Hotărârea nr. 104/2012

Schimbarea destinatiei apartamentului nr.15, bloc S9, str. Berlin nr.11 din spatiu de locuit in spatiu cu destinatia de gradinita si atribuirea in folosinta gratuita Inspectoratului Scolar Judetean Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 104 din 18 10 2012

privind: schimbarea destinației apartamentului nr.15, bloc S9, str. Berlin nr.11 din spațiu de locuit în spațiu cu destinația de grădiniță și atribuirea în folosință gratuită Inspectoratului Școlar Județean Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați - Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:108/18 09 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18 10 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 86 198/11 09 2012, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați- Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 86 200/11 09 2012 al Direcției Fond Locativ;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și linniștii publice;

Având în vedere adresa nr.11 788/18 09 2012 a Agenției Naționale pentru Locuințe;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 și alin.2, lit.”c” și art.124 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă schimbarea destinației apartamentului nr.15, bloc S9, str. Berlin nr.11 din spațiu de locuit în spațiu cu destinația de grădiniță.

Art.2 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită Inspectoratului Școlar Județean Galați, a spațiului prevăzut la art.1, pe o durată de 5 ani.

Art.3 - Cheltuielile de funcționare se vor asigura din bugetul Școlii nr.22, care are în subordine grădinița înființată.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei