Hotărârea nr. 11/2012

Modificarea si completarea anexei nr.2 din HCL 521/29.10.2009 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.11

din 31 01 2012

privind: modificarea și completarea anexei nr.2 din HCL 521/29.10.2009 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 17/20 01 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4508/16 01 2012 , a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4510/16 01 2012, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public l0cal;

Având în vedere prevederile art.4 din Ordinul nr. 353 / 23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, emis de MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr. 144/2004 privind înființarea serviciului de specialitate din cadrul aparatului propriu;

Având în vedere HCL nr. 191/2008 art.1 privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor de transport public local în Municipiul Galați;

Având în vedere prevederile art. 5, alin.2 și 3 din Ordinul nr. 263 / 06.12.2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, emis de AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.2 din HCL 521/29.10.2009, cu prevederile anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa A

Autobuze:

  • > Traseul nr. 15 : Piața Centrală - str.Sf.Spiridon - str.Brăilei - strNavelor -str.Portului - INTFOR - strAna Ipătescu - str. Al. Moruzzi (Spital CFR) - str. Dogăriei - str. Portului - str. Navelor - str. Domnească - str. Eroilor - str. Traian - Piața Centrală.;

  • > Traseul nr. 35: Piața Centrală - Str. Traian - Metro (și retur);

Capacități pe trasee

Autobuze

-15................................................................................1 buc.

- 35................................................................................2 buc.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai