Hotărârea nr. 570/2011

Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2012 de S.C Gospodarire Urbana S.R.L. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.570

din 22 12 2011

privind: stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2012 de S.C Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:545/1212 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 12 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.118 642/6 12 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.125 076/21 12 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată de Legea nr. 22/2007;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 și art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 -Se aprobă stabilirea redevenței datorate în anul 2012 de S.C Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați, în sumă de 10 000 lei/lună.

Art. 2 - Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore