Hotărârea nr. 106/2012

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2012, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Viaduct Sidex – etapa I"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.106

din 18 10 2012

privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2012, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Viaduct Sidex -etapa I”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:98/io 09 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 1810 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.83 606/5 09 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.83 608/5 09 2012, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Viaduct Sidex - etapa I”;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Viaduct Sidex - etapa I”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.106/18 10 2012

Reabilitare Viaduct Sidex-etapa I

Viaductul Sidex a fost construit in perioada 1966-1969 , are o latime totala de 18,70m , cu partea carosabila de 14m pentru doua linii de tramvai si doua benzi pentru autovehicule si doua trotuare de cite 1,90m.Acesta face legatura intre municipiul Galati si S.C. ARCELOR MITTAL S.A.

Prin expertiza tehnica a viaductului intocmita in anul 2011 de catre S.C. IPTANA S.A. Bucuresti, sunt identificate degradarile aparute la elementele principale de rezistenta ale suprastructurii (casete prefabricate), la elementele de rezistenta care sustin calea Viaductului , la elementele infrastructurii, aparate de reazem sferturi de con la calea viaductului si elementele aferente .

Conform art. 21 din „Instructiunile tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod” indicativ AND 522-2002 , expertul tehnic atestat incadreaza viaductul in clasa IV a starii tehnice-Stare nesatisfacatoare , elementele constructive intr-o stare avansata de degradare si sunt necesare lucrari de reabilitare a viaductului.

Proiectantul considera ca lucrarile necesare propuse vor asigura prelungirea duratei de viata a viaductului si se va imbunatati siguranta , confortul si functionalitatea in exploatare a obiectului, prin realizarea lucrarilor in doua etape:

Etapa I-Lucrari urgente:

-refacerea integrala a sfertului de con nord al culeii Sidex si a umpluturii din fata culeii Sidex

-reamenajarea scurgerii apelor de pe rampa de acces dinspre Sidex , astfel incit acestea sa nu mai ajunga pe partea carosabila a viaductului

Etapa II-Lucrari de reabilitare:

Tinind cont de denivelarile mari pe care le are viaductul in zona rosturilor dintre pilele P2-P3, P4-P5, P6-P7 si P12 si P13 se vor executa lucrari de precomprimare exterioara pe console afernete acestor rosturi de dilatatie si anume:

-refacerea caii de rulare tramvaiepe toata partea carosabila si a trotuarelor inclusiv a caii pentru tramvai

-inlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie

-montarea parapetelor de siguranta si pietonal

-curatarea , vopsirea si ungerea aparatelor de reazem

-refacerea sfertului de con -sud la culeea Ci (Sidex) si completarea pereului la sfertului de con al culeii C2

-refacerea instalatiei electrice pentru iluminatul interior din casete

-refacerea prinderii stalpilor pentru iluminatul viaductului

-repararea scarilor de acces in casete si acoperirea golurilor din placa inferioara din zona articulatiilor cadrelor.

Avind in vedere valoarea totatala a investitiei de 69.470,95 mii lei in prima etapa se propun a se realiza urmatoarele lucrari:

-desfacere parapet trotuar pe zid intors si rampa

-ecran din micropiloti

-refacere sfert de con

-refacere scara si casiu

-refacere trotuar

-refacere guri de scurgere si racorduri

-montare parapet pietonal

-curatare canale existente

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • ■  Valoarea investiției etapa 1:1.272.020 lei

  • ■  din care     etapa IC+M: 1.016.550 lei

Capacitati: -ecran din micro piloti : 620ml -refacere sfert de con S=180mp

Durata de realizare a investitiei : 4 luni

Sursa de finantare: buget local

Președinte de ședință

Popa Florin