Hotărârea nr. 85/2011

Alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire si consolidare a Bisericii Sf. Brancoveni

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.85

din 22 03 2011

privind: alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire și consolidare a Bisericii Sf. Brancoveni

Inițiator: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:105/22 03 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 03 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 30 776/22 03 2011 a inițiatorului -Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30 778/22 03 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 3, alin.2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobată de Legea nr.125/2002;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit. „d”, alin.6, lit.”a”, pct.19c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 85 000 lei în scopul continuării lucrărilor de construire și consolidare a Bisericii Sf. Brancoveni, de la cap. 67 02, “Cultură, recreere și religie”, Titlul 59 - Alte cheltuieli.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei