Hotărârea nr. 107/2012

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2012, pentru obiectivul "Consolidare Monumentul Eroilor Revolu?iei, str. Domneasca"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.107

din 18 10 2012

privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2012,   pentru obiectivul „Consolidare Monumentul Eroilor

Revoluției, str. Domnească”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:iii/i9 09 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 1810 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.88 078/18 09 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.88 080/18 09 2012, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul general pentru obiectivul de investiții „Consolidare Monumentul Eroilor Revoluției, str. Domnească”;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrarilor de intervenții pentru obiectivul „Consolidare Monumentul Eroilor Revoluției, str. Domnească”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.107/18 10 2012

Consolidare Monumentul Eroilor Revolutiei str. Domneasca

Monumentul Eroilor Revolutiei de la 22 Decembrie 1989 este situat pe str. Domneasca, in fata Palatului Administrativ si linga Teatrul Dramatic „Fani Tardini” , in administrarea Primariei municipiului Galati, fiind inclus in lista Monumentelor de for public .

Aceasta constructie are caracter comemorativ, cuprinde un arc monumental cu structura din beton armat asociat cu o serie de platforme; arcul monumental are inaltimea de 10,23m si are o suprafata in plan de 1,92mx4,90m.

In prezent se constata dislocari ale placajelor de pe arcul stilizat , precum si tasari diferentiate ale platformei soclu, fapt care a dus la schimbarea configuratiei plane initiale si degradarea acesteia.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari, care s-au recomandat si prin expertiza tehnica:

-crearea unei perne din material de aport inert direct sub dala radierului prin injectarea de solutii bentonitice pe o adincime de 3m

- desfacerea si repararea la nivel a dalelor de marmura la platforma

-introducerea unui sistem de reperi topografici atasati atat constructiei cit si platformei

-lucrari la reteaua de gaze ce va fi afectata de lucrarile de consolidare

-inlocuirea conductei de gaze naturale din PE ce alimenteaza troita

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • ■  Valoarea investiției : 515.701 lei

  • ■  din care          : 459.527 lei

Capacitati: -consolidare monument S=26,22mp

-sistematizare S=500mp

Durata de realizare a investitiei : 6 luni

Sursa de finantare: buget local

Președinte de ședință

Popa Florin