Proces verbal din 10.02.2011

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 10/02/2011

PROCES-VERBAL

AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL GALATI DIN DATA DE 10.02.2011

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei, in baza Dispozitiei Primarului nr.631/4.02.2011, intrucat sedinta este ordinara.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, in data de 5.02.2011.

Sedinta Consiliului Local din data de 10.02.2011 este sedinta publica,avand ca Presedinte de sedinta pe dl. ILIE ZANFIR.

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Galati din data de 10.02.2011.

 • 1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului unui consilier local;

 • 2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier local;

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2011, la SC ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA GALATI;

  4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului 2011,la SC APA CANAL SA GALATI;


  de


  venituri


  si


  cheltuieli,


  pe


  anul


  5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului 2011,la SC APATERM SA GALATI;


  de


  venituri


  si


  cheltuieli,


  pe


  anul


  6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului 2011,la SC GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI;


  de


  venituri


  si


  cheltuieli,


  pe


  anul


  7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de 2011,la RA ADMINISTRAREA ZONEI LIBERE GALATI;


  venituri


  si


  cheltuieli,


  pe


  anul


 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2011, la SC TRANSURB SA Galati;

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile de reparatii capitale propuse pentru anul 2011-S.C. APATERM S.A.;

 • 10. Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa;

 • 11. Proiect de hotarare privind adoptarea unor masuri pentru restabilirea echilibrului bugetar la societatile comerciale si regiile autonome aflate sub autoritatea Consiliului Local Galati;

 • 12. Proiect de hotarare privind stabilirea obligatiei de plata cu titlu de chirie pentru persoanele fizice sau juridice care detin terenuri proprietatea municipiului Galati si le utilizeaza in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, pentru anul 2011;

 • 13. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitie a terenului in suprafata de 240.000 mp. situat in intravilanul municipiului Galati, Tarlaua 231/1, Parcela 1531/1, pentru executia lucrarilor privind construirea si extinderea Statiei de epurare, din cadrul proiectului de investitii ”Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati”- Aglomerarea Galati;

 • 14.Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati, in administrarea Inspectoratului Scolar Judetean Galati a obiectivului “Extindere Colegiul de Industrie Alimentara “Elena Doamna” si modernizarea utilitatilor existente”;

 • 15. Proiect de hotarare privind atribuirea directa prin contract de concesiune S.C. APATERM S.A. a lucrarilor de modernizare aferente statiei hidrofor PT P2, zona Port;

 • 16. Proiect de hotarare privind atribuirea directa prin contract de concesiune S.C. APATERM S.A., a lucrarilor de modernizare aferente punctului termic SC34, Micro 19;

 • 17. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr.318/07.09.2010 privind atribuirea directa prin contract de concesiune S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. pe o perioada de 10 ani a unor bunuri;

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor proprii privind veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii;

 • 19.Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru Centrul Financiar Crese;

 • 20.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.95/2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice « Sfantul Spiridon » Galati si sustinatorii legali ai acestora;

 • 21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 si 2 al HCL nr. 97/2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar, a contributiei lunare de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice ”Stefan cel Mare si Sfant” Galati si sustinatorii legali ai acestora;

 • 22. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 si 2 al HCL 96/26 02 2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar, a contributiei lunare de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea si sustinatorii legali ai acestora;

 • 23. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 si 2 al HCL nr.94/26 02 2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar, a contributiei lunare de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Galati si sustinatorii legali ai acestora;

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrului Medico Social Pechea;

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Galati;

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati;

 • 27. Proiect de hotarare privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice „Sf. Spiridon” Galati;

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice „Stefan cel Mare si Sfant” Galati;

 • 29. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public „ECOSAL”;

 • 30. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galati;

 • 31.Proiect de hotarare privind infiintarea Politiei Locale Galati prin reorganizarea Politiei Comunitare Galati;

 • 32. Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului bugetului local al anului 2010;

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2011;

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2011;

 • 35. Proiect de hotarare privind inlocuirea doamnei arh. Florentina Iugan si a doamnei ing. Doina Bercaru din Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism cu domnul arh. Banas Ion si doamna consilier Cornelia Nedelcu;

 • 36. Proiect de hotarare privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii;

 • 37. Proiect de hotarare privind trecerea domnului consilier Bucatanschi Mihail din Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului Galati, in Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, lucrari publice, ecologie si protectie a mediului inconjurator si a domnului consilier Gheorghe Teodor Iulian din Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, lucrari publice, ecologie si protectie a mediului inconjurator in Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului Galati;

 • 38. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 521/29.10.2009 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati care in art.2 prevede traseele aprobate si capacitatile de transport;

 • 39. Proiect de hotarare privind aprobarea termenului de depunere a dosarelor in vederea repartizarii locuintelor sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari;

 • 40. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului lucrarilor de interes local ce se vor executa de persoanele beneficiare de venit minim garantat - pe anul 2011;

 • 41. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;

 • 42. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;

 • 43. Interpelari, interventii, cereri.

 • 44. Diverse.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Din 27 de consilieri locali suntem prezenti in sala 18 si putem sa ne desfasuram in mod legal,corespunzator, lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local Galati.

Va propun ca inainte de a intra in ordinea de zi, sa permitem sa se faca doua interventii si ii rog pe cei pe care o sa-i nominalizez , nu mai mult de trei minute. Il invit pentru inceput pe dl. Roman Pricop.

DL. PRICOP R.

Buna ziua, am sa va retin atentia cateva minute cu o problema care la ora actuala este foarte stricta. Intai, pentru cei care nu ma cunosc, sa ma prezint, eu am sa reprezint Societatea Civila din cadrul municipiului Galati, sunt Presedintele Grupurilor de integrare a Asociatiilor de proprietari Galati. Vreau sa ma refer la argumentarea aplicarii Legii 175, privind modificarea Legii 230/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Asa dupa cum bine stim, o lege, o data ce a fost aprobata de Parlamentul Romaniei, cu totii suntem obligati sa o punem in aplicare, indiferent de natura ei si daca ne convine sau daca nu ne convine.Nici o alta institutie nu are dreptul si puterea legala de a refuza aplicarea unei legi, deci nici S.C. APA-CANAL sau S.C. APATERM, ca furnizori de servicii comunitarea de utilitati publice , prin interpretarea abuziva a unor temeiuri legale din aceasta lege, nu au dreptul, nici legal, nici moral, sa impiedice beneficiarii acestei legi sa-si solicite drepturile pe care acestia le-au castigat odata cu intrarea in vigoare a Legii 175, privind modificarea Legii 230/2007. Procedura de stergere a penalitatilor acumulate la intretinere de proprietarii si chiriasii apartamentelor, cu venituri mici este foarte simpla si este prevazuta in Legea 175, art.1 “proprietarii care isi achita integral cotele de comtributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, in termen de 12 luni de la data intrarii intrarii in vigoare a prezentei legi, vor fi scutiti de la plata penalitatilor generate ca suma restanta, cu titlu de de baza. Prin cotele de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, se intelege datoria cu titlu de baza , fara suma rezultata din penalitati, iar la al 4-lea aliniat al aceluiasi articol, se precizeaza “sumele de penalitati datorate de catre asociatia de proprietari, anulate conform prezentei legi, vor fi anulate si din obligatiile contractuale existente intre asociatia de proprietari si societatile furnizoare de servicii” Conform acestui articol din Legea 175, proprietarul isi depune actele la asociatia de proprietari si nicidecum la furnizorii de servicii comunitare de utilitati publice si nici obligatia asociatiei de proprietari de a depune asemenea acte la furnizori, nu este stipulata in lege. Trebuie inteles ca Asociatia de proprietari scade de penalitati proprietarul si nicidecum furnizorul de utilitati publice, iar furnizorii de utilitati publice, la randul lor, vor scadea Asociatiile de proprietari de penalitatile pe care le au asociatiile catre furnizori. La randul lor, furnizorii vor fi scazuti de catre producatori si producatorii de catre cine trebuie. Proprietarii sau chiriasii restantieri sunt obligati sa depuna la asociatia de proprietari o cerere de scutire a penalitatilor, conform Legii 175, sa depuna si actele doveditoare ale veniturilor familiei la acea data, cand au depus cererea si nicidecum veniturile obtinute cu ani in urma sau in anii de cand au acumulat la asociatie penalitati de intarziere.Proprietarii sau chiriasii vor depune la Asociatia de proprietari un dosar cu sina, cu urmatoarele documente : cererea de scutire de plata a penalitatilor confom Legii 175, declaratia pe proprie raspundere ca nu realizeaza alte venituri in afara de cele declarate si cuponul de pensie, adeverinta de somaj sau adeverinta de salariu, pentru cei care lucreaza. Acestea sunt actele care trebuiesc depuse la asociatie. Administratorul este obligat sa preia dosarul, sa-l inregistreze si sa-l predea presedintelui pentru aprobare. Dupa aprobarea dosarului, presedintele impreuna cu comitetul, in momentul in care proprietarul sau chiriasul restantier au achitat fata de asociatie toate datoriile cu titlu de baza, mai putin penalitatile, sunt obligati sa faca adresa pentru furnizori, ca sa sisteze penalitatile aferente acestor proprietari, dar numai dupa ce proprietarii si-au achitat datoriile de baza pe care le au, nu inainte de aceasta si numai pentru proprietarii care si-au achita. De aici, rezulta ca sarcina de baza a conditiilor indeplinite de proprietarul sau chiriasul restantier, conform Legii 175, revine asociatiei, nici unei alte persoane sau institutii. Deci, asociatia este cea care primeste dosarul si-l arhiveaza, urmand ca asociatia sa inainteze o adresa catre furnizori, prin care sa solicite scaderea datoriilor aferente proprietarilor care au achitat datoriile. Daca am citit presa in aceasta perioada, am observat ca a fost un articol care se intitula “roaba cu acte”, furnizorii de utilitati din Galati APATERM, APA-CANAL, au solicitat fiecare cate 22 de acte proprietarilor, ca sa le fie predate lor. N-au nici un drept legal sa ceara proprietarilor, furnizorii sterg datoriile asociatiilor si nu proprietarilor. Proprietarii prezinta actele doar la asociatie. Furnizorii de servicii comunitare de utilitati publice nu au nici un motiv sa refuze declaratiile pe propria raspundere ale proprietarilor, intrucat nu cade in sarcina dansilor acest lucru. O alta sicana pe care unii dintre furnizori, ex. APA-CANAL a gasit-o este aceea prin care ingreuneaza misiunea proprietarilor, privind scaderea penalitatilor, adaugand si alte pretentii in afara celor legale. Documente justificative se depun in copie certificata, pe care se scrie “coform cu originalul”si nu in copie legalizata . acest lucru dovedeste ca instanta judecatoreasca admite ca probe in dosarele aflate pe rol, documente xeroxate, certificate “conform cu originalul”. Pe aceasta cale incurajam conducerea asociatiilor de proprietari sa primeasca dosarele proprietarilor restantieri si chiriasilor, sa propage in randul asociatiilor aceasta lege si pe proprietari ii incurajam sa depuna cat mai multe dosare la asociatie, ca astfel sa putem sa scapam de aceste penalitati, care stim ca nu se vor plati. Furnizorii de utilitati trebuie sa inteleaga un lucru, ca prin aceasta lege, vor beneficia toti, atat proprietarii si asociatiile si furnizorii, deoarece aceasta lege obliga proprietarul sa-si plateasca datoria catre asociatie. Odata ce a platit datoria catre asociatie si asociatia isi ca achita datoria catre furnizori si nu vor mai fi datorii. In acelasi timp, prin achitarea datoriei se scapa de toate penalitatile care sunt la asociatia de proprietari si la randul lor la furnizori, la producatori si asa mai departe. Va multumesc.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Va multumesc, invit la microfon pe d-na PORCARASU VALENTINA, de la Asociatia 278, care mai reprezinta inca doua asociatii.

D-NA PORCARASU V.

Sunt administrator la Asociatiile 278, 832 si 280. Intampinam o problema cu S.C. APA-CANAL. Din luna aprilie 2010 am ajuns la zi cu plata facturilor curente si in luna mai am semnat un angajament de plata a penalitatilor, asta inainte de a aparea L.175. Dupa aparitia acestei legi, ni s-a oprit apa, fiind la zi cu plata facturilor. Va rugam sa ne ajutati, pentru ca, momentan avem apa restrictionata, sa ni se furnizeze apa rece in conditii normale si sa ni se permita sa aplicam Legea 175, sa ni se ingaduie ca pana la 30 iunie sa aplicam Legea 175.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc, dl. Primar, va rog, daca doriti sa faceti o interventie.

DL. PRIMAR

Domnilor, daca de la unii dintre dumneavoastra inteleg sa se puna astfel de intrebari, la unul care s-a ocupat de asociatiile de proprietari, cum e dl. Roman, nu inteleg. Legea 175 este o lege care nu se poate aplica. Daca ar fi spus la sfarsit ca platile se fac din scutirea de impozite la societatea aia sau cealalta, ar fi fost bine. E facuta o lege ca sa nu se poata aplica. Si cine plateste ? La asociatiile de proprietari, daca va uitati la datorii, sunt 30 milioane de euro. Cinei plateste pe acestia ? Stiti cu totii ca gazele, pacura, se cumpara de la firme private. Aceia nu accepta altceva decat sa fie scutiti de impozite, fie pretul la combustibil sa fie mai mic. Eu am atras atentia la inceput, este o lege, eu as fi mai bucuros decat voi sa se aplice, pentru ca sterg odata niste nenorociri care sunt dinainte de a fi eu Primar. Dar asa nu se poate. Cine sa plateasca ? Va rog, daca vreti sa ajutati, trebuia mers acolo, la Parlament si date precizarile la aceasta lege.

Al doilea lucru, aratati-mi un singur oras in Romania unde s-a aplicat. E acelasi fenomen. Am mai avut o data, acum vreo 8 ani de zile o chestie similara, ne-am angrenat, am facut tabele si asa mai departe si pana la urma ni s-a dat o suma de 10% din cat era acolo, numai pentru anumiti locatari. Aici este deputatul nostru care a luat initiativa, dl. Ciuca, el stie, ca am mai vorbit cu el.Trebuie corectata legea. Cum s-a procedat pana acum in cazurile acestea ? Au fost scutiti de dari anumiti producatori. Stiti de ce legea aceea nu a fost semnata de Finante ? Ca nu aveau bani de unde sa dea. Stiti ce ati facut dumneavoastra cu ce ati zis acum ? I-ati lamurit sa nu plateasca. Daca tot se sterg penalitatile, de ce sa platim ? Si este rau, ca daca ar fi societati de stat toate, cei cu gazele, cei cu titeiul, ai zice, toate sunt in mana statului. Dar ele sunt private si aceia nu cunosc legea.si spun “mie cine imi plateste consumul ?” Eu as fi cel mai bucuros, dar zic sa nu mai bramburim lumea, ca o bramburim de pomana. Am vazut prin ziare iesiri la rampa pe tema asta si nu-i bine. DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc. In sala sunt acum 20 de consilieri locali. Absenteaza motivat :dl. Alexe P., dl. Bucatanschi M., dl. Oancea M., dl. Podlati L., dl. Roman P., dl. Stan M., d-na Artimof D. Inainte de a intra in ordinea de zi, permiteti-mi sa salut prezenta la lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local, a d-lui deputat Florin Paslaru, Secretarul comisiei de cultura din Camera Deputatilor. Pe ordinea de zi initiatorii proiectelor de hotarare s-au oprit la un 44 puncte. Cu permisiunea dumneavoastra d-le Primar, intrucat pe d-na Artimof Daniela o vom elibera astazi prin vot, din mandatul de consilier, era Presedinta Comisiei pentru numararea voturilor, deci trebuie inlocuita, sa mai adaugam, ca sa fim operativi si acest punct. Daca sunteti de acord cu acest amendament ? Nu putem sa ne desfasuram lucrarile privind numararea voturilor. Grupul de consilieri locali sa-si stabileasca cu cine o inlocuiesc pe d-na Artimof. Sa vina sa anunte. Dl. Secretar Matei, ati spus ca daca ultima sedinta de C.L. nu s-a desfasurat, avem de votat ultimul proces-verbal, proces-verbal, care este din luna decembrie. Daca sunteti de acord cu procesul-verbal de la sedinta ordinara a sedintei de Consiliu Local din luna decembrie 2010 ?

Cine este pentru ?                 20 voturi

Cine este impotriva ?                0 voturi

Cine se abtine ?                     0 voturi

DL. CONSTANTIN A.

Domnule Presedinte, inainte de a trece la ordinea de zi, trebuie sa aprobam si ordinea de zi si la aprobare, aveam un amendament si anume, punctul 11, cel cu restabilirea echilibrului bugetar, trebuie sa vina la pozitia 3, deoarece toate bugetele societatilor comerciale si bugetul municipiului Galati va fi afectat de acest punct.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc, d-le Primar, ca initiator, daca sunteti de acord ?

DL. PRIMAR

Da.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Stimati colegi, va supun spre aprobare ordinea de zi cu cele doua amendamente.

Cine este pentru ?                  20 voturi

Cine este impotriva ?                0 voturi

Cine se abtine ?                     0 voturi

Deci, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate.

 • 1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului unui consilier local;

Cine este pentru ?                 20 voturi

Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

 • 2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier local;

Dl. Secretar Matei, va rog, procedura legala, sa informati pe domnii consilieri.

DL. SECRETAR MATEI G.

Din partea PSD, s-a primit adresa cu nr.4788/18.01.2011, in care se precizeaza ca in locul d-nei ARTIMOF DANIELA, vine membru supleant, dl. LUPU STELIAN. Este la pozitia 15 iar acset tabel a fost facut de membrii comisiei de validare, d-na Tercu, dl. Bogatu, dl. Trif. Daca mai sunt si alte probleme ? Daca nu, supunem spre validare proiectul de hotarare privind validarea d-lui LUPU STELIAN.

Cine este pentru ?                 20 voturi

Cine este impotriva ?                0 voturi

Cine se abtine ?                     0 voturi

Il invitam pe dl. LUPU STELIAN sa depuna juramantul.

DL. LUPU S.

Subsemnatul LUPU STELIAN, consilier local, in conformitate cu prevederile art.32, ali.1 din Legea Administratiei Publice locale nr.215/2001, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, depun in fata Consiliului Local urmatorul juramant : “Jur, sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galati. Asa sa-mi ajute Dumnezeu.”

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumim, sa-l felicitam pe dl consilier, dau cuvantul d-lui consilier Bugeag.

DL. BUGEAG GHE.

Stimati colegi, d-na Artimof a fost colega noastra in Consiliul Local si a facut parte din Comisia 4 si as vrea sa multumesc public pentru activitatea pe care a avut-o, fiind secretara acestei comisii si il primim cu placere pe noul consilier.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc d-lui consilier, mergem mai departe.

 • 3. Proiect de hotarare privind adoptarea unor masuri pentru restabilirea echilibrului bugetar la societatile comerciale si regiile autonome aflate sub autoritatea Consiliului Local Galati;

Poftiti, d-le consilier Mihai Alin.

DL. MIHAI A.

Acest proiect a fost inițial la Comisia de buget -finanțe a Consiliului Local si vad ca in ultimile doua zile a aparut un subiect in presa. In momentul in care a fost initiat, el a presupus o limitarea a salariilor directorilor adjuncti si economici si a sefilor de serviciu din societatile din subordinea Consiliului Local, sub nivelul salariului directorului general. Astazi am auzit ca s-a incercat evitarea semnarii avizului de la comisia de specialitate si domnule consilier Constantin Aurelian, permiteti-mi sa va spun, in aceasta expunere de motive, practic noi nu facem nimic. Ca sa va citez :”un proiect de hotarare prin care solicitam societatilor comerciale, ca la negocierea contractului colectiv de munca, sa respecte principiile privind importanta muncii desfasurate, a raspunderii ce revine fiecarui angajat in cadrul societatii, precum si proportia intre indemnizatia directorilor si salariile celorlalti angajati”, proportia poate fi in plus sau in minus. Noi nu facem absolut nimic, votam un proiect. Ca sa spunem ca am initiat un proiect de hotarare pe ordinea de zi este total diferit fata de ce am discutat la Comisia de buget-finante si poate acesta a fost unul din motivele pentru care eu, in calitate de membru al Comisiei de buget-finante si ceilalti cvolegi, am evitat sa semnam acest aviz, pentru ca nu este in forma discutata.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc. In comisie nu ati discutat problema aceasta ? Poftiti domnule consilier Constantin Aurelian.

DL. CONSTANTIN A.

Stimate coleg, daca va uitati in hotararea de consiliu, la art.1 si art.2, spune cu totul altceva decat spuneti dumneavoastra. Ceea ce ati citit dumneavoastra este expunerea de motive, adica ceea ce s-a incercat prin acea hotarare de C.L. Haideti sa citim hotararea :” art.1 -salariile tarifare negociate de contractul colectiv de munca pentru ceilalti salariati din societatile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local Galati si Regia Autonoma ‘Zona Libera Galati”, respectiv, personal de conducere si personal de executie, nu pot depasi indemnizatia lunara acordata prin lege pentru functia de viceprimar si acordat directorilor generali ; art.2 salariile tarifare negociate prin contractele colective de munca pentru salariatii din serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local Galati, respectiv, personalul de conducere si personalul de executie, nu pot depasi remuneratia directorului general de la serviciul public, care este egala cu cea a directorului general al societatilor comerciale prevazute la art.1”. Deci este exact ceea ce am discutat in Comisia de buget-finante.

DL. MIHAI A.

Ar trebui sa le dam o parghie legala directorilor. Noi practic le transferam responsabilitatea si ne luam mana, noi practic aruncam directorilor responsabilitatea si sa se descurce. Ori hotaram noi, fara sa transferam raspunderea directorilor si limitam noi in cadrul Consiliului Local chestia aceasta.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Nu are A.G.A. fiecare societate ?

DL. MIHAI A.

Ba da, dar atata timp cat suntem Consiliul Local si suntem actionari majoritari, trebuie sa ne pronuntam.

DL. CRISTEA R.

Domnule presedinte, stimati colegi. Subiectul acesta este intr-adevar delicat. L-am discutat, am convenit sa operam administrativ, sa luam initiativa pe subiectul acesta, dar tin sa atrag atentia si e un lucru cunoscut de cei care lucreaza la societati. Societatile, cu exceptia directorului general, au contract colectiv de munca semnat, exista o piramida salariala. In momentul in care faci o limitarea salariala, ca cineva duce in spate pana la ultimul muncitor, e posibil cu leafa micsorata, am inteles ca este o politica acum si da foarte bine, sa aducem pe toata lumea din Romania la un salariu, cat sa mancam un bol de orez si o bucata de paine uscata, ca aia alba stim foarte bine cine o mananca acum, muncitorii aceia, nu. A doua chestiune, Romania este o tara in care oamenii castiga 10% din ceea ce muncesc, spre deosebire de vestul Europei, unde castiga jumatate. Faptul ca e total neliberala o asemenea initiativa, noi am spus totusi sa o votam si noi, chiar daca principiul de baza, care a pornit de la Guvern, este sa lasam pe toata lumea muritoare de foame si cu salarii cat mai mici. Din punctul meu de vedere, era interesant sa vedem, cati din oamenii aceia meritau salariile mari, cati sunt veniti pe functii politice, pentru ca in mandatul trecut, cand am coordonat si eu trei societati, la una am lucrat cu cinci directori in patru ani si nici eu si nici dl. Primar, poate sa o confirme, nu ne-am gandit vreodata sa intrebam pe directorul general ceva, pentru ca nu stia, deci, tot cu oamenii aceia care isi fac o cariera acolo si lucreaza de treizeci de ani in intreprindere. Aceasta-i realitatea si cine gandeste altfel, greseste. E complicat sa dam o asemenea imputernicire, pentru ca daca o dam ne asumam si responsabilitatea unei eventuale repercursiuni legale asupra noastra. DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc, poftiti domnule consilier Trif V.

DL. TRIF V.

Aceasta masura vine sa completeze o Ordonanta de Guvern, O.G. nr.3/2011. Fara aceasta ordonanta s-ar fi ajuns in situatia ca directorii unor societati care au pierderi si se bazeaza pe penalitatile incasate de la cetateni, deci probabil de aceasta nu vrem sa aplicam Legea 175, sa fi ajuns in posibilitatea de a-si mari salariile la nivelul anului 2008, cand aveau salarii undeva la 120-130 milioane lei. Ma bucur ca a aparut aceasta Ordonanta de Guvern si s-a asigurat continuitatea unui act normativ al Guvernului Romaniei, iar acum noi la Consiliul Local, suntem chemati sa dezvoltam prevederile Ordonantei de Guvern, sa dam parghia legala acestor societati care se afla in subordinea Consiliului Local, pentru a putea opera mai jos, sub directorul generali , salariilor directorilor unor societati care nu sunt performante din punct de vedere economic. In acelasi timp nu trebuie sa scapam din vedere un fapt. Marea majoritate a societatilor care se afla in subordinea Consiliului Local, au cuprins in buget, undeva la 50% din buget, este rezervat strict de componenta salariala. Nicaieri nu se pune problema investitiilor si nu sunt afectate sume in mod corespunzator. Nicaieri nu se pune problema restructurarilor si eficientizarii activitatii. Aceste societati sunt menite sa plateasca salarii, sa plateasca salarii pentru asa-zise elite, pentru ca, am auzit aceasta exprimare zilele trecute. Vine vorba de o camarila sau o oligarhie creata in jurul structurii de conducere de la nivelul Primariei Municipiului Galati, care sa absoarba bani din taxele si impozitele galatenilor, pe de o parte prin subventii, pe de alta parte prin tarifele colectate de la populatie, de multe ori votate fara respectarea prevederilor legale, prin vot viciat, care s-a repetat de trei ori, cum a fost in cazul S.C. APATERM. Va multumesc. Noi, cei de la PDL, suntem pentru diminuarea salariilor acestori directori si vom vota acest proiect de hotarare de Consiliul Local, chiar daca are o forma imperfecta, asa cum a spus si colegul meu.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Supun spre aprobare membrilor Consiliului Local, forma initiala a proiectului de hotarare nr.3.

Cine este pentru ? 21 voturi Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ?                    0 voturi

DL. CONSTANTIN A.

Deci, acum, dupa ce am votat proiectul de hotarare de la punctul 3, suntem obligati ca la fiecare proiect care priveste aprobarea bugetului societatilor comerciale, sa venim cu urmatorul amendament:”bugetul va fi micsorat cu diferenta dintre salariile care erau inainte de aprobarea acestui proiect si cu cheltuielile cu salarii si cheltuielile cu salarii dupa aprobare.”

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Trebuia inainte precizarea aceasta, domnule presedinte de comisie.

DL. CONSTANTIN A.

Este amendament.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2011,la SC APA CANAL SA GALATI;

Cine este pentru ? 21 voturi Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ?                    0 voturi

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2011, la SC ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA GALATI;

Cu acelasi amendament.

DL. TRIF V.

Domnule presedinte, avem si cateva comentarii. Va rugam frumos sa ne dati posibilitatea sa ne exprimam punctul de vedere la fiecare proiect de hotarare al Consiliului Local in parte. Legat de bugetul propus de cei de la S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR, observam din analiza, o crestere cu 15% a bugetului pentru salarii, in conditiile in care cresterea veniturilor este de doar 7%. Stim ca prin reorganizarea acestei societati, s-au primit persoane care isi desfasurau activitatea la S.C. ECOSAL si astfel a crescut structura de personal din cadrul acestei societati si in mod normal trebuia sa se faca si o corectare in ce priveste fondul de salarii al acestei societati. In acelasi timp, vedem in continuare, in urma aplicarii gresite a O.G. 63/2010, la nivelul Primariei Municipiului Galati, ca ne confruntam cu cresteri continue a costurilor pe structura de personal de la societatile aflate in subordinea Consiliului Local, fara sa se prevada si o crestere economica realista, care sa acopere aceste cheltuieli. Deci, la S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR, in conditiile in care isi propun o crestere a veniturilor cu doar 7% creste cu 15%. Consider ca, managementul acestei societati trebuie sa asigure posibilitatea de crestere economica reala si sa se acopere din veniturile realizate aceste cheltuieli suplimentare pe care le vor face in perioada urmatoare. Multumim.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc si eu. Daca este cineva de la S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR ? Dl. manager sau directorul financiar ? Daca nu, dl. consilier Constantin A. poftiti. DL. CONSTANTIN A.

As vrea sa aduc aminte colegului meu, colegilor mei consilieri, ca nu numai indicatorul privind veniturile reprezinta indicatorul cu care se apreciaza o societate. Sunt mai multi indicatori, inclusiv profitul pe care societatea respectiva il poate obtine. De asemenea, daca ne uitam in bugetul S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR, o sa vedem ca noi, Consiliul Local, anul acesta, spre deosebire de anul trecut o sa incasam o redeventa de 2,5 ori mai mare, decat cea pe care am obtinut-o anul trecut. Deci, S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR, e pacat ca discutati de aceasta societate, care se pare ca merge cel mai bine din Consiliul Local.

DL. MIHAI A.

Are si un obiect de activitate care, iertati-ma ca va spun, nu cred ca-i pune prea multe probleme. Practic se ocupa de inchirierea spatiilor comerciale. Avem un numar de angajati care nu-si justifica activitatea lor acolo, pentru domeniul de care aceasta societate comerciala se ocupa.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Va supun spre aprobare, forma initiala a acestui proiect de hotarare.

Cine este pentru ? 15 voturi

Cine este impotriva ?                6 voturi {dl. Dobrea V., dl. Ion D-tru., dl Olaru C.,

dl. Trif V.,dl. Mihai A.., dl. Radu Ghe. }

Cine se abtine ?                     0 voturi

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2011,la SC APATERM SA GALATI;

DL. MIHAI A.

Domnule presedinte, vreau sa fac un comentariu, ca sa nu ne repetam la fiecare dintre aceste societati. Punctul nostru de vedere este ca o parte din ele au un buget orientat spre cresteri salariale si mai putin spre o crestere a performantei economice. Nota discordanta intr-un sens bun face S.C. APA-CANAL, la care chiar se vede o schimbare, de aceea i-am si acordat un vot pozitiv. Despre ceea ce priveste, S.C. TRANSURB, R.A. ADMINISTRAREA ZONEI LIBERE, tot grupul PDL isi rezerva dreptul de a vota “impotriva”, datorita subventiilor acordate, cresterilor salariale, si asa mai departe.Repet, S.C. APA-CANAL, a primit un vot favorabil, tocmai pentru ca este o schimbare in bine. DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc, poftiti domnule consilier Trif.

DL. TRIF V.

La S.C. APATERM am cateva precizari. Din bugetul prezentat de dumnealor si am vrea cateva explicatii daca se poate. Si-au propus cheltuieli totale in valoare de 160 mii lei, iar venituri totale de 146 mii lei. Deci ei isi propun sa fie in pierdere si anul acesta si aceste datorii se adauga la datoriile istorice pe care le au.Datoriile sunt duble fata de creantele pe care le are de recuperat aceasta societate, ceea ce inseamna ca S.C. APATERM nu va avea niciodata posibilitatea sa ajunga pe 0, nu pe profit.Macar sa ajunga pe 0, sa nu mai aiba datorii. Nu ma mira de ce sunt conturile blocate, acele conturi de tip “escrow”, bani virati de la Guvernul Romaniei, pentru ca nu se stie ce destinatie s-a dat acestor bani. Nu ne mira, de asemenea, ca la S.C. APATERM nu se aplica Legea 175, privind iertarea persoanelor care au datorii, penalitati la datoriile privind furnizarea agentului termic. In aceste conditii, este clar ca cei de la S.C. APATERM nu vor ajunge niciodata in profit si vor fi mereu o gaura neagra a economiei galatene.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Daca de la S.C. APATERM este cineva ? Poftiti dl. director Cubasa.

DL. DIRECTOR CUBASA G. - S.C. APATERM S.A

Vreau sa-i aduc aminte domnului consilier ca in intreaga tara romaneasca si in lumea intreaga, termoficarea nu este nici pe departe pe profit si daca se poate, sa dea un exemplu in fata dumneavoastra ii multumesc frumos. Nu cred ca poate sa-mi dea un exemplu de societate de termoficare care functioneaza in parametrii normali. In al doilea rand, vreau sa-l informez ca S.C. APATERM, nu mai are nici un cont blocat, ca prin forte proprii, a reusit sa deblocheze toate conturile, inclusiv contul “escrow”, ca astazi pana si S.C. ELECTROCENTRALE a acceptat ca pe partea de subventii sa mergem pe un cont “escrow” de 50% pe 50% si noi am fost de acord cu el, impreuna cu colegii de la S.C. APA-CANAL, ca in general Legea 175, suntem de acord s-o aplicam in principiu, dar pe tipul de acte, asa cum bine a spus si dl. Primar, va trebui sa-l prezinte si mai ales cu completarea partii a doua, pe care dl. deputat, prietenul nostru, promite ca-l va scoate in curand din lege. Nu vad care sunt problemele. Acolo, intr-adevar apare o mica diferenta, pentru ca in calculul care s-a facut, eu de la 1 ianuarie, apar pe contract de munca, ca asa scrie in contractul meu de mandat. Odata cu incetarea contractului de mandat, trec pe contractul de munca si aveam si spor de conducere si spor de vechime si acum, dupa reintoarcerea cu contract de mandat au disparut aceste doua sporuri din buget. Nu vad care mai sunt problemele care deranjeaza.

DL.PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc domnule Cubasa, dl. Primar doreste sa completeze.

DL. PRIMAR

Domnilor, nu vroiam sa mai iau inca o data cuvantul, insa pentru ca se tot insista, eu il rog pe domnul sa citeasca Legea 175 si cu un jurist langa noi, sa-mi explice cum o pot aplica. Al doilea lucru, eu in locul dumneavoastra mi-as face critica aici. Sunt director la A.N.R.S.C., care stabileste cresterile de preturi. Eu va rog, ca galateni, suntem alesi de populatia orasului, partidul ne-a numit, atat. Pretul la caldura s-a marit cu 17,5% fara a anunta Consiliul Local, fara nimic. Uitati-va bine la domnii de la S.C. APATERM. In timp ce toate orasele au primit fonduri pentru plata combustibilului, Galatiul a fost scapat. Avem de incasat 100 miliarde lei acolo. Pentru aceea ar trebui sa ne batem cu totii si va mai spun un lucru, pentru ca tot ati ridicat o problema mai inainte. Domnilor, noi PSD-ul suntem de stanga, liberalii sunt de dreapta, voi va etichetati tot de dreapta, dar ce fel de dreapta-i asta ? Dreapta-i pentru stimularea elitelor. Eu va multumesc, dar va rog totusi sa fim realisti. Pe noi ne injura populatia tarii si a orasului si au dreptate sa ne injure. De ce Braila sa aiba ajutor la combustibil, de ce alte orase cu primari portocalii sa aiba, iar Galatiul sa nu aiba ?

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc domnule Primar, poftiti domnule consilier Trif.

DL. TRIF V.

In primul rand am sa tin cont de dezbaterea pe partea de doctrine si am sa-l invit pe dl. Primar la o scoala politica, cand o sa organizam, sa-mi explice ce e cu stanga si cu dreapta si-i multumesc ca a acceptat invitatia. Legat de legea prin care este propus spre aprobare tariful la energia termica, acesta este propus, in toate situatiile si fundamentat de catre operator, furnizor, in cazul nostru, S.C. APATERM. A.N.R.S.C.-ul da un aviz, dar mai departe aprobarea o face Consiliul Local, scrie si in Legea 51/2006 si in Legea 325/2006, doar cei care nu cunosc legea sau care nu vor sa arunce raspunderea in alta parte, in curtea Guvernului, fac asemenea afirmatii. Deci, solicitarea vine de la S.C. APATERM, iar aprobarea a facut-o Consiliul Local, in mod viciat, dupa un vot repetat de trei ori. DL. PRIMAR

Spuneti-mi si mie, cand s-au aprobat tarifele ? De vreo trei ani nu ne mai consulta nimeni, ca si Consiliul Local. Ati fost toti aici la sedinte. Haideti sa fim realisti. Trebuie sa fim realisti, chiar daca nu ne convine. Marirea de pret cu 17%, asta infunda populatia acestui oras in necazuri.

DL. CRISTEA R.

Apropo de preturi, ultima marire de 6% a fost din cresterea TVA-ului. Asta-i tot din cauza Consiliului Local ?

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Supun spre aprobare punctul 6 de pe ordinea de zi :

6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2011,la SC APATERM SA GALATI;

Cine este pentru ?                  15 voturi

Cine este impotriva ?                6 voturi {dl. Dobrea V., dl. Ion D-tru., dl Olaru C.,

dl. Trif V.,dl. Mihai A.., dl. Radu Ghe. }

Cine se abtine ?                     0 voturi

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2011,la SC GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI;

Cine este pentru ?                  15 voturi

Cine este impotriva ?                6 voturi {dl. Dobrea V., dl. Ion D-tru., dl Olaru C.,

dl. Trif V.,dl. Mihai A.., dl. Radu Ghe. }

Cine se abtine ?                     0 voturi

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2011,la RA ADMINISTRAREA ZONEI LIBERE GALATI;

Cine este pentru ?                  15 voturi

Cine este impotriva ?                6 voturi {dl. Dobrea V., dl. Ion D-tru., dl Olaru C.,

dl. Trif V.,dl. Mihai A.., dl. Radu Ghe. }

Cine se abtine ?                     0 voturi

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2011, la SC TRANSURB SA Galati;

Cine este pentru ?                  15 voturi

Cine este impotriva ?

6 voturi {dl. Dobrea V., dl. Ion D-tru., dl Olaru C., dl. Trif V.,dl. Mihai A.., dl. Radu Ghe. }

Cine se abtine ?

0 voturi

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile de reparatii capitale propuse pentru anul 2011-S.C. APATERM S.A.;

  Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

  Cine se abtine ?

  21 voturi

  0 voturi

  0 voturi

11. Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei prin

divort pe cale administrativa;

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Cine se abtine ?

21 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 12. Proiect de hotarare privind stabilirea obligatiei de plata cu titlu de chirie pentru persoanele fizice sau juridice care detin terenuri proprietatea municipiului Galati si le utilizeaza in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, pentru anul 2011;

  Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

  Cine se abtine ?

  21 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 13. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitie a terenului in suprafata de 240.000 mp. situat in intravilanul municipiului Galati, Tarlaua 231/1, Parcela 1531/1, pentru executia lucrarilor privind construirea si extinderea Statiei de epurare, din cadrul proiectului de investitii ”Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati”- Aglomerarea Galati;

  Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

  Cine se abtine ?

  21 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 14.Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati, in administrarea Inspectoratului Scolar Judetean Galati a obiectivului “Extindere Colegiul de Industrie Alimentara “Elena Doamna” si modernizarea utilitatilor existente”;

  Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

  Cine se abtine ?

  21 voturi 0 voturi 0 voturi

  15

 • 15. Proiect de hotarare privind atribuirea directa prin contract de concesiune S.C. APATERM S.A. a lucrarilor de modernizare aferente statiei hidrofor PT P2, zona Port;

  Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

  Cine se abtine ?

  21 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 16. Proiect de hotarare privind atribuirea directa prin contract de concesiune S.C.

APATERM S.A., a lucrarilor de modernizare aferente punctului termic SC34, Micro 19;

Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

Cine se abtine ?

21 voturi

0 voturi

0 voturi

17. Proiect de hotarare

privind modificarea si completarea anexei la H.C.L.

nr.318/07.09.2010 privind

atribuirea directa prin contract de concesiune S.C.

Gospodarire Urbana S.R.L. pe o perioada de 10 ani a unor bunuri;

Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

15 voturi

6 voturi {dl. Dobrea V., dl. Ion D-tru., dl Olaru C., dl. Trif V.,dl. Mihai A.., dl. Radu Ghe. }

Cine se abtine ?

0 voturi

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat intrucât nu a întrunit 2/3 din voturile consilierilor în funcție.

18. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor proprii privind veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii;

Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

Cine se abtine ?

21 voturi

0 voturi

0 voturi

19.Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru Centrul Financiar Crese;

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Cine se abtine ?

21 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 20.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.95/2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice « Sfantul Spiridon » Galati si sustinatorii legali ai acestora;

  Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

  Cine se abtine ?

  21 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 si 2 al HCL nr. 97/2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar, a contributiei lunare de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice ”Stefan cel Mare si Sfant” Galati si sustinatorii legali ai acestora;

Cine este pentru ? 21 voturi

Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ?                    0 voturi

 • 22. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 si 2 al HCL 96/26 02 2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar, a contributiei lunare de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea si sustinatorii legali ai acestora; Cine este pentru ? 21 voturi

Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ?                    0 voturi

 • 23. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 si 2 al HCL nr.94/26 02 2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar, a contributiei lunare de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Galati si sustinatorii legali ai acestora; Cine este pentru ? 21 voturi

Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ?                    0 voturi

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrului Medico Social Pechea;

Cine este pentru ? 21 voturi

Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Galati;

Cine este pentru ? 21 voturi

Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati;

Cine este pentru ? 21 voturi

Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

 • 27. Proiect de hotarare privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice „Sf. Spiridon” Galati;

Cine este pentru ?                  21 voturi

Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice „Stefan cel Mare si Sfant” Galati;

Cine este pentru ?                  21 voturi

Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi DL RAINEA N.

Pentru ca s-au votat aceste hotarari si nu au fost discutii, vreau sa va asigur, sa spun in cateva cuvinte ca la capitolul asistenta sociala stam bine, in raport cu alte lucruri pe care le-am aprobat in bugetul de astazi. Vreau sa informez pe domnii consiliei care cunosc mai putin sau deloc, ca la ora actuala avem peste 2.500 de asistati in Galati, printre care numai la cantina sociala avem 900-950 oameni zilnic care servesc masa aici. Aceasta rediscutare a cuantumului pe care trebuie sa-l dea pensionarii la cele trei camine, au fost toate conform legii si in concordanta cu nevoile de care dispuneau . Era imposibil, cu 6 lei sa asiguri 3 mese pe zi, mai ales hrana rece in zilele de sambata si duminica. As vrea sa adaug ca au crescut de la 16 la 20 numarul celor care au parteneriat cu Primaria si pe care personal mia placut sa le vizitez, sa vad cu ce probleme se confrunta, sa putem sa avem liniste in consiliu.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc domnului decan de varsta, mergem mai departe.

 • 29. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public „ECOSAL”;

Cine este pentru ?                  19 voturi

Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

Lipseste din sala dl. Ciumacenco N. si dl. Trif V.

 • 30. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galati;

Cine este pentru ?                  19 voturi

Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

Lipsesc din sala dl. Ciumacenco N.si dl. Trif V.

 • 31.Proiect de hotarare privind infiintarea Politiei Locale Galati prin reorganizarea Politiei Comunitare Galati;

Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

19 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine ?

Lipsesc din sala dl. Ciumacenco N.si dl. Trif V.

 • 32. Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului bugetului local al anului 2010

Cine este pentru ?                  20 voturi

Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

Lipseste din sala dl. Ciumacenco Nicusor.

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2011;

Cine este pentru ?                  20 voturi

Cine este impotriva ?               0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

Lipseste din sala dl. Trif V.

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2011;

DL. MIHAI A.

Va anuntam ca vom vota impotriva acestui proiect de hotarare, datorita structurii pe care este format si anume, bugetul este orientat spre politica sociala si subventii, mai putin spre investitii si o relansare economica si estetica a orasului. Va multumesc.

DL. APETRACHIOAIE D.

Am vazut ca, cativa dintre colegii nostrii, cred ca au fost in eroare, au votat impotriva bugetelor. Eu vroiam sa va spun ca, da, intr-adevar, din pacate, am devenit un oras asistat social, datorita politicilor guvernamentale si asa cum este bugetul acesta, cu 50% mai mic fata de 2009, noi va trebui sa dam bani pentru subventii, sa dam bani la sport, bani la investitii, la protectie sociala, sanatate, si asa mai departe. Cred ca toate lucurile acestea trebuiesc spuse si presa sa si le noteze si sa aduca la cunostinta intregii opinii publice galatene. Faptul ca desi, de la an la an suntem mai saraci, incercam sa impartim bugetul echilibrat, incat ceea ce nu ne vine de la Bucuresti, sa incercam sa rezolvam noi, pe plan local. Vreau sa va spun de asemenea si fac o paralela cu municipiul Cluj-Napoca. In timp ce ei primesc bani pentru o sala de 28 milioane lei de la bugetul consolidat al statului, noi n-am vazut nici un leu pentru sala noastra de sport, desi, daca mi-aduc bine aminte si dl. city-manager, dl. Popa, a facut numeroase drumuri la Bucuresti. Acesta este doar unul dintre cazuri. Nu vreau sa mai mentionez comasarea spitalelor , care la Galati a devenit o problema stringenta, iar in alte orase si judete nu se vorbeste de asa ceva si mai ales prin prisma faptului ca unii primesc mai multi bani. Multumesc.

DL. CONSTANTIN A.

Problema e ca avem un buget mult mai mic decat anul trecut, nu cu 50% cum a spus colegul meu, ci cu 20%. In loc de 615 milioane, avem undeva la 556 milioane. Dar aceasta reducere a bugetului se datoreaza in primul rand politicilor, care sunt in momentul acesta la nivel national, astfel ca, cota defalcata din impozitul pe salarii, care era anul trecut de 47%, era virata catre Consiliul Local Galati, anul acesta va fi, datorita acestor hotarari, de numai 44%. Numai de aici rezulta o micsorare a bugetului Consiliului Local, undeva cu 1,2 mioane euro. O alta problema pe care o avem, este faptul ca, sunt circa 22 de societati in municipiul Galati cu peste 1000 de angajati, la care impozitele si taxele se platesc direct la Bucurest, nu la Galati. Este o Ordonanta, o Hotarare de Guvern, care spune ca, toate contributiile pentru sanatate date de persoanele fizice dintr-un oras vor fi duse catre bugetul Consiliului Local, pentru activitatea spitalelor din subordinea Consiliului Local. Datorita faptului ca aceste 22 de firme vireaza acesti bani la Bucuresti si nu-i vireaza direct in municipiul Galati, avem circa 40% din bugetul sanatatii mai putin asigurat, datorita acestei prevederi. In ceea ce priveste investitiile care sunt in proiectul de buget care este prezentat astazi, colegii mei, daca s-ar fi uitat, ar fi vazut ca sunt multe investitii la nivelul bugetului acesta, care v-am spus, este cu 20% mai mic. Avem investitii legate de parcul industrial, acolo unde comisia de buget -finanțe va promova, in momentul in care acest parc industrial va fi gata, va promova acel proiect de hotarare pentru acordarea de facilitati societatilor care se vor duce acolo. Deci, incercam sa motivam societatile comerciale din municipiul Galati sa investeasca acolo si sa preia o parte din somerii pe care-i avem in municipiul Galati., datorita politicilor de la Bucuresti, sa incercam sa-i preluam in cadrul acestui parc industrial. Investitiile pe anul 2011 vor fi mai mari decat cele pe anul 2010, deci cele din bugetul local din 2010 sunt mai mici decat cele prevazute in anul 2011. Nu vad unde a vazut colegul meu o scadere pe investitii la acest buget. DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc, domnule Primar poftiti, aveti cuvantul.

DL. PRIMAR

Am citit in ziarul de ieri si tot aud cuvinte de genul “s-a marit partea sociala, se micsoreaza investitiile”, dati-mi voie sa citesc doua cifre. Anul trecut am avut planificat 91 milioane lei, s-au realizat 78. In acest an, avem planificat 95 milioane lei si eu zic ca le vom realiza pe toate. Deci, trebuie cand ne exprimam in fata cetatenilor aici, sa folosim date exacte. Punctul doi, noi trebuia sa avem in buget cu 109 milioane mai mult, ceea ce inseamna o diminuare fata de anul trecut cu aproape 20%. Nu-i avem. Poate ca-i bine intr-un fel sa ne mai strangem un pic cheltuielile. Ce este in neregula in toate acestea, ca nu la toate orasele se aplica aceeasi unitate de masura. Deci, eu zic ca daca se dau bani de investitii, sa dea peste tot, pe problemele care sunt. Daca va uitati bine in orasul Galati, ce veti constata ? Toate orasele care sunt pe Dunare, n-au avut canalizari, statii de tratare si alte instalatii de genul acesta, care-s costisitoare, ca varsam mizeriile direct in Dunare. Am inceput, de cand am venit in Primarie si eu zic ca in mandatul acesta termin aceasta lucrare, dar vreau sa va spun ca mai putin sprijin ca acesta, nu am avut niciodata. Eu n-am vazut pe nimeni sa faca omleta fara sa sparga oua. Eu am analizat cu multa atentie, ca si specialistii cu bugetul, eu zic, asa cum este el si cum sunt semnalele cu plata impozitelor si tot ce mai avem noi, ca o sa fie mai bine decat a fost anul trecut. Vreau in luna mai, la inceput, sa va invit cand inauguram bazinul de inot de la Baia comunala , ca sa vedem si noi ca am facut ceva, asa cum a fost facut in anul 1935. Noi trebuie sa realizam exact ideea arhitecturala de atunci. Eu va propun sa votam bugetul fara nici un fel de rezerva, pentru ca este bugetul nostru si este singurul mod de a se lucra in mod corect in continuare. Eu tot ce v-am promis in comisie, ma voi tine de cuvant, dar vreau sa avem colaborare ca lumea. DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc domnule Primar, poftiti domnule Alin Mihai, este cel mai important punct de pe ordinea de zi si este normal sa fie interventii.

DL. MIHAI A.

Am de facut doua precizari, dincolo de cum a fost prezentatde catre colegii mei si mai ales de catre dl. presedinte de comisie, a uitat sa ne mentioneze o subventie de 210 miliarde la S.C. TRANSURB, un pic cam mare, care ar acoperi acei 1,5 milioane, stiu, o sa mentionati ca 100 miliarde sunt pe anul trecut, este o rostogolire care se intampla an de an la S.C. TRANSURB. Mai sunt alte aspecte in el care nu acopera nevoile cetatenilor. In afara de parcarea din spate de la A-uri, care e pe fonduri europene, nu facem nimic. Investitiile intr-adevar sunt prinse pe refacere de drumuri si asa mai departe, cand au ramas cum au ramas, dupa reabilitarea pe lucrarile ISPA. Aceste investitii, dupa cum am declarat si ieri, nu vor creste gradul de confort al cetatenilor in municipiul Galati cu mai nimic.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc, dau cuvantul domnului consilier si viceprimar Nicusor Ciumacenco.

DL. CIUMACENCO N.

In primul rand, uitati-va in buget si studiati cu atentie, la bugetul de la S.C. TRANSURB, din bugetul mare si dupa aceea mai avansati cifre. In al doilea rand, ori suntem tendentiosi ori nu stiu, nu inteleg. Stiti foarte bine pentru ca sunteti la comisie, participati la sedintele de comisie si stiti foarte bine ca in foarte scurt timp se vor semna contractele, se vor face licitatiile pentru proiecte in valoare de vreo 16 milioane euro si dau exemplu, daca nu va aduceti aminte, nu-mi este greu sa repet pentru a zece-a oara, in str. Ghe. Asachi, incepand de la Spitalul de copii, str. Frunzei, str. Stadionului, str. Otelarilor, pana la iesirea din Galati, va fi modernizata asa cum este si str. Basarabiei, tronsonul nou, lucrare care este in valoare de 10 milioane. Mergem mai departe, este Gradina Publica. Ar trebui sa stiti mai bine ca mine, pentru ca sunteti economist, atunci cand ai un proiect european, desi cota de cofinantare este de 2%, pe termen mediu, blochezi 30% din banii proiectului. Deci foarte multi bani din bugetul nostru sunt prinsi ca si cofinantare la aceste proiecte. Repet, cand ne acuzati ca suntem tampiti si nu atragem bani europeni, cand va spunem ca avem proiecte din bani europeni, ne spuneti “aceia nu sunt pe banii orasului, sunt pe bani europeni”. Conteaza ? Nu conteaza. Va multumesc.

DL. CRISTEA R.

Cu deosebit respect domnule presedinte, fiind cel mai important subiect din an, dupa parerea mea, cred ca ne putem permite luxul de a asculta pe toata lumea asa cum trebuie. Cateva remarci vreau sa fac si eu. Prima este cea referitoare la remarca, de altfel extrem de subtila, a colegului nostru de la PDL, ca sa facem “o relansare estetica” a Galatiului. Vreau sa va spun ca s-a facut o procedura la inceputul anului trecut, sa anvelopam si noi un bloc in Galati, cu 50% participare de la Guvern. Vreau sa va anunt stimati colegi, cu deosebita stima si consideratie ca, cum ni i-a dat, ne-a scos de pe lista, fara sa ne anunte. Deci, apropo de relansarea estetica, se face la Cluj si in localitatile cu primarii PDL, nu in acelea cu primarii de alta culoare. Am facut cerere pentru fonduri si nu ni s-a dat nici un ban, pentru ca fata de 2008, cu un TVA crescut, , in mod normal, aportul de investitii al Guvernului venit de la energia termica, repet cu un TVA de 25%, care trebuia sa se intoarca in investitii, nu s-a intors mai nimic, s-a intors cu a 10-a sau a 15-a parte din cat sa intors in 2008, motiv pentru care, dati-mi voie, sa-mi exprim indoiala ca raportul intre investitii si celelalte cheltuieli, sunt cele care ma fac sa nu votez acest buget, pentru ca bugetul de stat, stiti foarte bine discutiile de acum, care de altfel, cu responsabilitate a fost votat si de opozitie. Cand discutam de buget, tratam cu responsabilitate. La Ministerul Transporturilor, de exemplu, nu la d-na Udrea, d-na Udrea are “fara numar”, la Ministerul Transporturilor, la autostrazi, de exemplu, sunt toti banii care erau de dat de anul trecut, plus ceva de un kilometru de autostrada pe 2011. Cum a votat PDL-ul un asemenea buget, daca principiul era de a face investitii mari ? Atunci, daca este sa facem politica si sa folosim mai degraba sofisme decat date precise, DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Va intrerup domnule consilier si viceprimar, haideti sa ne referim la punctul nostru. DL. CRISTEA R.

Domnule presedinte, bugetul este cel mai important punct. El trebuie tratat cu responsabilitate. Regret ca nu s-a inceput printr-o prezentare de catre directorul economic, asa cum este regula de obicei.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Puteati sa o solicitati, cred ca nu am interzis nimanui sa ia cuvantul.

DL. CRISTEA R.

Si daca erau discutii care ar fi trebuit sa fie pe fiecare punct in parte si la obiect, pentru ca este foarte usor sa tragi concluzii, sa spui “da” sau “nu”, nepornind de la niste lucruri reale. Vroiam sa aud ca ar fi fost si motive solide, dar nu le-am auzit.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I. Multumesc, poftiti domnule Mihai A.

DL. MIHAI A.

Ce vroiam sa spun colegilor care mi-au dat o replica, este ca Galatiul nu ar atasa doar politici la nivel central in ultimul an. Orasul nostru s-a tot degradat, Cred ca ati trait impreuna cu noi aici si ati vazut de la an la an acelasi tip de buget si aceleasi fonduri europene, atrase mai bine sau mai putin bine, intr-adevar, fac o paranteza domnule Ciumacenco, avet dreptate, acelea-s doua investitii bine venite in oras, revin la subiect, acest tip de buget practicat in ultimii zece ani, ne-a adus in starea in care suntem acum, un oras gri, asa cum il avem, nimic concret in el, nimic estetic. Da, intr-adevar, cu un singur bloc, nu cred ca pot sa spun ca refacem fata intregului oras.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Multumesc, va propun sa votam in forma initiala proiectul de hotarare propus, al bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2011.

Cine este pentru ?                 15 voturi

Cine este impotriva ?               5 voturi {dl. Dobrea V., dl Olaru C.,

dl. Trif V.,dl. Mihai A.., dl. Radu Ghe. } Cine se abtine ? 0 voturi Lipseste din sala dl. Ion Dumitru.

Va propun ca punctele 35 si 37 sa le ducem la sfarsitul listei proiectelor de hotarare, pentru ca sunt cu buletine de vot.

36. Proiect de hotarare privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii;

Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

21 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine ?

 • 38. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 521/29.10.2009 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati care in art.2 prevede traseele aprobate si capacitatile de transport;

Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

21 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine ?

 • 39. Proiect de hotarare privind aprobarea termenului de depunere a dosarelor in vederea repartizarii locuintelor sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari;

Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

21 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine ?

 • 40. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului lucrarilor de interes local ce se vor executa de persoanele beneficiare de venit minim garantat - pe anul 2011;

Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

21 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine ?

Ne-au ramas pe ordinea de zi punctele care prevad nominalizari, deci voturi.

Rog colegii de la PNL sa-si stabileasca coleg care sa fie presedinte de sedinta in urmatoarele trei luni

DL. Manoliu M.

Propunem pe dl. Mircea Razvan Cristea.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Rog secretariatul tehnic al Consiliului Local sa inainteze buletinele de vot pentru punctele 35 si 37.

DL. OLARU C.

Stimati colegi, in urma verificarii buletinelor de vot, as vrea sa va aduc la cunostinta rezultatele constatate si anume :

 • 35. Proiect de hotarare privind inlocuirea doamnei arh. Florentina Iugan si a doamnei ing. Doina Bercaru din Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism cu

domnul arh. Banas Ion si doamna consilier Cornelia Nedelcu; 37. Proiect de hotarare privind trecerea domnului consilier Bucatanschi Mihail din Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului Galati, in Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, lucrari publice, ecologie si protectie a mediului inconjurator si a domnului consilier Gheorghe Teodor Iulian din Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, lucrari publice, ecologie si protectie a mediului inconjurator in Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului Galati;

Dl. Banas Ion

D-na Nedelcu Cornelia


17 voturi “pentru”

18 voturi “pentru”


3 voturi “contra”

2 voturi “conntra”


1 vot nul

1 vot nul


21 voturi “pentru” 0 voturi “contra” 0 voturi nule

 • 41. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; Propunerea a fost pentru dl. consilier si viceprimar Mircea Razvan Cristea.

  Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

  Cine se abtine ?

  21 voturi

  0 voturi

  0 voturi

Poftiti, domnule Ciumacenco

DL. CIUMACENCO N.

Pentru colegii de la PDL, la punctul 17, v-ati abtinut. Era un punct cu 2/3. Macar ati citit lista aceea? Acolo era vorba despre clopotul de la cimitir, de gard, care se dau in concesiune ca sa-si poata continua activitatea. Nu e bine, vroiam sa fiu sigur daca stiti ce le dadeati in concesiune.

DL. PRESEDINTE ZANFIR I.

Va multumesc pentru participare.

PRESEDINTE SEDINTA

ILIE ZANFIR

AVIZAT, SECRETAR, GRIGORE MATEI

INTOCMIT,

MARIANA CARAUSU