Hotărârea nr. 109/2012

Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pentru trim. III 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 109 din 18 10 2012

privind: aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pentru trim. III 2012

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 131/09 10 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18 10 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95 976/9 10 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 95 978/9 10 2012, al Direcției

Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.49, alin.12 și alin.13 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1- Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pentru trimestrul III 2012 :

  • -  secțiunea de funcționare conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • -  secțiunea de dezvoltare conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă contul de execuție al bugetului din surse proprii și subvenții pentru trimestrul III 2012:

  • -  secțiunea de funcționare conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • -  secțiunea de dezvoltare conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Se aprobă contul de execuție al bugetului din credite interne pentru trimestrul III 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei