Galati si Dr. Tohanean Valcu Mariana .

  • - suprafata exclusiva de 18.32 mp si suprafata comuna de 33.57 mp (conform schitei anexate) din spatiul medical amplasat in Dispensarului comasat nr.7.8.24.32.33 situat in Galati, str. Brailei nr.236, parter bl.E6. ca urmare a incetarii contractului de concesiune incheiat intre Municipiul Galati si Dr. Neacsu Ioana Daniela.

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA 1

La HCL 125/18 10 2012

SUPRAFETELE CU CARE SE DIMINUEAZA SPATIILE ATRIBUITE IN FOLOSINTA GRATUITA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA “SF. APOSTOL ANDREI”

Nr.ctr.

Denumire unitate sanitara

TRONSON

Suprafata

Anexa

1.

Centru medical

(fost Centru de Dignostic si Tratament)

str.Eroilor nr.34,

TRONSON 1 - parter

Scom =46,13 mp

Anexa 1.1

2.

TRONSON 1- etaj I

Radiologie RX -camera 19

Hol RX -      - camera 20

Cult fiz medi - camera 21

Centr.tel.      - camera 22

Centr.tel      _ camera 23

Cardiologie _ camera 24

Interne       _ camera 25

Vestiar       _ camera 26

Masaj B.F.T.  _ camera 27

Sexc= 15.44 mp Sexc= 3.80 mp Sexc= 5.56 mp Sexc= 8.68 mp Sexc= 7.25 mp Sexc= 15.90 mp Sexc= 16.66 mp Sexc= 5.27 mp Sexc= 10.61mp

Stotal (exc și com)=128,45 mp

Anexa 1.2

Anexa 1.2

Anexa 1.2

Anexa 1.2

Anexa 1.2

Anexa 1.2

Anexa 1.2

Anexa 1.2

Anexa 1.2

3.

TRONSON 1- etaj 2

In cab.med DR.Ionescu

Afrodita

50% din supraf. Cab-camera 2

Sexc =16.66

Stotal exc =16,66mp

Anexa 1.3

4.

TRONSON 2- etaj 1

Sala asteptare - camera 2

Radiologie      - camera 3

Radioscopie    - camera 4

Developare      - camera 5

Ecografie         -camera 8

Filmoteca        - camera 9

Sexc= 5.95 mp

Sexc= 9.76 mp

Sexc= 42.40 mp

Srxc= 7.95 mp

Sexc= 15.68 mp

Sexc= 10.08 mp

Stotal (exc și com)=149,26 mp

Anexa 1.5

Anexa 1.5

Anexa 1.5

Anexa 1.5

Anexa 1.5

Anexa 1.5

5.

TRONSON 3- etaj 1

Stotal com=186,65 mp

6.

TRONSON 3- etaj 2

In cab.med DR.Belea Lucia

Toata supraf Cab -100% camera 18

camera 19

Sexc= 25.09 mp

Stotal (exc și com) =86,90 mp

Anexa 1.9

Președinte de ședință

Popa Florin

ANEXA 2

La HCL 125/18 10 2012

SUPRAFETELE CU CARE SE SUPLIMENTEAZA SPATIILE ATRIBUITE IN FOLOSINTA GRATUITA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA “SF. APOSTOL ANDREI”

Nr. ctr.

DENUMIRE

UNITATE SANITARA

CABINET MEDICAL TITULAR MEDIC

SUPRAFETELE cu care se dimineaza spatiile

1.

Dispensarul comasat

nr.4,5,15,29 str.Ghe.

Asachi nr.11

Cabinet medical ( contratura dr. Dumitrescu

Gabriela)

Jumatate din suprafata cabinetului -50%

Sexc= 15.86 mp

Scom= 35.06 mp

Anexa 2.1

2.

Dispensarul comasat

nr. 7,8,24,32,33 str. Brailei nr.236, bl.E6 parter

Cabinet medical ( contratura dr. Munteanu Mariana Alina) Jumatate din suprafata cabinetului -50%

Sexc= 18.32 mp

Scom= 33.57 mp

Anexa 2.2

Anexa 2.3

Președinte de ședință

Popa Florin