Hotărârea nr. 477/2011

Atribuirea denumirii "Nicolae Rainea", stadionului municipal Dunarea

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.477 din 24 11 2011

privind: atribuirea denumirii “Nicolae Rainea”, stadionului municipal Dunărea

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:505/24 11 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 11 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.115 290/24 11 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.115 292/24 11 2011 , al Instituției

Arhitect Șef;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice,învățământ, sănătate, culte, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.2, alin.1, lit.”d” din OG nr.63/2002 privind atribuirea de denumiri, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”c” , alin.5, lit.”d” din Legea

Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, ;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă atribuirea denumirii “Nicolae Rainea”, stadionului municipal Dunărea, situat pe strada Stadionului.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore