Hotărârea nr. 10/2012

Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Galati in cadrul Consiliului Consultativ al Centrului de Locuinte si Sprijin pentru Tineri

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.10

din 31 01 2012

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local Galati in cadrul Consiliului Consultativ al Centrului de Locuinte si Sprijin pentru Tineri

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 9/16 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 3030/11 01 2012 , a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 3032/11 01 2012, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 12/4 01 2012 a Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineret Galați;

Având în vedere prevederile art.13 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Locuinte si Sprijin pentru Tineri, aprobat prin HCL 527/10 11 2005;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se desemnează doamna consilier local Tercu Tincuța in cadrul Consiliului Consultativ al Centrului de Locuinte si Sprijin pentru Tineri.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore