Proces verbal din 17.05.2011

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 17/05/2011

ROMĂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

al ședinței de îndată din 17.05.2011

Consiliul Local al municipiului Galați s-a întrunit la sediul Primăriei municipiului Galați, din str. Domnească nr. 38, în ședință de îndată, în conformitate cu prevederile art.39, alin. 4 coroborat cu prevederile art.44, alin1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința Consiliului Local este publică.

Președinte de ședință : Cristea Mircea Răzvan

Din 27 de consilieri locali si-au exprimat votul doar 22.

Președintele de ședință prezintă ordinea de zi:

  •  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local al municipiului Galați a structurilor sportive, aprobat prin HCL nr. 42/10 03 2011;

  •  Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractul de asociere dintre municipiul Galați și FCM D UNĂREA Galați;

  •  Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractul de asociere dintre municipiul Galați și SC FC OȚELUL SA Galați.

Se prezintă materialele:

  •  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local al municipiului Galați a structurilor sportive, aprobat prin HCL nr. 42/10 03 2011;

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre.

Hotărârea a fost adoptată cu : 22 voturi pentru

0 voturi contra

0 abțineri

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractul de asociere dintre municipiul Galați și FCM DUNĂREA Galați;

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre.

Hotărârea a fost adoptată cu : 22 voturi pentru

0 voturi contra 0 abțineri

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractul de asociere dintre municipiul Galați și SCFC OȚELUL SA Galați.

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre.

Hotărârea a fost adoptată cu: 21 voturi pentru

0 voturi contra

1 abținere

Aici se încheie ședința de astăzi și vă multumesc pentru participare.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzan

Secretar

Matei Grigore