Hotărârea nr. 562/2011

Aprobarea resurselor financiare si a cofinantarii proiectului "3R Recalificare, Responsabilitate, Reusita"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.562

din 22 12 2011

privind aprobarea resurselor financiare si a cofinantarii proiectului “ 3R Recalificare, Responsabilitate, Reusita”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 451/2211 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 12 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.112 296/15 11 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.112 298/15 11 2011, al Directiei Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,li.”b”, lit.”c”, alin.4, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Municipiului Galati:

  • - a sumei de 3.799 lei reprezentind contributia proprie a partenerului Grup Scolar Anghel Saligny

  • - asigurarea temporara in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor a resurselor financiare (inclusiv TVA) necesare implementarii proiectului “3R Recalificare,Responsabilitate, Reusita ” de catre Grupul Scolar Anghel Saligny pe o perioada de 24 de luni.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore