Hotărârea nr. 493/2011

Acordarea titlului "Cetatean de Onoare” al municipiului Galati, domnului Theodor Parapiru

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 493 din 24 11 2011

privind: acordarea titlului “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului

Theodor Parapiru

Inițiator: Ilie Zanfir - consilier local;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 492/2411 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 11

2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 115 174/24 11 2011, a inițiatorului - Ilie Zanfir - consilier local;

Având în vedere raportul de specialitate nr.115 176/24 11 2011, al Direcției Administrație Publică Locală,

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 619/22 12 2005 privind aprobarea

Regulamentului de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1 și alin. 8 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului "Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului Theodor Parapiru.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore