Hotărârea nr. 504/2011

Acordarea titlului "Premiul municipiului Galati", domnului profesor doctor Nicolae Bacalbasa - Dobrovici

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 504 din 24 11 2011

privind: acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, domnului profesor doctor Nicolae Bacalbașa - Dobrovici

Inițiator: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 474/22 11 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 11 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.113 930/21 11 2011, a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de specialitate nr.113 932/21 11 2011, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30 11 1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

Având în vedere adresa nr. 1303/31 10 2011, a Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național Galați;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, domnului profesor doctor Nicolae Bacalbașa - Dobrovici.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore