Hotărârea nr. 113/2012

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2012, pentru obiectivul "Reparatii capitale Colegiul tehnic "Aurel Vlaicu" camin internat B"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.113

din 18 10 2012

privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2012, pentru obiectivul „Reparatii capitale Colegiul tehnic “Aurel Vlaicu” camin internat B”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 124/0110 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 1810 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.91 876/1 10 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.91 878/1 10 2012, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul general pentru obiectivul de investiții „Reparatii capitale Colegiul tehnic “Aurel Vlaicu” camin internat B;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2012, pentru obiectivul „Reparatii capitale Colegiul tehnic “Aurel Vlaicu” camin internat B”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.113/18 10 2012

Reparatii capitale Colegiul tehnic “Aurel Vlaicu” camin internat B

Colegiul tehnic Aurel Vlaicu se afla in patrimoniul municipiului Galati si are in componenta camine internat cu destinatia de locuinte.

Prin expertiza elaborata de catre S.C. PROIECT S.A., in anul 2011 s-a stabilit clasa de risc seismic a structurii de rezistenta a Caminului B si anume RsIII. Aceasta este corespunzatoare constructiilor care sub actiunea cutremurului pot prezenta degradari care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante si se recomanda urmatoarele masuri :

-se va urmari permanent starea terenului de fundare, prin eliminarea posibilelor pierderi de apa

-se va urmari permanent starea conductelor purtatoare de apa

-se vor remedia trotuarele de protectie din jurul blocului

-se vor reface tencuielile si zidaria din zona grupului sanitar de la fiecare nivel

-se vor reface remedieri ale betonului de la canalul colector, pe zonele unde acestea este exfoliata si se va urmari starea acestuia, precum si a zonelor de racord cu retelele exterioare; se vor realiza lucrari de hidroizolare

-se va remedia sistemul de scurgere a apelor pluviale si a starii hidroizoltiei terasei In prezent starea caminului internat B prezinta o serie de degradari si anume: -pierderi de apa din grupurile sanitare

-pardoseli degradate la grupurile sanitare

-fatade si terasa degradate

-pierderi in instalatiile de apa rece, calda, incalzire, canalizare

-defectiuni ale instalatiei electrice

-tasari datorate pierderilor de apa.

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

  • 1. Lucrari de arhitectura:

-înlocuirea timplariei exterioare cu timplarie PVC, reabilitarea terasei, refacere pardoseli in spatii comune, refacere grupuri sanitare, refacere tencuieli interioare aferente partilor comune, sistematizare verticala

  • 2.Lucrari de rezistenta: reabilitari locale structura (holuri, balcoane, parti comune), refacere pardoseli si plansee, diafragme afectate de umiditate, reabilitare fisuri

  • 3.Lucrari de instalatii: sanitare, reabilitarea instalatiilor electrice in spatiile reamenajate, reabilitarea partiala a instalatiei termice, reabilitarea racordurilor exterioare de apa si canalizare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • ■  Valoarea totala a investiției: 1.400.365 lei

  • ■  din care C+M:         1.274.585 lei

Capacitati:   -suprafata construita Ac=828 mp, suprafata desfasurata

Ad=3.312mp

-timplarie exterioara S=410mp

-timplarie interioara S=92 mp

-sistematizare (trotuare) S=140mp

-instalatii termice, instalatii sanitare : S=266mp

-retele apa: racord apa L=20ml; racord canalizare L=40ml

-instalatii electrice:S=226mp; tablouri -4 buc

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursa de finantare: buget local

Președinte de ședință

Popa Florin