Hotărârea nr. 116/2012

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2012, pentru obiectivul "Reparatii capitale - spatiu liber parter si spatii comune, imobil str. Ana Ipatescu nr. 3, Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.116 din 18 10 2012

privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse

pentru anul 2012, pentru obiectivul „Reparații capitale - spațiu liber parter și spații comune, imobil str. Ana Ipătescu nr. 3, Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 133/09 10 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 18 10 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95 690/09 10 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 95 692/09 10 2012, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul general pentru obiectivul de investiții „ Reparații capitale -spațiu liber parter și spații comune, imobil str. Ana Ipătescu nr. 3, Galați”;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul „ Reparații capitale - spațiu liber parter și spații comune, imobil str. Ana Ipătescu nr. 3, Galați”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.116/18 10 2012

Reparații capitale - spațiu liber parter și spații comune, imobil str. Ana Ipătescu nr. 3, Galați

Pentru spațiul liber situat la parterul imobilului din strada Ana Ipătescu nr.3 sunt necesare următoarele lucrări:

 • - înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare;

 • - reparații tencuieli interioare și zugrăveli;

 • - refacere sobe teracotă

 • - reparații și înlocuiri la instalația electrică;

 • - contorizare energie electrică;

 • - reparații și înlocuiri pardoseli.

În teren s-a constatat necesitatea reparării spațiilor comune - casa scării și anume:

 • -  reparații tencuieli interioare și zugrăveli;

 • -  reparații și înlocuiri la tâmplăria exterioară;

 • -  reparații la fațadă, trotuare și platformă intrare.

De asemeni este necesară amenajarea a doua magazii de lemne.

Spațiul în discuție se compune din două camere astfel:

Camera de zi:     21,50 mp;

Dormitor (1):     16,00 mp;

Suprafete la casa scării, 16,00 mp - parter

16,00 mp - etajul I

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

Valoarea totală a lucrărilor din care lucrări de construcții-montaj:

Vi = 44.000,00 lei , 44.000,00 lei.


Durata de realizare (luni): 2 luni

Capacități:

Suprafața totală a spațiului de locuit:   St = 45,00 mp;

Suprafața utilă a spațiului de locuit :   Su = 37,50 mp;

Suprafața locuibilă a spațiului de locuit: Sl = 37,50 mp.

Suprafață părți comune:            Sparter = 16,00 mp ; Setaj I = 16,00 mp

Sursa de fionanțare: bugetul local

Devizul General al Lucrării

Cap. 1. Cheltuieli pt. obținere și amenajare teren: Nu este cazul.

Cap. 2. Cheltuieli pt. asigurarea utilităților:

 • - Rețea apă potabilă: Nu este cazul.

 • -  Rețea canalizare: Nu este cazul.

 • - Rețea gaze:      Nu este cazul.

 • - Rețea agent termic: Nu este cazul.

 • -  Racord electric (din firida de palier): 702,86 lei,

 • -  Rețea telefonizare: Nu este cazul.

Cap. 3. Cheltuieli de proiectare și asistență tehnică: 0 (Nu este cazul).

Cap. 4. Cheltuieli pt. obținere avize și acorduri: 0 (Nu este cazul).

Cap. 5. Cheltuieli pt. investia de bază: 43.297,14 lei, din care C + M:            43.297,14 lei.

Cap. 6. Alte cheltuieli: 0 (Nu este cazul).

Cap. 7. Cheltuieli pt. darea în exploatare: 0 (Nu este cazul).

TOTAL CHELTUIELI:            44.000,00 lei, din care

- lucrări de construcții-montaj (C + M): 44.000,00 lei

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință

Popa Florin