Hotărârea nr. 121/2012

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.121

din 18 10 2012

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2012

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 135/09 10 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18 10 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95 854/09 10 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 95 856/09 10 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 și art.49, alin. 4, 5 și 7 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere adresa nr. 45 643/18 09 2012 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă utilizarea fondului de rezervă în sumă de 408 mii lei pentru cheltuieli de personal.

Art. 2-(1) Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli de funcționare , pe anul 2012, prevăzut în anexele I, II, III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli de dezvoltare, pe anul 2012, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1) - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții, pe anul 2012, prevăzut în anexele I, II, III - sectiunea funcționare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții de dezvoltare, pe anul 2012, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă rectificarea bugetului din fonduri externe nerambursabile pe anul 2012, prevăzut în anexele I, II și III , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei