Hotărârea nr. 6/2011

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, pentru SC APATERM SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 6 din 10 02 2011

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, pentru SC APATERM SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:7/11 01 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.2638/11 01 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.2640/11 01 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.68/1998 privind înființarea Societății Comerciale APATERM SA Galați, prin reorganizarea RA Gospodărie Comunală Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile art.27, alin.2, art.28 alin.1 și art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile art.40 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, pentru SC APATERM SA Galați, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă Programul de Măsuri pentru recuperarea pierderilor, redresarea societății și modernizarea sistemului public de alimentare cu energie termică conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cheltuielile prevăzute cu personalul din bugetul aprobat la art.1, se micșorează cu suma rezultată din diferența dintre salariile tarifare existente la 31 12 2010 care depășesc îndemnizația viceprimarului și salariul tarifar stabilit conform prevederilor HCL nr.3 /10 02 2011 privind adoptarea unor masuri de restabilire a echilibrului bugetar la Regia Autonomă „Zona Liberă” Galați, societatile comerciale și serviciile publice de sub autoritatea Consilului Local Galati

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

AP,


Tlji/Rhethlăndi!

<        ita-.p.            4

£tM SQÎfaț' ■'- _                     zC


DIRECȚIA ECONOMICA lfO%/ 7 -X ’£>/■ âjo//.

IC. &A8$/ic>rOfM


DIREC

cs. jr.PROIECT

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2011

Nr.

Rectificat

Realizat

Propos

Crt.

INDICATORI

2010

2010

2011

L.......

i 1 L

I. VENITURI TOTALE :

146.206.793

101.191.111

146.972.970

2

1. Venituri din exploatare din care:

130.505.339

87.275.510

132.471.890

3

a), venituri din activitatea de baza

69.147.429

49.451.555

93.553.688

4

b), venituri din alte activîtati

1.250.000

1.417.673

1.300.000

5

c). venituri din surse bugetare din care:

52.711.102

36.085.554

37.118.202

6

subvenții pt.acoperirea dif. de preț la populație

19.783.079

15.680.016

11.318.882

7

compensare combustibil CET

26.423.246

19.145.032

23.920.320

8

alte sume de la bugetul local RK

756.303

1.260.506

1.879.000

9

diferența venituri datorate majorării prețului CET

5.748.474

10

d). venituri din activitatea de administrare, intretinere blocuri ANL

500.000

320.728

500.000

11

Alte venituri probabile

6.896.808

12

2. Venituri financiare

1.454

956

1.080

13

3. Venituri din majorări întârzieri la clienti

15.700.000

13.914.645

14.500.000

14

II. CHELTUIELI TOTALE :

146.206.793

127.751.144

160.002.921

15

1. Cheltuieli de exploatare :

145.481.423

119.167.479

145.496.921

16

a), cheltuieli materiale:

102.448.535

74.848.692

102.377.170

17

-cheltuieli cu materii prime


INDICATORI

18

-cheltuieli cu materiale consumabile(rechizite, mat. auxiliare,obiecte de inventar, protecția muncii,combustibil auto, piese schimb,etc.)

19

-cheltuieli cu energie,combustibil, apa

20

b). cheltuieli cu personalul:

21

- salarii brute

22

- contribuții la asig. sociale de stat 20,8 %

23

- ajutor de șomaj 0,5 %

24

- contribuții la asig. sociale de sanatate 5,2 %

25

- cheltuieli socio - culturale 2 %

26

- cheltuieli privind accid. 0,306%

27

- solidaritatea pentru posturi vacante 4%

28

- fond garantare creanțe salariate 0,25%

29

-’FNUASS 0,85%

30

c) cheltuieli privind pregătirea profesionala

31

d). Cheltuieli privind amortizarea

32

e) Diferente din provizioane

33

f). Cheltuieli cu provizioane de risc

34

g). Cheltuieli cu reclama si publicitatea

35

i). Cheltuieli taxa dezvoltare

36

h). Alte cheltuieli:

37

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

38

- tichete de masa

39

- reparații (mat. R.T.+ R.I.+ R.C.)

-reparații capitale - materiale

40

- contorizare(verif. Metrolog. +rep+taxa supr.)

41

- servicii terii

42

- taxe, impozite

43

- alte cheltuieli

Rectificat

Realizat

Propus

2010

2010

2011

1.028.000

861.625

889.000

101.420.535

73.987.067

101.488.170

32.856.408

32,856,408

32,509,444

25.202.271

25.202.271

24.902.271

5.202.265

5.202.265

5.179.672

T"        124.330

124.330

124.511

1.310.518

1.310.518

1.294.919

504.045

504.045

498.045

77.220

77.220

76.201

158.949

158.949

159.900

62.634

62.634

62.256

214.176

214.1’76

211.669

126.011

25.537

515.800

515.800

510.252

2.716.187

9.534.669

8,204,855

10,100,055

189.684

189.684

189.684

2.249.171

2.053.774

2.425.721

1.986.000

1.313.350

1.232.100

353.714

330.284

1.015.000

1.090.000

1.090.000

1.500.000

719.500

706.925

879.550

2.011.600

1.692.316

2.003.000

935.000

828.522

855.000

INDICATORI

Rectificat

Realizat

Propus

2010

2010

2011

44

2. Cheltuieli financiare

3.370

9.787

6.000

3. Cheltuieli cu impozitul pe profit

22.000

16.500

45

4. Cheltuieli privind despăgubiri, amenzi, penalitati

700.000

8.557.378

14.500.000

46

III. REZULTAT BRUT ( profit / pierdere ),din care :

0

-26,560,033

-13.029.951

Rezultat din exploatare

-14.976.084

-31.891.969

-13.025.031

Rezultat din activitatea financiara

-1.916

-8.831

-4.920

Rezultat din'despăgubiri, amenzi, penalitati

15.000.000

5.357.267

0

Impozit forfetar

-22.000

-16.500

47

IV. Alte SUME DEDUCTIBILE, cf. legii:

48

- fond de rezerva

49

V. Acoperirea PIERDERILOR precedente :

50

VI. IMPOZIT pe PROFIT :(conf. O.U.G.34/20B)

51

VIÎ. PROFITUL de REPARTIZAT :

52

a), rezerve legale

53

b). acoperirea pierderilor din anii precedenti

54

c). alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare

55

d). alte repartizări prevăzute de lege

56

e). max. 10% - participarea salariatilor la profit

57

f). min. 50% - varsatnînte la buget

58

g) profitul nerepartizat pe destinațiile de mai sus

59

Vin.SURSEdeFINANTAREptrINVESTITII

515,800

316,110

510,252

60

1. Surse proprii

515,800

316,110

510,252

61

2. Alocații de la buget

62

3, Credite bancare:

63

- interne ,

64

- externe

65

4. Alte surse din care:

66

- surse proprii neutilizate

67

IX. CHELTUIELI pentru INVESTIȚII:

68

1. Investiții, inclusiv cele in curs la finele anului

INDICATORI

Rectificat

Realizat

Propus

2010

2010

2011

69

2. Rambursări rate aferente creditelor pt, investiții

70

- interne

71

- externe

72

X. REZERVE :

73

- legale

74

- statutare

75

- alte rezerve

76

XL DATE de FUNDAMENTARE :

77

1. Venituri totale

146,206,793

101,191,111

146,972,970

78

2. Costuri aferente volumului de activitate

146,206,793

127,751,144

160,002,921

79

3. Nr. prognozat de personal la finele anului

1,090

1,095

1,100

80

4. Nr. mediu personal total

1,090

1,065

1,075

81

5. Fond de salarii:

25,202,271

25,202,271

24,902,271

82

a), fond de salarii aferent posturilor blocate

83

b). fond de salarii aferent conducătorului unitatii:

65,688

65,688

71,016

84

- salariu brut

65,688

65,688

67,750

85

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi

3,266

86

- premiul anual

87

d). Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

25,131,303

25,131,303

24,828,851

88

6. Câștigul mediu lunar pe salariat

1,926

1,913

1,881

89

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( in preturi curente )

114

111

117

90

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( in preturi comparate-inflatie)

118

115

120

91

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale

1,000

1,262

1,089

92

11. Plăti restante :

93

- preturi curente

356,712,404

299,409,886

414,390,338

94

- preturi comparate(inflatie)

372,764,462

312,883,331

427,650,829

INDICATORI

Rectificat

Realizat

Propus

2010

2010

2011

95

12. Creanțe restante :

96

- preturi curente

190,216,737

129,358,998

204,040,521

97

- preturi comparate(inflatie)

198,776,490

135,180,153

210,569,818

NOTA:

 • * Veniturile din subvenții sunt calculate fara T.V.A., astfel incat la fundamentarea bugetului

Consiliului Local se va avea in vedere si T.V.A aferenta

 • * salariul conducător unitate - este cf. OUG 3/28.01.2011

 • * indemnizația membrilor C.A si a.g.a este 13206 lei si reprezintă 1% din salariul directorului general începând cu februarie2011

 • * Bugetul a fost fundamentat pe baza balanței la luna noiembrie 2010, luna decembrie fiind luata in calcul similara lunii noiembrie 2010

  DIRECTOR ECONOMIC

  ec. A. COSMIUC V


  DIRECTOR PRODUCȚIE
  DIRECTOR TEHNIC

  ing. A. STRATULAT


  BIROU PREȚ Wl SI TARIFE

  ^ARBUIAQ-BVC 076