Hotărârea nr. 100/2012

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati si scoaterea din functiune a caii de rulare si a retelei de contact din zona Poarta E-N CSG

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.100

din 18 10 2012

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati si scoaterea din functiune a caii de rulare si a retelei de contact din zona Poartă E-N CSG

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:136/1810 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18 10 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96 528/11 10 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 96 530/11 10 2012, al Serviciului Evidenta Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a caii de rulare si a retelei de contact din zona Poartă E-N CSG.

Bunurile trecute în domeniul privat al municipiului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA

La HCL 100/18 10 2012

Lista bunurilor trecute din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului Galati

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/

Locația/

Caracteristici tehnice

Cantit.

U.M.

Nr.

inventar

Valoare de inventar lei

1

Linie de tramvai Poarta Est - Poarta Nord CSG 1,5 Km

1

27126

1.683.625,00

2

Fir contact 1,5 Km

1

27150

79.351,12

TOTAL GENERAL

1.762.976.12

Președinte de ședință

Popa Florin