Hotărârea nr. 119/2012

Suplimentarea sumei alocata de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire si reparare a Bisericii Sf. Ana

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.119

din 18 10 2012

privind: suplimentarea sumei alocată de la bugetul local în scopul continuării

lucrărilor de construire și reparare a Bisericii Sf. Ana

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 130/9 10 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18 10 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95 972/9 10 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 95 974/9 10 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 3, alin.2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobată de Legea nr.125/2002;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit. „d”, alin.6, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1- Se aprobă suplimentarea de la bugetul local, în scopul continuării lucrărilor de construire și reparare a Bisericii Sf. Ana, cu suma de 50 000 lei de la cap.67 02, “Cultură, recreere și religie”, Titlul 59 - Alte cheltuieli.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei