Hotărârea nr. 115/2012

Vanzarea terenului in suprafata de 600 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, liber de constructii, aferent imobilului din str. Brailei, nr. 204 si 204C, domnilor CUCU VASILE si CUCU COSTEL

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.115 din 18 10 2012

privind vânzarea terenului în suprafață de 600 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, aferent imobilului din str. Brăilei, nr. 204 și 204C, domnilor CUCU VASILE și CUCU COSTEL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:128/2 10 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18 10 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.92438/2 10 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.92 440/2 10 2012, al Serviciului Inchirieri, Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.471/9 11 2009 emis de Instituția Prefectului Județului Galați;

Având în vedere Raportul de evaluare al terenului;

Având în vedere prevederile cap.I.2, alin.2 din HCL nr.207/2010 privind aprobarea

Regulamentului privind vânzarea terenurilor proprietatea privată a municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123, alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă vânzarea, terenului în suprafață de 600 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, situat în str. Brăilei, nr. 204 și nr.204C, modalitate prin care se corectează suprafața de 548 mp stabilită prin HCL nr.468/24 11 2011.

Art.2 - Suprafața de 600 mp se vinde domnilor CUCU VASILE și CUCU COSTEL.

Art.3 - Prețul de vânzare este de 126 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

Art.4 - Consiliul Local își însușește Raportul de evaluare a terenului prevăzut la art.1.

Art.5 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare - cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei