Hotărârea nr. 123/2012

Trecerea imobilului situat in incinta Centrului Medico-Social Pechea avand suprafa?a construita de 139,10 mp. si teren in suprafata totala de 1.350,00 mp. din domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati in domeniul public al jude?ului Galati si administrarea Consiliului Judetului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.123

din 18 10 2012

privind: trecerea imobilului situat în incinta Centrului Medico-Social Pechea având suprafața construită de 139,10 mp. și teren în suprafață totală de 1.350,00 mp. din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 144/16 10 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18 10 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 97 876/15 10 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 97 878/15 10 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului și Concesionări Bunuri Patrimoniale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1- Se aprobă trecerea imobilului situat în incinta Centrului Medico-Social Pechea având suprafața construită de 139,10 mp. și teren în suprafață totală de 1.350,00 mp. din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județului Galați, în vederea construirii unui sediu nou     substație de Ambulanță

Pechea.

Imobilul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei