Hotărârea nr. 122/2012

Preluarea din administrarea Centrului Medico-Social Pechea in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a unei parti din imobil cu suprafa?a construita de 139,10 mp, respectiv teren in suprafata totala de 1.350,00 mp si revocarea Hotararii Consiliului Local nr.109/17.03.2005, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.122

din 18 10 2012

privind: preluarea din administrarea Centrului Medico-Social Pechea în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a unei părți din imobil cu suprafața construită de 139,10 mp, respectiv teren în suprafață totală de 1.350,00 mp și revocarea Hotarârii Consiliului Local nr.109/17.03.2005, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 137/18 10 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18 10 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 97 868/15 10 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 97 870/15 10 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului și Concesionări Bunuri Patrimoniale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1- Se aprobă preluarea din administrarea Centrului Medico-Social Pechea în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a unei părți din imobil cu suprafața construită de 139,10 mp, respectiv teren în suprafață totală de 1.350,00 mp.

Imobilul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se revocă HCL nr.109/17 03 2005 referitoare la preluarea din administrarea Centrului Medico-Social Pechea în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați și atribuirea în folosință gratuită pe o durată de 2 ani, Serviciului de Ambulanță Pechea, care aparține de Serviciul de Ambulanță Județean Galați, a unei părți din imobilul din Pavilioanul Pediatrie în suprafață totală utilă de 29,58 mp și a trei garaje în suprafață totală utilă de 73,08 mp.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei