Hotărârea nr. 7/2011

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, pentru SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 7

din 10 02 2011

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, pentru SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:4/10 01 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.2456/11 01 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.2458/11 01 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile art.27, alin.2, art.28 alin.1 și art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile art.40 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, pentru SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galați, prevăzut   în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cheltuielile prevăzute cu personalul din bugetul aprobat la art.1, se micșorează cu suma rezultată din diferența dintre salariile tarifare existente la 31 12 2010 care depășesc îndemnizația viceprimarului și salariul tarifar stabilit conform prevederilor HCL nr.3 /10 02 2011 privind adoptarea unor masuri de restabilire a echilibrului bugetar la Regia Autonomă „Zona Liberă” Galați, societatile comerciale și serviciile publice de sub autoritatea Consilului Local Galati

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

S.C GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.

STR. GEORGE COSBUC, NR. 25

CU.I. 27413181


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011


- mii Iei -

h

J     Prevederi

Prevederi    i

? • p

INDICATORI

Nn !

an

an

b

rd. ]

2010

2011 }

0

3


01


L VENITURI TOTALE, din care:

| (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)     .............................................

j 1. Venituri din exploatare

dmeare:_                 „   „

a) Venituri din activitatea de baza (prestări Zone ș : Verzi s.a)..........

£

i • r

L. L Jl

h

J_______06


02


10.778


03


588


6.100


; b) Venituri din alte activitati, din care: |         " venituri din taxe


04


j ■

- venituri din închirieri | c) Venituri din surse bugetare b j;

p

I:: L î: k


d) Venituri din provizion


2. Venituri financiare


3. Venituri excepționale


( n. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 10

j +rd.23+ rd. 27 + rd. 28)

| 1. Cheltuieli pentru exploatare

| total, din care:        

| a) Cheltuieli materiale

j    Cheltuieli materiale

|    Cheltuieli privind mărfurile

j    Cheltuieli privind energie, apa, gaz, salubritate

j    Cheltuieli cu servicii executate de terii


05


08


09


10


11


675

545


4.676

3.800


1.967       ?

10.623

1.930 ’    ’ 1

ș

10.573

________________

630      i

4.200

250      j

1.400

300       :

1.500

80 !

1.300


b) Cheltuieli cu personalul, din care:                   ;

12 [■

1300

=     5340       i

A.~ salarii brute (personal CIM, DG, membrii CA)

:                        B

13     1

1.010

b                                          :

j:      4.145        |

B.~ cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, din j

14

?:

275

I                                                           1

care:                                                       J

_______________L

________L____________________________________________)

; ' ' " -|

- contribuție asigurări sociale de stat ( 20,8% )        i

:■   .............b "

_..... 15    !

210

B                                          i

!•                                                   1

_______|:......._ 862    J

5                                                                                                                                                                                                                                                        I

- contribuția la asigurări pentru șomaj (0,50%)

:■                              B

!■:

16.........L

................. 5...............

................li...........................21..........................J

- contribuție asig. soc. pt. sanatate,

t

b                                   J

= :                                                                                                                                                           '•

conform Legii nr. 145/1997   (5.2%)

B

I ••                                                                                                                                                            )

h

_______________________________________________________________________________J

17     |......

52 .........

.......J;.......__.....216.......................|

- contribuția fondului unic de sanatate (0,85%)        5

18 j

B

8

h         35         |

b                                      !

C. fond speciale aferente fondului de salarii din care: ;

19

15

|: 61 1

p


L b !■

L î;

h î i


* - contribuție pentru accidente de munca si boli

i profesionale 0,26%

h

1 •

B

r

! .

L

B

r

I-i;


fond de garantare 0,25%


fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G.

nr. 102/1999


c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si j provizioanele

! J©Jphdțțyieli de protocol20


21


22


23


11


10


10


40


20


i e) Cheltuieli reclama si publicitate


| f) Cheltuieli cu sponsorizarea


| g) Tichete de masa


j h) Alte cheltuieli, din care:


28


13


318


- redeventa din concesionarea bunurilor publice

.29...........j

p        18           |

2. Cheltuieli financiare

1     30 J

_ 4__

_______!..... 50________1

3. Cheltuieli excepționale

i;

(• ’4 r.

h                                          !

