Hotărârea nr. 565/2011

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18.08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ ___ _

H O T Ă R Â R E A nr.565

din 22 12 2011

privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18 08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:549/19 12 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 12 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.118 974/6 12 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.118 976/6 12 2011, al Serviciului Evidenta Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. nr. 34054/31.03.2011 a doamnei dr. Lovin Brandusa Elena, adresa nr. 113274/18.11.2011 a domnului dr.Petrea George Camil , adresa nr. 41009/29.08.2011 a doamnei dr. Ochiu Mariana Irina, adresa nr. 32738/28.03.2011 a doamnei dr. Lica Cristina Crenguta si adresa nr.98344/04.10.2011 a domnului dr. Mardare Loli;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2,lit.”c” și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18 08.2009, în sensul diminuării suprafețelor atribuite in folosinta gratuita Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati, cu:

  • 1. suprafata exclusiva de 15,06 mp si suprafata de 26,16 mp reprezentand cota parte din suprafata in folosinta comuna totala, situate in Dispensarului comasat nr. 10,11,14,20 corp A, din Galati, strada N. Balcescu nr. 82

  • 2. suprafata exclusiva de 12,19 mp si suprafata de 55,3 mp reprezentand cota parte din suprafata in folosinta comuna totala, situate in Dispensarului comasat nr.17,25 din Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr.12, bl.S9D parter

  • 3. suprafata exclusiva de 24,92 mp si suprafata de 46,95 mp reprezentand cota parte din suprafata in folosinta comuna totala, situate in Dispensarului comasat nr. 12,19, din Galati, strada Rosiori nr. 33

  • 4. suprafata exclusiva de 18,61 mp si suprafata de 33,57 mp reprezentand cota parte din suprafata in folosinta comuna totala, situate in Dispensarului comasat nr.7,8,24,32,33 din Galati, strada Brailei nr.236, bl.E6, parter

  • 5. suprafata exclusiva de 12,70 mp si suprafata de 14,41 mp reprezentand cota parte din suprafata in folosinta comuna totala, situate in incinta Dispensarului Stomatologie din Galati, strada Nucului nr.3,

prevazute in anexa nr.1 si identificate prin planurile de situatie anexele nr. 2- 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Seretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA 1

Suprafetele cu care se diminueaza spatiile atribuite in folosinta gratuita

Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”

NR

CRT.

DENUMIREA

UNITATII SANITARE

CABINET MEDICAL TITULAR MEDIC

SUPRAFEȚELE cu care se diminuează spatiile

1.

Dispensarul comasat nr. 10,11,14,20 corp A, str. N. Balcescu nr. 82

Cabinet medical (contratura dr.Anghelescu Mihaela) Jumatate din suprafata cabinetului -50%

Sexcl= 15,06mp

Scom= 26,16mp

2.

Dispensarului comasat nr.17,25 din Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr.12, bl.S9D parter

Cabinet medical (contratura dr.Cretu Dorina Steluta ) Jumatate din suprafata cabinetului -50%

Sexcl= 12,19mp

Scom= 55,3mp

3.

Dispensarului comasat nr.

12,19, din Galati, strada

Rosiori nr. 33

Cabinet medical (contratura dr.Ioan Renata )

Jumatate din suprafata cabinetului -50%

Sexcl= 24,92mp

Scom= 46,95mp

4.

Dispensarul comasat nr.7,8,24,32,33, strada Brailei nr. 236, parter bloc

E6

Cabinet medical

Jumatate     din     suprafata

cabinetului -50%

Sexcl= 18.61mp

Scom= 33,57mp

5.

Dispensarului Stomatologie din Galati, strada Nucului nr.3

Cabinet medical (contratura dr.Cenusa Veronica)

Jumatate     din     suprafata

cabinetului -50%

Sexcl= 12.70mp

Scom= 14.41mp

Președinte de ședință

Manoliu Mihai