Hotărârea nr. 118/2012

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii in vederea cresterii performantelor energetice a unor blocuri de locuinte din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.118

din 18 10 2012

privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii în vederea creșterii performanțelor energetice a unor blocuri de locuințe din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:134/09 10 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 18 10 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95 694/09 10 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 95696/09 10 2012, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizele general pentru obiectivul de investiții „Creșterea performenței energetice a unor blocuri de locuințe din municipiul Galați”;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea creșterii performanțelor energetice a următoarelor blocuri de locuințe din municipiul Galați:

  • -  bloc C11, Constructorilor nr. 31;

  • -  bloc C12, Constructorilor nr. 33;

  • -  bloc D8, Siderurgistilor nr. 16;

  • -  bloc A7, Mihail Sadoveanu nr. 4;

  • -  bloc A21, Lebedei nr. 5;

  • -  bloc L, Lebedei nr. 3, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 118.doc

ANEXA

La HCL 118/18 10 2012

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Nr. asociației de propr.

Adresa

Bloc

Capacități

Valoarea investiției

Durata de execuție luni

Nr.

apartamente

Ac aria construită mp

Au aria utilă mp

TOTALA

mii lei

C+M

mii lei

0

1

2

4

5

6

7

8

1

257

Constructorilor nr. 31

C11

60

550,26

2.680,09

1.414,860

1.297,833

12

2

257

Constructorilor nr. 33

C12

60

550,26

2.680,09

1.411,596

1.294,811

12

3

257

Siderurgistilor nr. 16

D8

80

733,68

3.671,92

1.850,214

1.700,802

12

4

396

Mihail Sadoveanu nr. 4

A7

60

550,26

2.680,09

1.407,219

1.290,757

12

5

881

Lebedei nr. 5

A21

60

550,26

2.680,09

1.454,853

1.334,865

12

6

306

Lebedei nr. 3

L

100

1.688,79

4.208,55

2.391,612

2.177,021

9

Finanțarea lucrărilor se va face astfel: 60% fonduri europene, 40% cofinanțare, împărțite în funcție de veniturile nete ale proprietarilor și anume:

  • -   mai mult de jumătate din proprietari au venit mediu net pe membru de familie sub 150 euro - contribuția Asociației de proprietari va fi de 10% și a Consiliului Local de 30%

  • -   mai mult de jumătate din proprietari au venit mediu net pe membru de familie sub 350 euro - contribuția Asociației de proprietari va fi de 20% și a Consiliului Local de 20%

  • -   mai mult de jumătate din proprietari au venit mediu net pe membru de familie sub 500 euro - contribuția Asociației de proprietari va fi de 30% și a Consiliului Local de 10%

Președinte de ședință

Popa Florin

HCL 118.doc

HCL 118.doc