_______________j         ________________________________________j

III. REZULTAT BRUT-

(profit/pierdere)

' H                           I

! 32 1

-702

p .......... i

I 155

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,         din care:

H ......î

1                               1

P 33 j

'                     7                i

h                                 1

L                                          Ș

- fond de rezerva***)

_J................34_________j

i ■                     7                 i

123,20

i V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII ! PRECEDENTI

! VI. IMPOZIT PE PROFIT

i VIL PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr. 64/2001)

i din care:

‘ a) Rezerve legale

= b) Acoperirea pierderilor contabile din anii

? jsrecedenti _     __

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit            _______


  • 35

  • 36


37


38


24,80


i;

J;


r B

  • i b b

  • ii

d) Alte repartizări prevăzute de lege*)

| e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la | profit


39


  • 40

  • 41


42


f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori divindende in cazul societăților naționale, companiilor naționale si societarilor cu capital integral sau majoritar de stat


r

!;■

r

L

L

| g) Profitul nerepartizat pe destinațiile

) prevăzute la fita) - f)

I Vin. SURSE DE FINANȚARE

[ A INVESTIȚIILOR, din care:

| 1. Surse proprii

j 2. Alocații de la buget

j 3. Credite bancare

)    - interne


r; i..

h r


43


- externe                                                 i

j 4. Alte surse*)

! IX. CHELTUIELI PENTRU                !

i INVESTIȚII, din care:______________

1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului | L_________________________.___________________________________________________________________________________

| 2. Rambursau rate aferente creditelor pentru investiții | r

r. _____î L

.......Ș "T ..V..


- interne


externe

j X. REZERVE, din care:

L I. Rezerve legale

II. Rezerve statutare

’ III. Alte rezerve****)

J XL DATE DE FUNDAMENTARE

i 1


Venituri totale


Costuri aferente volumului de activitate


Nr. prognozat de personal la finele anului


  • 50

  • 51


  • 52

  • 53


90

90


! 3

= 4. Nr. mediu personal total, din care: ~

5. Fond de salarii^din care:

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate


64


_______________________________________

...........................................................j:

1.265        ■

........._____„2

10.778          ;

1.967        ;

■ 10.623           ;

295        j

i

305

......... 315.................J

......303.............................j

.....1.010.....................j

4.145___________________j


b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr.79/2008, din care:

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din Q.U.G.nr.79/2008__________________________ _______________

premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2008 _____________________________________


| c) fond salarii AGA; CA; Cenzori; Secretar


| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe | baza de contract individual de munca , din care: ț;

| 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*****)


68 |

î

____________2

16,4        1

66,90

69

i

h

2,75

70    |

h

71 j

p

l ■

14

72

996        j

4.064,10

73     |

1.053,96    1

1.117,74


7. Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) (rd. 62/rd. 65) - in preturi curente !

74    1

4,016 j

35,57

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana)                                       (

75 i

(rd. 62/rd. 65) - in preturi comparabile              |

i

}

i

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu     |

(unitati fizice/nr. pers.)                                  |

76    |

î

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale          i

)

;                                                                                                                                                             Ș

P

77 I

i

Cheltuieli totale x 1000                             i

|

venituri totale                                         ș

; 1

78 j

1.554,94 j

985,62

11. Plăti restante-total* * * * * *)                           j

79 j

:                                                                                              i

165

- preturi curente                                      )

.........80 j

i

- preturi comparabile x (rd. 79 x indicele de        |

5

; creștere a preturilor prognozat)                         i

81 j

12. Creanțe restante-total******)                     j

82 j

: )

160

- preturi curente                                      j

83 j

- preturi comparabile x (rd. 82 x indicele de        Ș

84 j

creștere a preturilor prognozat)


DIRECTOR ECONOMIC

EC TINCÂ PODARU