Hotărârea nr. 563/2011

Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului si al Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanei , pe anul 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.563 din 22 12 2011

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului și al Serviciului Public Local de Evidență a Persoanei, pe anul 2012

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:503/6 12 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 12 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 118 252/5 12 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 118 254/5 12 2011, al Biroului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere art.11 din Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice;

Având în vedere prevederile art.23, alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4 și alin.5 din Legea privind Statutul functionarilor publici nr.188/1999, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului și al Serviciului Public Local de Evidență a Persoanei , pe anul 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore