Hotărârea nr. 120/2012

Aprobarea realizarii Strategiei de producere a energiei termice in cogenerare din surse regenerabile si posibilitatea producerii de biogaz din surse regenerabile

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.120 din 18 10 2012

privind: aprobarea realizării Strategiei de producere a energiei termice în cogenerare din surse regenerabile și posibilitatea producerii de biogaz din surse regenerabile

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:136/10 10 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 18 10 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 99 830/18 10 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 99 832/18 10 2012, al Direcției de Programe și Proiecte Europene;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă realizarea Strategiei de producere a energiei termice în cogenerare din surse regenerabile: tratare termică a deșeurilor municipale solide, a biomasei, produse de biogaze.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei